Ochrona Danych Osobowych i wizerunku uczestnika wydarzeń

Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika imprezy
zorganizowanej przez Teatr Lalek „PLECIUGA” w Szczecinie

 Zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. c oraz art.. 9 ust. 2 lit a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. informujemy, iż:

 -  Poprzez przystąpienie do udziału w Imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Teatr Lalek „PLECIUGA”.

 -   Zastrzegamy sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.

 -  Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Teatr Lalek „PLECIUGA”, w innych elektronicznych środkach przekazu oraz w publikacjach.

 -  Teatr Lalek „PLECIUGA” zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

 -  Każdy kto korzysta z imprez organizowanych przez Teatr Lalek „PLECIUGA” i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych dokonywanych przez Teatr w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań Teatru Lalek „PLECIUGA” jest obowiązany zgłosić to niezwłocznie pisemnie Administratorowi Danych Osobowych tj. Dyrektorowi Teatru Lalek „PLECIUGA” w Szczecinie.

 -  Teatr Lalek „PLECIUGA” nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail) będą jednak przetwarzane przez Teatr Lalek „PLECIUGA”  w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia/warsztatów .

Podpisał: Paweł Studziński
Dokument z dnia: 29.05.2023
Dokument oglądany razy: 825
Opublikował: Paweł Studziński
Publikacja dnia: 29.05.2023, 00:00
Wydruk ze strony: bip.pleciuga.pl z dnia: 20.05.2024 01:31:50