Kompleksowa Ochrona Mienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 64219-2010 z dnia 2010-03-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
1. Zakres zamówienia obejmuje: kompleksową ochronę mienia Teatru Lalek Pleciuga znajdującego się na Placu Teatralnym 1 w Szczecinie, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221)...
Termin składania ofert: 2010-03-31


Szczecin: KOMPLEKSOWA OCHRONA MIENIA TEATRU LALEK PLECIUGA W SZCZECINIE NA PLACU TEATRALNYM
Numer ogłoszenia: 109371 - 2010; data zamieszczenia: 05.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 64219 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Lalek "Pleciuga", pl. Teatralny 1, 70-405 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 445 51 00, faks 0-91 488 31 71.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWA OCHRONA MIENIA TEATRU LALEK PLECIUGA W SZCZECINIE NA PLACU TEATRALNYM.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zakres zamówienia obejmuje: kompleksową ochronę mienia Teatru Lalek Pleciuga znajdującego się na Placu Teatralnym 1 w Szczecinie, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221) polegającą w szczególności na: 1) ochronie mienia Zamawiającego przed kradzieżą z włamaniem i kradzieżą mienia ruchomego znajdującego się na terenie będącym własnością Zamawiającego oraz w obiektach chronionych tj.: budynku głównym Teatru i budynku gospodarczym, 2) przeciwdziałaniu zakłóceniom ładu i porządku publicznego na terenie wokół obiektów teatralnych oraz wewnątrz głównego obiektu chronionego. a). całodobowe monitorowanie (dozór) obiektu z wykorzystaniem systemu telewizji dozorowej TVD, systemu włamania i napadu SWiN i systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP, b). obsługa centrali telefonicznej w przypadku: - niezgłaszania się abonenta docelowego, - informowanie pracowników o przybyciu i wpuszczeniu interesanta, c). natychmiastowa reakcja pracowników ochrony w razie wysłania alarmu przez pracowników z kasy biletowej biura obsługi widzów z bezpośredniego systemu alarmowego, d). wsparcie - w razie konieczności, grupą interwencyjną chroniony obiekt, wezwaną przez dozorujących, po odebraniu sygnału o zagrożeniu osób lub mienia w obiekcie, w celu wyeliminowania zagrożenia oraz zabezpieczenia obiektu, e). zawiadomienie - w razie konieczności: Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej i Policji, w celu podjęcia właściwych działań, przy użyciu linii telefonicznej na portierni, f). wydawanie i przyjmowanie od pracowników Zamawiającego oraz pracowników firm wynajmujących pomieszczenia - kluczy do pomieszczeń biurowych, pracowni, warsztatów, sal, pomieszczeń hotelowych oraz prowadzenie rejestru wydawanych kluczy, g). prowadzenie książki ochrony obiektów, w której odnotowywane są m.in. wykonane obowiązkowe obchody chronionych obiektów i terenu wokół budynku głównego i gospodarczego, h). wykonywanie opisanych czynności powyżej, przez umundurowanych i oznaczonych identyfikatorami pracowników ochrony. 2. Wykonawca ww. usługi będzie świadczył całodobowo w systemie zmianowym, przy pomocy m.in. jednego pracownika ochrony na zmianie. 3. Zamawiający, w celu realizacji przedmiotu zamówienia udostępni Wykonawcy nieodpłatnie pomieszczenia portierni. 4. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany będzie do użycia w razie potrzeby patrolu samochodowego, który dotrze do chronionego obiektu w czasie nie dłuższym niż 10 minut od wezwania, 5. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania całodobowej łączności z bazą Wykonawcy oraz patrolem samochodowym za pomocą łączności bezprzewodowej. 6. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany będzie do ochrony pracowników Zamawiającego podczas przewożenia gotówki z siedziby do banku (na terenie miasta Szczecin) lub odwrotnie dwa razy w miesiącu. Maksymalna kwota przewożona przez pracowników Zamawiającego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14.10.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań , jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, nie przekroczy jednej jednostki obliczeniowej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.70.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  JANTAR Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 347046,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·           Cena wybranej oferty: 330234,48

·           Oferta z najniższą ceną: 323295,12 / Oferta z najwyższą ceną: 384739,20

·           Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIKI:
 

1. Powyższe ogłoszenie w formacie .DOC - POBIERZ

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - POBIERZ

3. Załącznik nr 1 - OFERTA CENOWA - POBIERZ

4. Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA - POBIERZ

5. Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - POBIERZ

6. Załącznik nr 4 - WYKAZ PRAC PODOBNYCH - POBIERZ

7. Załącznik nr 5 - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA - POBIERZ

8. Załącznik nr 6 - OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ - POBIERZ

9. Załącznik nr 7 - UMOWA NR 1/P/2010 - POBIERZ

10. Pytania i odpowiedzi - pytanie 1, pytanie 2


Opublikował: Paweł Studziński
Publikacja dnia: 06.05.2010, 14:01
Dokument oglądany razy: 7 305
Podpisał: Iwona Zys
Dokument z dnia: 08.02.2010