Przetarg Ochrona 2017

Nr sprawy 1/P/2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:

TEATR LALEK „PLECIUGA”

Pl. Teatralny 1, 71-405 Szczecin

tel.: 91 44 55 140, faks: 91 48 83 171, e-mail: administracja@pleciuga.pl

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA USŁUGĘ

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH
W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY
Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,
PN:

KOMPLEKSOWA OCHRONA MIENIA TEATRU LALEK PLECIUGA

W SZCZECINIE NA PLACU TEATRALNYM 1

Numer sprawy:

…………………

Przygotował:

Teatr Lalek „Pleciuga”

Pl. Teatralny 1

71-405 Szczecin

..........................................................................

Zatwierdził za Teatr Lalek „Pleciuga”


Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 ze zmianami), zwana dalej ustawą

SPIS TREŚCI:

Rozdział I Forma oferty;

Rozdział II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty;

Rozdział III Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia;

Rozdział IV Jawność postępowania;

Rozdział V Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty;

Rozdział VI Termin wykonania zamówienia;

Rozdział VII Wadium;

Rozdział VIII Wyjaśnienia treści SIWZ i jej zmiana oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym;

Rozdział IX Sposób obliczenia ceny oferty;

Rozdział X Składanie i otwarcie ofert;

Rozdział XI Wybór oferty najkorzystniejszej;

Rozdział XII Zawarcie umowy;

Rozdział XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej;

Rozdział XIV Opis przedmiotu zamówienia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz oferty;

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy;

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o innych podmiotach, na zasobach których wykonawca polega;

Załącznik nr 4 Wzór umowy;

Załącznik nr 5 Przykładowy wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy
kapitałowej.


ROZDZIAŁ I Forma oferty

 1. Na ofertę składają się: formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki, formularze, itp.) zgodnie z rozdziałem V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

 3. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim.

 1. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
  w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone
  do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

 1. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca,
  w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.

 2. Wykonawca składa tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 10 % wartości zamówienia podstawowego.

 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 6. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

 1. zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: "Oferta
  na Kompleksową ochronę mienia Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie"
  oraz „nie otwierać przed 22 maja 2017 r., godz. 11.00”- bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

 2. koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

 1. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 10, Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.

ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert.

 1. w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale I pkt 10 ppkt 1
  z dopiskiem „wycofanie”.

 2. w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga
  za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć.

Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej
i zewnętrznej, oznaczonych jak w Rozdziale I pkt 10 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”.

 1. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.

 2. W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę wykonawcy.

ROZDZIAŁ III Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia

 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.

 3. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika.

 4. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z SIWZ.

 5. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w Rozdziale V SIWZ.

 6. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 5.

 7. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców (umowę konsorcjum), zawierającą, co najmniej:

 1. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

 2. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

 3. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia,

 4. wskazanie wykonawcy upoważnionego do wystawienia faktury.

ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania

 1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.

 2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

 3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.

 4. Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących
  do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.

 1. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych
  do przesłania dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

 2. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca.

 1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż
  w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał,
  iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
  Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

 2. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą
  „nie udostępniać”. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503
  ze zmianami)”.

9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu
na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

Rozdział V Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty.

 1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu
  z postępowania
  o udzielenie zamówienia na podstawie:

  1. art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy;

  2. art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy; wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

 1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia określone poniżej warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Minimalny poziom zdolności:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 ze zmianami).

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.

  1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie ustala minimalnego poziomu zdolności.

  1. zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 4 kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą go spełniać łącznie.

 1. Potencjał podmiotu trzeciego:

  1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach zawodowych lub/i technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

  2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

  3. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;

  4. Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w ppkt 1), Zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 6 ppkt 1 SIWZ.

 2. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:

  1. formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

  1. oświadczenia:

  1. w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w pkt 1, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

  1. w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 oraz inne podmioty, na zasobach których wykonawca polega, spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o innych podmiotach, na zasobach których wykonawca polega, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

  1. zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z pkt 3 ppkt 2 SIWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów; przykładowy wzór zobowiązania innego podmiotu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

  1. pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej w Rozdział III pkt 1 SIWZ;

Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

  1. oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

 1. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; przykładowy wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów, potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 i 2, tj.:

  1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem

  1. koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 ze zmianami);

Ww. koncesję należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. koncesję składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który będzie odpowiadał za realizację prac objętych koncesją.

  1. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Ww. wykaz należy złożyć w oryginale.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. wykaz składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

 1. Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język.

  1. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca (osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy), podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca (podmiot trzeci), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  2. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (poprzedzone jest dopiskiem „za zgodność z oryginałem”).

  3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  4. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 6 SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

  5. W przypadku, o którym mowa w ppkt 4) Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

  6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

  7. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.

  8. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.

  9. Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

  10. Uwaga! Na podstawie art. 24aa ustawy zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  11. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ppkt 10), uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ VI Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotowego zamówienia (usługi ochrony osób i mienia) – 36 miesięcy, najwcześniej od godziny 19.00 w dniu 30 czerwca 2017 r. do godziny 19.00 w dniu 30 czerwca 2020 r. Termin rozpoczęcia ma charakter orientacyjny.

ROZDZIAŁ VII Wadium

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

ROZDZIAŁ VIII Wyjaśnienia treści SIWZ i jej zmiana oraz sposób porozumiewania się wykonawców z Zamawiającym

 1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 8.00 do 16.00
  .

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3.

 3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu (91 48 83 171) lub
  e-maila: (
  administracja@pleciuga.pl), przy przekazywaniu następujących dokumentów:

 1. pytania wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ,

 2. zmiany treści SIWZ,

 3. wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty i odpowiedź wykonawcy,

 4. wezwanie wykonawcy do złożenia oświadczeń i dokumentów na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy,

 5. wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 2f, 3 i 3a ustawy,

 6. wezwanie wykonawcy do wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów
  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy,

 7. wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy,

 8. informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy,

 9. oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,

 10. wezwanie kierowane przez Zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,

 11. oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,

 12. zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

 13. zawiadomienie o odrzuceniu oferty,

 14. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy,

 15. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,

 16. informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 184
  i 185 ustawy.

 1. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przesłania przez Zamawiającego, niezależnie
  od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy.

 2. Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną tego dnia, czyli dnia zarejestrowania.

 3. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym
  a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
  Dokumenty sporządzone
  w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 4. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.

 5. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest
  p. Iwona Zys, tel. 91 44 55 140 w godz. 9.00 – 15.00, faks 91 48 83 171 (czynny całą dobę), e-mail: administracja@pleciuga.pl

 6. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.

 7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku,
  o którym mowa w pkt 10, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
  o którym mowa w pkt 10.

 10. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.

 11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

 12. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
  o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i zamieszcza informację na stronie internetowej.

ROZDZIAŁ IX Sposób obliczenia ceny oferty

 1. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć formularz oferty, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

 2. W formularzu oferty wykonawca wpisuje cenę brutto (obejmującą podatek VAT) za cały okres realizacji zamówienia całego zadania.

 3. Podstawą obliczenia ceny powinna być dla wykonawcy jego własna, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja, obejmująca wszelkie koszty jakie są niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia opisanego w rozdziale – opis przedmiotu zamówienia.

 4. Przez cenę propozycji ofertowej zamawiający rozumie wartość brutto przedmiotowej usługi, obejmującej okres 36 miesięcy świadczenia usług, przy uwzględnieniu wszystkich elementów składowych zamówienia.

 5. Cena ofertowa brutto musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, które są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, w szczególności:

  1. koszt wszelkich niezbędnych prac jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia,

  2. całodobową ochronę (dozór) obiektu teatralnego i budynku gospodarczego oraz terenu będącego własnością Teatru Lalek „Pleciuga”, na którym jest zorganizowany:

   1. od strony południowej teren rekreacyjny z fontanną multimedialną (woda-światło- dźwięk)

   2. od strony północnej plac zabaw dla dzieci,

przy użyciu jednego pracownika ochrony;

  1. całodobowy monitoring (dozór) obiektu teatralnego z wykorzystaniem systemu telewizji dozorowej wewnętrznej i zewnętrznej TVD;

  2. całodobowy monitoring za pomocą systemu włamania i napadu SWiN;

  3. całodobowy monitoring systemu sygnalizacji alarmu pożarowego SAP (jeżeli wykonawca nie posiada bezpośredniego połączenia z Państwową Miejską Strażą Pożarną w Szczecinie umożliwiającego właściwą obsługę alarmu pożarowego SAP musi koszty podwykonawcy wliczyć w cenę oferty);

  4. cenę za korzystanie z modułu radiowego, cenę zainstalowania modułu radiowego, cenę konserwacji okresowych przeglądów oraz testowania systemu

  5. cenę obsługi centrali telefonicznej w przypadku:

   1. niezgłaszania się abonenta docelowego,

   2. informowanie pracowników o przybyciu i wpuszczeniu interesanta,

  1. monitoring kasy biura obsługi widza w godzinach pracy poprzez reagowanie na sygnalizację dźwiękową (przycisk sygnalizacyjny w kasie biletowej);

  2. monitoring kasy głównej w godzinach pracy poprzez reagowanie na sygnalizację dźwiękową wysyłaną przez kasjerkę (za pomocą pilota ręcznego będącego na wyposażeniu firmy ochroniarskiej);

  3. koszt patroli interwencyjnych i wysłanie grupy wsparcia w razie konieczności;

  4. ochronę transportu (konwojowania) gotówki z Teatru Lalek Pleciuga do banku i odwrotnie (dwa razy w miesiącu) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w Rozdziale XIV SIWZ,

  5. cenę za alarmy nieuzasadnione (fałszywe) wynikające z winy zamawiającego jeśli wystąpią w czasie trwania umowy,

  6. koszty jednolitego umundurowania pracowników,

  7. podatek VAT,

  8. koszty ubezpieczeń i innych opłat jakie powinien uiścić wykonawca w związku z zawarciem umowy

  9. ewentualne zniżki i upusty zaproponowane przez wykonawcę,

 1. Cena ofertowa powinna być wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.

 2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

 3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową
  w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

ROZDZIAŁ X Składanie i otwarcie ofert

 1. Ofertę należy złożyć w Teatrze Lalek „Pleciuga”, Pl. Teatralny 1, pokój kierownika działu adm.-gosp. nr 129, w terminie do dnia 22 maja 2017 r., do godz. 10.00.

 2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

 3. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową
  oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

 4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22 maja 2017 r., o godz. 11.00 w siedzibie Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie, przy Pl. Teatralny 1, pok. 125 /sala konferencyjna/

 5. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną.

 6. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
  na sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający poda informacje, o których mowa
  w art. 86 ust. 4 ustawy.

 7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ XI Wybór oferty najkorzystniejszej

 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

1) cena – 60 %

Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C):

najniższa cena

C = ------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60 %

cena w ofercie ocenianej

2) czas interwencji (czas dojazdu do chronionego obiektu przez zmotoryzowaną
grupę interwencyjną) – 20 %

Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

Sposób przyznania punktów w kryterium „czas interwencji” (I):

Punkty zostaną przyznane w zależności od zaproponowanego przez Wykonawcę czasu interwencji (czasu dojazdu do chronionego obiektu przez zmotoryzowaną grupę interwencyjną), w następujący sposób:

a) jeżeli Wykonawca zaproponuje czas interwencji (czas dojazdu do chronionego obiektu przez zmotoryzowaną grupę interwencyjną): do 15 minut od otrzymania wezwania – 0 pkt

b) jeżeli Wykonawca zaproponuje czas interwencji (czas dojazdu do chronionego obiektu przez zmotoryzowaną grupę interwencyjną): do 10 minut od otrzymania wezwania – 10 pkt

c) jeżeli Wykonawca zaproponuje czas interwencji (czas dojazdu do chronionego obiektu przez zmotoryzowaną grupę interwencyjną): do 7 minut od otrzymania wezwania – 20 pkt

Jeżeli Wykonawca zaproponuje czas interwencji (czas dojazdu do chronionego obiektu przez zmotoryzowaną grupę interwencyjną) powyżej 15 minut od otrzymania wezwania, wówczas oferta zostanie odrzucona.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje czas interwencji (czas dojazdu do chronionego obiektu przez zmotoryzowaną grupę interwencyjną) poniżej 7 minut, wówczas
do oceny ofert zostanie przyjęty minimalny czas interwencji (czas dojazdu
do chronionego obiektu przez zmotoryzowaną grupę interwencyjną), czyli do 7 minut
od otrzymania wezwania.

3) wysokość kary umownej z tytułu braku obsługi osobowej w pełnym wymiarze godzin – 20 %

Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

Sposób przyznania punktów w kryterium „wysokość kary umownej” (K):

Punkty zostaną przyznane w zależności od wysokości zaproponowanej przez Wykonawcę kary umownej z tytułu braku obsługi osobowej w pełnym wymiarze godzin, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 umowy (wzór umowy stanowi załącznik nr 4), w następujący sposób:

a) jeżeli Wykonawca zaproponuje karę umowną w wysokości 2 000,00 zł za każdy dzień, w którym Wykonawca nie zapewnił obsługi osobowej w pełnym wymiarze godzin – 20 pkt

b) jeżeli Wykonawca zaproponuje karę umowną w wysokości 1 500,00 zł za każdy dzień nienależycie wykonywanej czynności objętej przedmiotem umowy – 10 pkt

c) jeżeli Wykonawca zaproponuje karę umowną w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień nienależycie wykonywanej czynności objętej przedmiotem umowy – 0 pkt

Jeżeli Wykonawca zaproponuje karę umowną w wysokości mniejszej niż 1 000,00 zł, wówczas oferta zostanie odrzucona.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje karę umowną w wysokości większej niż 2 000,00 zł, wówczas do oceny ofert zostanie przyjęta maksymalna wysokość kary umownej, czyli 2 000,00 zł.

S = C + I + K

 1. Największa ilość punktów (S) wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą.

 2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6. Zamawiający poprawi w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy.

10. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

11. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

12. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty,
o okolicznościach, o których mowa w art. 92 ustawy.

13. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie.

14. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

 1. ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

 2. złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

15. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.

ROZDZIAŁ XII Zawarcie umowy

   1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
    nr 4 do SIWZ.

   2. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych
    w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).

   3. Przed zawarciem umowy wykonawca przedłoży polisę ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę nie niższą niż 400.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, pod rygorem przyjęcia, że do podpisania umowy nie doszło z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

ROZDZIAŁ XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej

 1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

 2. Odwołanie przysługuje wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego;

4) opisu przedmiotu zamówienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

 2. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu
  do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

ROZDZIAŁ XIV Opis przedmiotu zamówienia

    1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa ochrona mienia Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie na Placu Teatralnym 1.

    2. Zakres zamówienia obejmuje: kompleksową ochronę mienia Teatru Lalek Pleciuga wraz z terenem i jego wyposażeniem (od południa teren rekreacyjny z fontanną multimedialną – woda- światło- dźwięk; od strony północnej plac zabaw dla dzieci) znajdującego się na Placu Teatralnym 1 w Szczecinie, kod 71 - 405, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1432 ze zmianami).

    3. Zmiana umowy:

 1. zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie i pod rygorami art. 144 ustawy,

 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w przypadku:

  1. zmiany stawki podatku VAT powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy,

  2. innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ,

 1. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.

    1. Zatrudnienie:

       1. zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia w sytuacji, gdy wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zmianami), w szczególności osoby zatrudnione do ochrony budynku Teatru Lalek „Pleciuga”;

       2. Zatrudnienie, o którym mowa w ppkt 1 powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia;

       3. na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (np. kopie umów o pracę) osób, o których mowa w ppkt 1.

    1. Przedmiot zamówienia w szczególności polega na:

 1. ochronie mienia zamawiającego przed kradzieżą z włamaniem i kradzieżą mienia ruchomego znajdującego się na terenie będącym własnością zamawiającego oraz w obiektach chronionych tj.: budynku głównym Teatru i budynku gospodarczym,

 2. przeciwdziałaniu zakłóceniom ładu i porządku publicznego na terenie wokół obiektów teatralnych oraz wewnątrz głównego obiektu chronionego, tj:

   1. całodobowe monitorowanie (dozór) obiektu z wykorzystaniem systemu telewizji dozorowej wewnętrznej i zewnętrznej TVD (16 kamer analogowych), systemu włamania i napadu SWiN i systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP,

   2. obsługa centrali telefonicznej w przypadku:

    • niezgłaszania się abonenta docelowego,

    • informowanie pracowników o przybyciu i wpuszczeniu interesanta,

   3. natychmiastowa reakcja pracowników ochrony w razie wysłania alarmu przez pracowników z kasy biletowej biura obsługi widzów z bezpośredniego systemu alarmowego i kasy głównej z pilota przenośnego,

   4. wsparcie - w razie konieczności, grupą interwencyjną wezwaną przez dozorujących, po odebraniu sygnału o zagrożeniu osób lub mienia w obiekcie, w celu wyeliminowania zagrożenia oraz zabezpieczenia obiektu,

   5. zawiadomienie - w razie konieczności: Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej i Policji, Straży Miejskiej w celu podjęcia właściwych działań, przy użyciu linii telefonicznej na portierni,

   6. wydawanie i przyjmowanie od pracowników zamawiającego oraz pracowników firm wynajmujących pomieszczenia - kluczy do pomieszczeń biurowych, pracowni, warsztatów, sal, pomieszczeń hotelowych oraz prowadzenie rejestru wydawanych kluczy,

   7. prowadzenie książki ochrony obiektów, w której odnotowywane są m.in. wykonane obowiązkowe obchody chronionych obiektów i terenu wokół budynku głównego i gospodarczego,

   8. wykonywanie opisanych czynności powyżej, przez umundurowanych i oznaczonych identyfikatorami pracowników ochrony.

 1. Wykonawca ww. usługi będzie świadczył całodobowo w systemie zmianowym, przy pomocy min. jednego pracownika ochrony na zmianie.

 2. Zamawiający, w celu realizacji przedmiotu zamówienia udostępni Wykonawcy nieodpłatnie pomieszczenia portierni wraz z wyposażeniem.

 3. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany będzie do użycia w razie potrzeby patrolu samochodowego, który dotrze do chronionego obiektu w czasie nie dłuższym niż wskazany w ofercie,

 4. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania całodobowej łączności z bazą wykonawcy oraz patrolem samochodowym za pomocą łączności bezprzewodowej.

 5. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany będzie do ochrony pracowników zamawiającego podczas przewożenia gotówki z siedziby Teatru Lalek Pleciuga do banku (na terenie miasta Szczecin) lub odwrotnie, dwa razy w miesiącu. Maksymalna kwota przewożona przez pracowników zamawiającego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, nie przekroczy jednej jednostki obliczeniowej.

Strona 18 z 18


Opublikował: Paweł Studziński
Publikacja dnia: 18.09.2017, 15:03
Dokument oglądany razy: 1 120
Podpisał: Paweł Studziński
Dokument z dnia: 18.09.2017