Deklaracja Dostępności

Teatr Lalek Pleciuga zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP Teatr Lalek Pleciuga.

  • Data publikacji strony internetowej: 2023-07-24
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-04

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

brak: 

- Napisy do filmów


Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-04-04. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
  1. HTML 5
  2. CSS 3
  3. WCAG 2.0 (AA)

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Skróty klawiaturowe

Strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna serwisu

Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) - można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Lewandowski - Dyrektor Naczelny i Artystyczny, sekretariat@pleciuga.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 44 55 101. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Teatr Lalek \\\"Pleciuga\\\" mieści się w Szczecinie przy placu Teatralnym 1. Do budynku prowadzi wejście dla publiczności od ulicy Wąskiej. Dodatkowo budynek posiada trzy wejścia: administracyjne od strony wewnętrznego parkingu i dwa ewakuacyjne, po przeciwnych stronach budynku (od placu zabaw i od fontanny). Przed teatrem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Dla publiczności dostępne są obie kondygnacje budynku. Na parterze mieszczą się kasa biletowa, foyer, szatnia, główna sala widowiskowa, sala kameralna i pokoje edukacyjne, na pierwszym piętrze mieści się Sala Prób i Sala Konferencyjna. Na obu kondygnacjach znajdują się toalety; toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową - po jednej na każdej z kondygnacji.

Przemieszczanie pomiędzy kondygnacjami ułatwia winda (oraz klatka schodowa).

Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób z niepełnosprawnościa ruchową.

Pracownikami wyznaczonymi do pomocy osobom z niepełnosprawnościami są pracownicy Biura Obsługi Widzów, kierownik Anna Kaczmarczyk, anna.kaczmarczyk@pleciuga.pl, tel. 91 43 35 804

Drogi ewakuacji wyznaczone są specjalnymi znakami bezpieczeństwa w postaci zielonych, podświetlonych oznaczeń. Pracownicy Teatru Lalek \\\"Pleciuga\\\" są przeszkoleni w zakresie przeprowadzania ewakuacji.

Udogodnienia

-

Utrudnienia

-

Informacje dodatkowe

-