Finanse i dotacje

 1. Teatr Lalek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Teatr Lalek gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest plan jego działalności, zatwierdzony przez dyrektora naczelnego i artystycznego z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
 3. Plan działalności Teatru oraz sprawozdania finansowe podlegają przedstawieniu organizatorowi.
 4. Teatr Lalek „Pleciuga” może uzyskiwać środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących źródeł:
 • działalności statutowej,
 • sprzedaży składników majątku ruchomego,
 • najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 • dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Miasto Szczecin,
 • dotacji celowej na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 • środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
 • innych źródeł,
 • działalności gospodarczej.5. Przychody Teatru Lalek „Pleciuga” w latach:

 • 2012 r. Przychody ogółem 5 757 289 zł
  w tym:
  dotacja podmiotowa 3 700 500 zł
  dotacja celowa 129 688 zł
  dotacja na inwestycje 42 000 zł
 • 2013 r. Przychody ogółem 5 782 143 zł
  w tym:
  dotacja podmiotowa 3 750 000 zł
  dotacja celowa 175 000 zł
  dotacja na inwestycje 18 000 zł
 • 2014 r. Przychody ogółem 5 481 426 zł
  w tym:
  dotacja podmiotowa 3 742 660 zł
  dotacja celowa 120 000 zł
 • 2015 r. Przychody ogółem 5 924 355 zł
  w tym:
  dotacja podmiotowa 3 844 191 zł
  dotacja celowa 220 000 zł
 • 2016r
  Przychody ogółem: 6 972 704 zł
  w tym:
  dotacja podmiotowa: 3 510 296 zł
  dotacja celowa: 637 985 zł (Urząd Miasta) + 340 000 zł (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
  dotacja na inwestycje: 300 000 zł
 • 2017r
  Przychody ogółem: 6 226 353 zł
  w tym:
  dotacja podmiotowa: 3 826 771 zł
  dotacja celowa: 20 000 zł (Urząd Miasta) + 135 500 zł (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
  dotacja na inwestycje: 364 610 zł


Opublikował: Paweł Studziński
Publikacja dnia: 22.02.2007, 22:42
Dokument oglądany razy: 10 640
Podpisał: Iwona Zys
Dokument z dnia: 22.02.2007