Przeprowadzenie badania ustawowego, rocznego sprawozdania finansowego Teatru Lalek „Pleciuga” za rok obrotowy 2021, i rok 2022.

WCZEŚNIEJSZE ZAPROSZENIE ZOSTAŁO NIEROZSTRZYGNIĘTE


Szczecin, 23.11. 2021 roku

Zaproszenie

do składania ofert

 

Teatr Lalek „Pleciuga” zaprasza podmioty uprawnione do badań sprawozdań finansowych do złożenia oferty na:

Przeprowadzenie badania ustawowego, rocznego sprawozdania finansowego Teatru Lalek „Pleciuga” za rok obrotowy 2021 i 2022, którego obowiązek przeprowadzania wynika z art. 64 ustawy z 29 września 1994 r.
o rachunkowości
(tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 351).

1.      ZAMAWIAJĄCY:

Teatr Lalek „Pleciuga” pl. Teatralny 1 71-405 Szczecin posiadający NIP: 851-020-73-36, REGON: 000280465.

2.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Określony w Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych w Teatrze Lalek „Pleciuga” dla zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 14 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przeprowadzenie badania ustawowego, rocznego sprawozdania finansowego Teatru Lalek „Pleciuga” za rok obrotowy 2021 i 2022, którego obowiązek przeprowadzania wynika z art. 64 ustawy z 29 września 1994 r.
o rachunkowości
(Dz. U. z 2019 roku, poz. 351); Dodatkowe dane informacyjne o Zamawiającym stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia.

4.      WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCY:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać:

a)      Podmioty określone ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1415 z póź.zm);

b)      Podmioty, które zawarły umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej, definiowanej ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1415 z póź.zm);

c)      Podmioty posiadające udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu badania ustawowego,
o którym mowa w ustawie z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1415 z póź.zm.) instytucji kultury.

Wymagane doświadczenia to: wykonanie za lata obrotowe 2015 - 2020 co najmniej pięciu (5) badań ustawowych sprawozdań finansowych w instytucjach kultury.

Potwierdzeniem posiadanego doświadczenia jest oświadczenie umocowanego przedstawiciela wykonawcy (firmy audytorskiej).

d)     Kluczowy biegły rewident, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1415 z póź.zm.) posiada udokumentowane doświadczenie przeprowadzenia przynajmniej trzech (3) badań ustawowych w okresie 2015-2020 w instytucjach kultury.

e)      Podmioty, które w ramach oferty potwierdzą przyjęcie warunków umowy. Ramowy projekt umowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.

5.      OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU:

Adelajda Wentland – Misiuna, adres email: adamisiuna.pleciuga@gmail.com

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

a)      Za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 do 30 marca 2022 r.

b)      Za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 do 30 marca 2023 r

6.      TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

7.      OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:

a)      Nazwa i adres firmy audytorskiej, forma działalności i nr rejestru, nr wpisu na listę PANA, oświadczenie o przyjęciu wzoru umowy. Wzór oferty stanowi Załącznik nr 1;

b)      Odpis dokumentu potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;

c)      Oświadczenie oferenta o spełnieniu wymogów dotyczących posiadania doświadczenia w badaniu ustawowym sprawozdań finansowych instytucji kultury. Wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 2;

d)     Skład zespołu przeprowadzającego badanie – osoby posiadające uprawnienia biegłego rewidenta ze wskazaniem kluczowego biegłego rewidenta, o którym mowa w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1415
z póź.zm.).

Oświadczenie kluczowego biegłego rewidenta wskazanego przez oferenta o spełnieniu wymogów dotyczących posiadania doświadczenia w badaniu ustawowym sprawozdań finansowych instytucji kultury. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3.

Dopuszcza się możliwość zmiany kluczowego biegłego rewidenta. Na tę okoliczność wymagane je złożenie nowego oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3.

e)      Cena oferty netto i brutto za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2021. Cena uwzględnia wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.

f)       Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy audytorskiej. Wszelkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji firmy audytorskiej.

g)      Oświadczenie o zaakceptowaniu projektu umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego, stanowiącego załącznik do niniejszego dokumentu.

8.      MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT:

a)      Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do 30 listopada 2021 r.;

b)      Oferty składa się w siedzibie Zamawiającego: pl. Teatralny 1, 71-405 Szczecin, bezpośrednio bądź za pośrednictwem poczty, lub na adres mailowy: adamisiuna.pleciuga@gmail.com

c)      Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do Teatru Lalek „Pleciuga”;

d)     Pisemne oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją” Oferta badania sprawozdania finansowego Teatru Lalek „Pleciuga” za rok 2021 i 2022”;

e)      Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

9.      KRYTERIA OCENY OFER.

Kryterium wyboru oferty - cena – 100%.

10.  WYNIK POSTĘPOWANIA:

O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Teatru Lalek „Pleciuga”.

11.  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

Załącznik nr 1: Szablon oferty;

Załącznik nr 2: Oświadczenie firmy audytorskiej;

Załącznik nr 3: Oświadczenie kluczowego biegłego rewidenta;

Załącznik nr 4: Ramowy projekt umowy;

Załącznik nr 5: Wybrane informacje o Teatrze Lalek „Pleciuga”.


 

Załącznik nr 1

 

OFERTA

Badanie ustawowe sprawozdania finansowego Teatru Lalek „Pleciuga”

za rok 2021 i 2022

 

1.      Nazwa firmy audytorskiej: …………………………………………

 

2.      Adres firmy audytorskiej: …………………………………………

 

3.      Forma działalności: ………..

 

4.      Nazwa rejestru: ………………..……..nr wpisu: …………………………

 

5.      Osoby reprezentujące firmę audytorską: .……………………………………

 

6.      Numer wpisu na listę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego: ……………….

 

7.      Imię i nazwisko kluczowego biegłego rewidenta wyznaczonego do przeprowadzenia badania: ……………………………...

 

8.      Imiona i nazwiska pozostałych osób wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego badanie: ……………………..

 

9.      Cena ofertowa za wykonanie usługi – badanie ustawowe sprawozdania finansowego za:

a)      2021 rok: netto………….. zł; vat:……………… zł brutto:……………..;

b)      2022 rok: netto………….. zł; vat:……………… zł brutto:……………..;

 

 

Oświadczam, że akceptuję treść ramowego projektu umowy (Załącznik nr 4).

Do oferty załączam:

1.      Odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.

2.      Oświadczenie o spełnieniu wymogów posiadania doświadczenia według otrzymanego wzoru (Załącznik nr 2).

3.      Oświadczenie kluczowego biegłego rewidenta według otrzymanego wzoru (Załącznik nr 3).

 

 

 

……………………………………………………

Podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania firmy audytorskiej


 

Załącznik nr 2

 

Oświadczenie

 

Oświadczam, że firma audytorska …………………………………………………….. (nazwa)

wpisana na listę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod nr ………….

 

przeprowadziła w latach 2015 – 2020 co najmniej pięć (5) badań ustawowych sprawozdań finansowych instytucji kultury.

 

 

 

 

 

……………………………………………………

Podpis osoby/osób wskazanych we właściwym rejestrze do reprezentowania firmy audytorskiej


 

Załącznik nr 3

Imię i nazwisko biegłego rewidenta: ……………….

Nr wpisu do rejestru biegłych rewidentów: …………

 

 

 

Oświadczenie

 

Ja, …………………………..………………………, oświadczam, że jako kluczowy biegły rewident w latach 2015 – 2020 przeprowadziłam/przeprowadziłem przynajmniej trzy (3) badania ustawowe sprawozdań finansowych instytucji kultury.

 

 

 

…………………………………………………………………

Podpis osoby wskazanej przez firmę audytorską jako kluczowy biegły rewident

 


 

Załącznik nr 4

U M O W A

 

Zawarta w Szczecinie dnia ………..

Pomiędzy:

Teatrem Lalek „Pleciuga” pl. Teatralny 1 71-405 Szczecin NIP 851-020-73-36, zwany dalej Zamawiającym, reprezentowany przez:

Tomasz Lewandowskiego- Dyrektora naczelnego i artystycznego

a

……………………………………….. (nazwa, siedziba, rejestr, NIP firmy audytorskiej) zwanym dalej Wykonawcą

reprezentowana przez:

……………………….

1

1.      Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić badanie ustawowe
i ocenę sprawozdania finansowego za 2021 r. Zamawiającego.

2.      Badanie sprawozdań finansowych zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w:

a)      Ustawie z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z póź.zm.), zwanej dalej ustawą o rachunkowości,

b)      Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
o nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1415 z póź.zm.), zwanej dalej ustawą
o biegłych,

c)      Krajowych Standardach Badania,

d)     Zasadach etyki zawodowej biegłych rewidentów.

2

1.      Celem badania jest:

a)                  uzyskanie wystarczającej pewności czy sprawozdania finansowe jako całość nie zawierają istotnego zniekształcenia, niezależnie od tego, czy zostało ono spowodowane błędem lub oszustwem, co umożliwi biegłemu rewidentowi wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe zostało, we wszystkich istotnych aspektach, sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej;

b)                 sporządzenie sprawozdania na temat sprawozdania finansowego i przekazanie stosownie do wymogów Krajowych Standardów Badania informacji zgodnych z ustaleniami biegłego rewidenta i wyrażenie opinii o zbadanym sprawozdaniu finansowym.

2.      Zakres badania obejmie zbadanie sprawozdania finansowego Zamawiającego za okres dwóch lat:

a)      Od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,

b)      Od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,

 

3

1.      Zamawiający oświadcza, iż dane w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniach finansowych przedstawionych do badania, będą ujęte w sposób kompletny, uwzględniający wszelkie operacje dotyczące okresu, za który sporządzone jest dane sprawozdanie finansowe, zobowiązania warunkowe oraz wszelkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu wchodzącego w skład danego sprawozdania finansowego, a także inne ważne informacje, których drogą badania nie da się ustalić, a które rzutują na rzetelność i prawidłowość sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych.

2.      Zamawiający oświadcza, iż zostanie dokonana właściwa wycena majątku, a także, że zostaną utworzone wszelkie odpisy aktualizujące niezbędne do prawidłowej wyceny aktywów oraz zostaną wprowadzone do ewidencji wszystkie zobowiązania i rezerwy na przyszłe koszty i straty.

3.      Zamawiający zobowiązuje się do:

a)      niezwłocznego udostępnienia Wykonawcy ksiąg rachunkowych, analiz oraz wszelkich innych informacji lub dokumentów wymaganych przez Wykonawcę w tym w szczególności: dokumenty założycielskie i organizacyjne, dokumentację dotyczącą regulaminów pracy i wynagradzania, dokumentację dotyczącą zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, dokumentację przyjętych zasad (polityki) rachunkowości wraz z zakładowym planem kont, zapewnić Wykonawcy dostęp do wszystkich informacji, takich jak zapisy, dokumenty, oraz inne sprawy, co do których Zamawiający jest świadomy, że mają znaczenie dla sporządzania sprawozdań finansowych;

b)      podania Wykonawcy daty przeprowadzania spisu z natury w celu umożliwienia ich obserwacji, na żądanie Wykonawcy umożliwić mu przeprowadzenie wyrywkowych spisów z natury określonych składników majątkowych;

c)      udzielenia informacji o sprawach, które mogą zostać objęte postępowaniem sądowym i znajdujących się w toku tegoż postępowania;

d)     współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania umowy, a w szczególności do udzielania wyczerpujących wyjaśnień i ustosunkowywania się do zastrzeżeń i wątpliwości Wykonawcy, dotyczących prawidłowości i rzetelności przedstawionej do badania dokumentacji, ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego lub innych kwestii związanych z przeprowadzanym badaniem;

e)      korygowania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego w zakresie, w którym Zamawiający i Wykonawca będą przekonani o celowości i konieczności wprowadzania zmian;

f)       zapewnienia Wykonawcy bieżącej współpracy głównego księgowego i innych osób z organizacji Zamawiającego w kwestii wyjaśnień w sprawach objętych badaniem oraz zapewnienia nieograniczonego kontaktu z osobami wewnątrz organizacji Zamawiającego, od których uzyskanie dowodów na potrzeby badania jest, zdaniem Wykonawcy, konieczne;

g)      udzielenia upoważnienia do uzyskania informacji związanych z przebiegiem badania od kontrahentów Zamawiającego oraz banków go obsługujących;

h)      wydawania dyspozycji na wniosek osób upoważnionych przez Wykonawcę, wykonywania przez pracowników Zamawiającego wymaganych czynności (kopiowania dokumentów, dokonywania wizji i inwentaryzacji, przygotowywania i wysyłania korespondencji, itp.);

i)        umożliwienia skontaktowania się z poprzednim biegłym rewidentem badającym sprawozdanie finansowe Zamawiającego;

j)        zapewnienia Wykonawcy dodatkowych informacji, o które Wykonawca może na potrzeby badania poprosić Zamawiającego.

4.      W przypadku niewywiązania się przez Zamawiającego z któregokolwiek z obowiązków zawartych w ust. 1-3 powyżej, powodującego opóźnienie w rozpoczęciu lub zakończeniu badania, Wykonawca zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu zakończenia badania, sporządzenia oraz doręczenia sprawozdania z badania o czas wywołany zachowaniem Zamawiającego.

5.      Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że ponosi pełną odpowiedzialność za:

a)      prawidłowość i rzetelność przedstawionego do badania Sprawozdania finansowego oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych,

b)      prawidłowość i terminowość obliczenia, zadeklarowania i odprowadzenia podatków i innych należności publicznoprawnych,

c)      kompletne ujęcie danych w księgach rachunkowych oraz Sprawozdaniu finansowym, w tym zobowiązań i aktywów warunkowych oraz zdarzeń, które wystąpiły po dacie bilansu wchodzącego w skład Sprawozdania finansowego,

d)     wykazanie operacji pozabilansowych,

e)      prawdziwość i poprawność danych zawartych w oświadczeniach kierownictwa Zamawiającego składanych Wykonawcy w związku z badaniem Sprawozdania finansowego,

f)       dobór właściwych zasad rachunkowości oraz odpowiednie zaprojektowanie, wdrożenie i działanie systemu kontroli wewnętrznej w takim zakresie, jaki kierownictwo Zamawiającego uzna za stosowne w celu umożliwienia sporządzenia Sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia w tym powstałego na skutek oszustwa lub błędów,

4

1.      Badanie sprawozdania finansowego o którym mowa w 1 ust. 1 niniejszej umowy przeprowadzi w imieniu Wykonawcy biegły rewident /biegli rewidenci/ na podstawie stosownego upoważnienia i pod nadzorem Wykonawcy.

2.      Jeżeli Wykonawca oprócz biegłego rewidenta zatrudni do badania osobę nie posiadającą uprawnień biegłego rewidenta, to ryzyko z tego tytułu obciąża Wykonawcę.

3.      Wykonawca zobowiązuje się do zachowania uczciwości, obiektywizmu, zawodowego sceptycyzmu, należytej staranności zawodowej i rzetelności w wypełnianiu zobowiązań Zamawiającemu wynikających z niniejszej umowy.

4.      Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich faktów, informacji i dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, również przez członków zespołu wykonującego badanie, chyba, że obowiązek ich ujawnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów, przy czym, obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.

5.      Wykonawca oświadcza, że do przestrzegania tajemnicy zawodowej zobowiązane są również inne osoby, którym udostępniono informacje objęte tą tajemnicą, chyba, że do ich ujawnienia zobowiązują odrębne przepisy.

 

5

1.      Wykonawca przeprowadzi badanie poszczególnych sprawozdań finansowych zgodnie z regulacjami ujętymi w § 1 ust. 2.

2.      Badanie sprawozdania finansowego zostanie przeprowadzone w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych zniekształceń spowodowanych błędem lub oszustwem.

3.      Strony oświadczają, że są świadome i akceptują fakt, iż uzyskanie całkowitej pewności w powyższym zakresie nie jest możliwe ze względu na wpisany w charakter badania sprawozdania finansowego czynnik zawodowego osądu oraz czynnik próby polegający m.in. na sprawdzeniu w sposób wyrywkowy dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają dane zawarte w sprawozdaniu finansowym. Wykonawca projektuje swoje badanie w taki sposób, by wykryć zniekształcenia, które mogłyby mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe. Wykonawca nie jest w stanie zbadać wszystkich transakcji, które miały miejsce w ciągu roku obrotowego objętego sprawozdaniem finansowym. Mając powyższe na względzie Zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że istnieje ryzyko, iż niektóre istotne zniekształcenia sprawozdań finansowych w tym spowodowane błędem lub oszustwem lub uchybienia w księgach rachunkowych Zamawiającego nie zostaną wykryte, mimo iż badanie zostało poprawnie zaplanowane i przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi standardami badania. Strony są zgodne, że powyższe czynniki wykluczają możliwość udzielenia przez Wykonawcę jakiejkolwiek gwarancji, co do dokładności i kompletności poszczególnych sprawozdań finansowych.

4.      Strony są zgodne, że badanie sprawozdania finansowego polega na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez kierownictwo Zamawiającego wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

5.      Dokonując oceny ryzyka, Wykonawca bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania przez Zamawiającego sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii o skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki. Jednakże Wykonawca poinformuje na piśmie o wszelkich znaczących, mających znaczenie dla badania Sprawozdania finansowego, słabościach kontroli wewnętrznej, które zostaną wykryte podczas badania.

6.      Strony są zgodne, że badanie sprawozdania finansowego zostanie przeprowadzone w celu sporządzenia przez Wykonawcę na piśmie sprawozdania z badania zawierającego elementy wskazane w Ustawie o biegłych rewidentach, w tym stwierdzającego, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej, a także z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

7.      Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zauważonych w trakcie badania naruszeniach prawa i przepisów, chyba, że będą mało znaczące.

6

1.      Sprawozdanie z badania zostanie sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach i Krajowymi Standardami Badania w formie pisemnej, zawierające opinię biegłego rewidenta o zbadanym sprawozdaniu finansowym lub odmowę wyrażenia opinii, gdy biegły rewident nie jest w stanie wyrazić opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

2.      Forma i treść wydanych sprawozdań z badania może ulec zmianie w świetle ustaleń poczynionych w toku realizacji prac.

3.      Sprawozdanie z badania za dany rok zostanie sporządzone w 5 egzemplarzach w języku polskim,
z czego w 4 egzemplarzach dla Zamawiającego i w 1 egzemplarzu dla Wykonawcy. Zamawiający na życzenie Wykonawcy zobowiązany jest pisemnie potwierdzić Wykonawcy otrzymanie egzemplarzy sprawozdania z badania. Dopuszcza się sporządzenie sprawozdania w wersji elektronicznej potwierdzonym elektronicznym podpisem kwalifikowalnym.

7

1.    Strony ustalają, że za wykonanie zamówienia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

a)      za badanie sprawozdania finansowego za 2021 rok zryczałtowaną cenę umowną brutto (zawierającą podatek od towarów i usług: ……………… zł (słownie złotych: ………………………..),

b)      za badanie sprawozdania finansowego za 2022 rok zryczałtowaną cenę umowną brutto (zawierającą podatek od towarów i usług: ……………… zł (słownie złotych: ………………………..),

c)       

2.                  Ustaloną należność Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przeprowadzone badanie w terminie do 14 dni po otrzymaniu faktury i Sprawozdania z badania.

8

1.      Dla celów związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy oraz wykonaniem obowiązków prawnych spoczywających na Wykonawcy, Zamawiający przekazuje Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje, w tym dane osobowe dla prawidłowej realizacji powyższych celów.

2.      Wykonawca w ramach wykonywania swoich funkcji oraz realizacji przedmiotu umowy jest administratorem danych osobowych osób, których dane zostały mu przekazane przez Zamawiającego w trakcie wykonywania przez Wykonawcę czynności zmierzających do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

9

1.      Wykonawca oświadcza, że spełnia przewidziane przepisami powszechnie obowiązującymi wymagania w przedmiocie bezstronności i niezależności.

2.      Zamawiający oświadcza, że nie są mu znane okoliczności, które miałyby wpływ na niezależność Wykonawcy.

10

1.      Wykonawca jest uprawniony do udostępnienia rezultatów badania sprawozdania finansowego Zamawiającego, poza Zamawiającym, wyłącznie organom upoważnionym przepisami ustaw.

2.      Strony mogą rozwiązać niniejszą Umowę tylko w przypadkach określonych w ustawie
o rachunkowości art. 66 ust. 7 z uwzględnieniem art. 66 ust. 8 i 9. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy w toku jej realizacji Strony zobowiązują się w dobrej wierze dokonać jej rozliczenia, co oznacza, że Wykonawca uprawniony jest do otrzymania części wynagrodzenia proporcjonalnej do zakresu zrealizowanych prac.

3.      Wykonawca przechowuje akta badania i dokumentację klienta przez okres nie krótszy niż 5 lat od daty zamknięcia akt badania Zamawiającego, na rzecz którego wykonane było badanie.

4.      Za właściwy do rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy stronami niniejszej umowy uznaje się Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5.      W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

6.      Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

Wykonawca

 

 

 

 

Zamawiający

 

 

 

 


Załącznik nr 5

Wybrane informacje dotyczące Zamawiającego:

INFORMACJE PODSTAWOWE

Nazwa jednostki

Teatr Lalek „Pleciuga”

Adres

71-405 Szczecin, Pl. Teatralny 1

Nr telefonu i faksu

tel.  +48 (91) 445 51 00

fax: +48 (91) 488 31 71

Adres mailowy sekretariatu

sekretariat@pleciuga.pl

Adres głównej strony internetowej

https://www.pleciuga.pl/

Forma prawna

Instytucja Kultury

Nr NIP

8510207336

Nr REGON

000280465

WYBRANE INFORMACJE NA PODSTAWIE DANYCH ROKU 2020 / zł/

Suma bilansowa

29 733 149

Aktywa trwałe, w tym:

28 684 657

§  Wartości niematerialne i prawne

      20 092

§  Rzeczowe aktywa trwałe

28 664 565

Kapitał (fundusz własny), w tym:

517 472

§  Zysk (strata) netto

114 747

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

5 671 277

Koszty działalności operacyjnej

7 631 724

Pozostałe przychody operacyjne

2 125 200

Pozostałe koszty operacyjne

49 555

Sposób ewidencji kosztów

Układ rodzajowy i funkcjonalny (4/5)

Przeciętne zatrudnienie

55,96

 


Opublikował: Paweł Studziński
Publikacja dnia: 15.11.2021, 18:13
Dokument oglądany razy: 979
Podpisał: Paweł Studziński
Dokument z dnia: 15.11.2021