Organizacja

  1. Teatrem Lalek „Pleciuga” kieruje dyrektor naczelny i artystyczny, który organizuje jego działalność i reprezentuje go na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji.
  2. Dyrektor naczelny i artystyczny powołuje i odwołuje zastępcę.
  3. Dyrektora naczelnego i artystycznego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 19 października 2004 r. w sprawie ustalenia listy samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu oraz w których odwołanie dyrektora następuje po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. NR242,poz.2422).
  4. Dyrektor naczelny i artystyczny może powołać i odwołać zespół konsultacyjny jako własny organ doradczy i opiniodawczy.
  5. Organizację wewnętrzną Teatru Lalek „Pleciuga” określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora naczelnego, po zasięgnięciu opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
  6. Regulamin organizacyjny


Opublikował: Paweł Studziński
Publikacja dnia: 22.02.2007, 22:36
Dokument oglądany razy: 14 507
Podpisał: Paweł Studziński
Dokument z dnia: 22.02.2007