Świadczenie serwisu systemu instalacji wentylacji i klimatyzacji urządzeń zainstalowanych w obiekcie Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Teatr Lalek „Pleciuga” w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 tys. złotych pn.:

„Świadczenie serwisu systemu instalacji wentylacji i klimatyzacji urządzeń zainstalowanych               w obiekcie Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie

I.                   Zamawiający:

Teatr Lalek „Pleciuga” w Szczecinie

Adres: pl. Teatralny 1, 71-450 Szczecin

Telefon: 91 44 55 140, 697 609914;

Mail: administracja@pleciuga.pl

II.                Tryb udzielenia zamówienia:

1.      Do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest mniejsza od kwoty netto: 130 000,00zł  - nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, z dnia 11 września 2019r. zgodnie z art.2 ust. 1 pkt 1) /Dz.U. 2019 poz. 2019/.

2.      Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców oferujących wykonanie określonych usług.

3.      Wartość szacunkowa zamówienia wynosi netto poniżej 130 000,00zł

4.      Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

5.      Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

III.             Opis przedmiotu zamówienia:

1.      Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie :

1)      wykonywania okresowych przeglądów, konserwacji i utrzymywania w stanie technicznym zapewniającym sprawną, skuteczną, bezawaryjną eksploatację systemów wentylacji i klimatyzacji – w  zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów polskiego prawa, wytycznymi producentów serwisowych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz wiedzą techniczną;

2)      przeprowadzanie okresowej kontroli szczelności urządzeń oraz dokonywanie wymaganych prawem wpisów do kart urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO), w stosunku do urządzeń zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych (f-gazu), zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015r.                             o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (zgodnie z Dz.U. z 2017r.poz.1951);

2.      Zakres prac serwisu okresowego urządzeń i elementów instalacji wentylacji mechanicznej, oddymiającej i klimatyzacji wyszczególnionych w zał. nr 2 zapytania ofertowego obejmuje:

1)      Przegląd elementów instalacji klimatyzacji i wentylacji  + wymiana filtrów 33 szt. raz na pól roku tj.:

·         I półrocze do 30 czerwca br.;

·         II półrocze do 31 grudnia br.;

2)      Przegląd elementów instalacji wentylacji mechanicznej (dotyczy central wentylacyjnych):

·         oględziny zewnętrzne urządzeń,

·         stan zabrudzenia, zużycia filtrów, wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych,

·         stan naciągu, zużycia pasków klinowych, wymiana pasków klinowych,

·         stan zużycia łożysk silników i wentylatorów,

·         czyszczenie i konserwacja kół zębatych i łopat przepustnic wielopłaszczyznowych,

·          stan zabrudzenia, czyszczenie lamel wymienników, nagrzewnic, chłodnic,

·         sprawdzenie instalacji ciepła technologicznego,

·         kontrola podzespołów szafy sterowniczej AKAPiA,

·         czyszczenie centrali podczas wymiany filtrów,

3)      Przegląd elementów instalacji klimatyzacji (dotyczy klimatyzatorów  jednostki wewnętrzne i zewnętrzne):

·         oględziny zewnętrzne urządzeń,

·         czyszczenie i dezynfekcja filtrów parownika,

·         czyszczenie, odgrzybianie i dezynfekcja parownika i tacy ociekowej,

·         czyszczenie skraplaczy

·         sprawdzenie i udrożnienie instalacji odpływu skroplin,

·          sprawdzenie instalacji elektrycznej i sterującej,

·         kontrola sterowników (pilotów),

·         sprawdzenie szczelności urządzeń.

4)      W przypadku wystąpienia awarii urządzeń objętych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się do:

·         rozpoczęcia naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia (za wyjątkiem Świąt        i dni ustawowo wolnych od   pracy),

·         usunięcia awarii w ciągu 24 godzin od zgłoszenia, o ile usterki nie wymagają zakupu części zamiennych, niezbędnych do usunięcia awarii,

·         usunięcia awarii w ciągu 48 godzin od chwili dostawy części zamiennych niezbędnych do usunięcia awarii, o ile usterki wymagają ich zakupu, przy czym Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za  czas dostawy części zamiennych,

5)      Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia poniesionych przez Wykonawcę, kosztów zakupu części  zamiennych, materiałów eksploatacyjnych (tj. pasków klinowych, bezpieczników, styczników, termików, żarówek itp.)

6)      Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu protokołów                 i dokumentacji serwisowej z dokonanych czynności na obiekcie Teatru;

7)      Dokonywanie ewentualnych napraw lub usuwanie stwierdzonych awarii urządzeń klimatyzacyjnych na podstawie odrębnych zleceń z ewentualnym zapewnieniem dostarczenia i montażu urządzeń klimatyzacyjnych zastępczych w okresie awarii;

8)      Realizacja zamówienia będzie odbywać się w dniach roboczych w godzinach od 800 ÷ 1600 ,

9)      Wszystkie koszty związane usługą przeglądu i konserwacji systemów oraz dojazdu wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia,

10)  Wszystkie usterki, wadliwe działanie oraz prace serwisowe spowodowane zaniedbaniami konserwacyjnymi będą usuwane na koszt Wykonawcy.

11)  Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności konserwacyjne na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten nie dotyczy osób, które nadzorują wykonanie czynności lub świadczą usługi konserwacyjne osobiście prowadząc działalność gospodarczą własną lub w formie spółki cywilnej i nie zatrudniają pracowników,

12)  Zamawiający wymaga zorganizowania prac serwisowych w sposób umożliwiający ich wykonanie przez co najmniej:

·         jednego pracownika Wykonawcy posiadającego świadectwo kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (świadectwo f-gaz);

·         jednego pracownika posiadającego aktualne świadectwo kwalifikacyjne              E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do obsługi instalacji elektroenergetycznych                  o napięciu do1kV;

·         Zamawiający dopuszcza też sytuację, że jeden pracownik posiada zarówno świadectwo kwalifikacji E do 1kV i świadectwo F- gaz.

IV.              Opis części zamówienia :

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V.                 Termin wykonania umowy:

1. Termin realizacji zamówienia : od dnia zawarcia umowy

VI.              Zasady prowadzenia postępowania:

1.      Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienia lub zmianę warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie informuje na stronie internetowej Zamawiającego o treści zapytań lub wniosków o zmianę bez wskazania źródła, od którego one pochodzą wraz z odpowiedzią lub stanowiskiem Zamawiającego.

2.      Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić warunki zamówienia,                   o czym niezwłocznie informuje na swojej stronie internetowej.

3.      Zamawiający może także żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących oświadczeń              i dokumentów.

4.      Wykonawca podlega wykluczeniu, jeżeli:

1)       nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zapytaniu

ofertowym,

2)      złożyli dwie konkurencyjne oferty w postępowaniu .

5.      Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:

1)      jej treść jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,

2)      zawiera błędy w obliczeniu ceny,

3)      jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

4)      jest nieważna na mocy odrębnych przepisów.

6.      Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia,                         w którym upłynie termin składania ofert.

7.      Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który spełnia warunki udziału                              w postępowaniu oraz zaoferuje najniższą cenę. Obliczenie należy wykonać wg tabelarycznego wzoru przedstawionego poniżej

          cena najniższa

------------------------------------------------ x 100 pkt x znaczenie  kryterium 100 %

     cena oferty ocenianej              

8.      Zamawiający  może w każdym czasie unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.

9.      Informację o złożonych ofertach, wyniku postępowania albo jego unieważnieniu Zamawiający zamieści na stronie internetowej.

10.  Zamawiający zaprosi pisemnie wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy, na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 7). do zapytania ofertowego.

11.  W przypadku uchylenia się od podpisania umowy, Zamawiający uznaje w szczególności:

1)      odmowę podpisania umowy,

2)      nie stawienie się bez usprawiedliwienia uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy w terminie i miejscu wyznaczonym na podpisanie umowy.

VII.           Warunki udziału w postępowaniu:

1.      o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1)      kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

2)      sytuacji ekonomicznej i finansowej,

3)      zdolności technicznej i zawodowej.

VIII.        Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu na etapie składania ofert i przed udzieleniem zamówienia

1.      Wykonawca przed upływem terminu składania ofert winien złożyć:

1) ofertę sporządzoną na formularzu ofertowym wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego wraz formularzem cenowym stanowiącym załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,

2)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki działu w postępowaniu w zakresie wskazanym w niniejszym zapytaniu ofertowym, którego wzór zawarto w załączniku nr 1 do zapytania.

2.      Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do złożenia na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu następujących oświadczeń i dokumentów:  

1)      potwierdzających, że przedsiębiorstwo Wykonawcy jest uprawnione do instalacji, napraw, konserwacji i serwisowania stacjonarnych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane tj.:

·         aktualne zaświadczenie/ certyfikat f-gazowy przedsiębiorców wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego – zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2017r. poz.1951zwanej ustawy  f-gazowej) – wymagane jest złożenie stosownego dokumentu.

2)      potwierdzających, że dysponuje min. 1 osobą wyznaczoną docelowo przez Wykonawcę do pełnienia funkcji serwisanta tj.:

·         aktualne świadectwo /certyfikat f-gazowy, wydany przez Urząd Dozoru Technicznego, zgodnie z wymaganiami ustawy f-gazowej- wymagany jest stosowny dokument w stosunku do tej osoby,

·         aktualne świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do obsługi instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV - wymagany jest stosowny dokument w stosunku do tej osoby,

·         aktualne zaświadczenie/ certyfikat kat I dla personelu dokonującego napraw i kontroli szczelności urządzeń zawierających substancje kontrolowane, wydane na podstawie ustawy  f-gazowej- wymagany jest stosowny dokument w stosunku do tej osoby,

3)      potwierdzenie, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu  składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w    tym okresie (wraz z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania  zamówienia i podmiotów na rzecz którego usługi zostały wykonane) należycie wykonał lub należycie wykonuje co najmniej jedno zamówienie polegające na pełnieniu przez okres 12 miesięcy stałej konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych o wartości minimum 10 000,00zł brutto za zamówienie (zał.nr 6 do zapytania ofertowego) oraz załączeniem dowodu określającego, że usługi zostały wykonane należycie ( referencje/ poświadczenia).

4)      potwierdzenie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  na kwotę nie mniejszą niż  200 000,00zł – kopia z poświadczeniem za zgodność z oryginałem zał. nr 4 (Wykonawca będzie zobowiązany utrzymać posiadane ubezpieczenie przez okres trwania zamówienia).

3.      Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do udokumentowania ww. wymogów.

4.      Składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego pełnomocnika Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5.      Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

IX.              Opis sposobu przygotowania ofert.

1.      Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania.

2.      Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim (w sposób czytelny), z adnotacją na kopercie Świadczenie serwisu systemu instalacji wentylacji i klimatyzacji urządzeń zainstalowanych w obiekcie Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie”, oraz nie otwierać przed 2 grudnia 2021r., przed godziną 1100 bez nazwy i pieczątki Wykonawcy.

3.      Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie o ile nie wynika z dokumentów dołączonych do propozycji cenowej (odpis KRS lub odpis CEIDG), musi być załączone do oferty cenowej.

4.      Oferta musi być kompletna. Na ofertę w niniejszym zapytaniu ofertowym składa się formularz ofertowy według wzoru przedstawionego w zał. nr 1 wraz z kalkulacją kosztów konserwacji przeglądów uwzględniających ceny jednostkowe dla urządzeń zainstalowanych w obiekcie Teatru zał. nr 2.

5.      Dokumenty złożone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.      Wszystkie poprawki w treści powinny być podpisane przez osobę podpisującą ofertę.

7.      Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.      Zamawiający zastrzega sobie prawo konsultacji z Wykonawcą.

X.                 Termin i miejsce składania ofert

1.      Termin składania ofert upływa w dniu 02.12.2021r. , o godzinie 1000.

2.      Ofertę należy dostarczyć do siedziby Teatru Lalek Pleciuga , pl. Teatralny 1 71-405 Szczecin, I piętro pokój nr 129,

3.      W przypadku dostarczenia oferty pocztą lub pocztą kurierską, Zamawiający przyjmie za termin złożenia oferty termin otrzymania przesyłki. Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego.

XI.              Opis sposobu porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami

1.      Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pełnomocnictwa oraz składanie innych oświadczeń i dokumentów.

2.      Zamawiający dopuszcza dodatkowo składanie wyjaśnień, wniosków, zawiadomień oraz informacji, które nie są składane wraz z ofertą drogą elektroniczną na adres e-mail: administracja@pleciuga.pl .

3.      Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do  kontaktów z Wykonawcami jest Iwona Zys kier. adm.- gosp. tel.: 697 609 914, 91 44 55 140, e-mail: adminnistracja@pleciuga.pl .

4.      W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego, którego zmianę zamieści na stronie internetowej Teatru.

5.      W toku badania i oceny ofert zapytania ofertowego Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

XII.           Opis sposobu obliczenia ceny

1.      Wykonawca poda cenę brutto obliczoną w sposób określony w formularzu ofertowym, uwzględniając wymogi, zakres przedmiotu zamówienia, specyfikację zamówienia.

2.      Cena podana w ofercie, powinna zawierać w sobie wszystkie koszty Wykonawcy niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia (łącznie              z podatkiem VAT) oraz uwzględnić powinien ewentualne ryzyka związane                                 z nieprzewidzianymi okolicznościami przy realizacji zamówienia, które mogą i powinny być brane pod uwagę, w szczególności należy uwzględnić:

1)       trudności organizacyjne wynikające z konieczności dostosowania terminów

     konserwacji, przeglądów, ewentualnych napraw do trybu funkcjonowania

     Teatru,

2)  utrudniony dostęp do urządzeń wynikający z ich instalacji,

3) braki w posiadaniu danych co do zainstalowanych urządzeń i przynależnych

     do nich instalacji.

3.      Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

4.      Cena ofertowa za przedmiot zamówienia będzie ryczałtowym wynagrodzeniem Wykonawcy ujętym w formularzu ofertowym zał. nr 1

5.      Wszystkie obliczenia powinny zostać dokonane ze szczególną starannością, a następnie podlegać wpisaniu do formularza ofertowego.

 

XIII.        Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.

1.      Kryteria wyboru oferty:

cena brutto: 100%

2.      Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XIV.         Zawarcie umowy

1)     Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego.

2)      Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w     

   przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).

3)     Przed podpisaniem umowy, Wykonawca którego oferta zostanie uznana za 

   najkorzystniejszą, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu i uzyskać jego akceptację,        poniżej wskazanych dokumentów i opracowań:

·         polisa ubezpieczenia lub inne dokumenty, wraz z dowodem wpłaty;

·         szczegółowy kosztorys ofertowy.

 ZAŁĄCZNIKI:


Opublikował: Paweł Studziński
Publikacja dnia: 24.11.2021, 18:16
Dokument oglądany razy: 975
Podpisał: Paweł Studziński
Dokument z dnia: 24.11.2021