Statut

DZIENNIKU_URZĘDOWY 

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 22 kwietnia 2013 r.

Poz. 1668

OBWIESZCZENIE NR 3/13 RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Teatrowi Lalek „Pleciuga” w Szczecinie.

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) ogłasza się tekst jednolity uchwały

Nr XLIX/932/06 z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Teatrowi Lalek „Pleciuga” w Szczecinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 550 z dnia 7 marca 2006 r.), zmienionej:

1)  uchwałą Nr XLVI/1167/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Teatrowi Lalek „Pleciuga” w Szczecinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 46, poz. 995);

2)  uchwałą Nr XIX/537/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Teatrowi Lalek „Pleciuga” w Szczecinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1536)

- zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1)  § 3 uchwały Nr XLVI/1167/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Teatrowi Lalek „Pleciuga” w Szczecinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 46, poz. 995), który stanowi:

„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego”;

2)  § 3 uchwały Nr XIX/537/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Teatrowi Lalek „Pleciuga” w Szczecinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1536), który stanowi:

„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego”.

 

                                                                                 Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

 

Jan Stopyra

 

Załącznik do Obwieszczenia Nr 3/13  Rady Miasta Szczecin  z dnia 18 marca 2013 r.

Uchwała Nr XLIX/932/06

Rady Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r.

 

w sprawie nadania Statutu Teatrowi Lalek „Pleciuga” w Szczecinie (tekst jednolity)

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVII/585/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie przyjęcia Statutu Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik do uchwały Nr XLIX/932/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r.

STATUT TEATRU LALEK „PLECIUGA” W SZCZECINIE

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1. Teatr Lalek „Pleciuga”, zwany dalej Teatrem Lalek, jest instytucją kultury powołaną Zarządzeniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie Nr KI-1-73/58 z dnia 16 maja 1958 r., przekazaną w dniu 21 marca 1994 r. w zarząd organom Miasta Szczecina na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewodą Szczecińskim a Prezydentem Miasta Szczecina zawartego w dniu 10 grudnia 1993 r. w sprawie przekazania niektórych zadań i kompetencji z zakresu administracji rządowej do wykonywania organom Miasta Szczecina i działa na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2. 1. Teatr Lalek jest samorządową instytucją kultury oraz instytucją artystyczną. Teatr Lalek działa w formie właściwej dla teatru.

2. Teatr Lalek posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem 7/97.

3. Organizatorem Teatru Lalek jest Gmina Miasto Szczecin.

§ 3. 1. Terenem działania Teatru Lalek jest miasto Szczecin, a także cały kraj i zagranica.

2.  Siedzibą Teatru Lalek jest miasto Szczecin.

3.  Teatr Lalek używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą i adresem siedziby.

Rozdział 2 Zakres działalności

§ 4. 1. Do podstawowego zakresu działalności Teatru Lalek należy tworzenie i upowszechnianie kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych, w tym przede wszystkim spektakli dla dzieci, a także podejmowanie przedsięwzięć im towarzyszących w oparciu o stały, zawodowy zespół aktorski.

2. W zakresie swojej statutowej działalności Teatr Lalek może prowadzić:

1)  różnorodne formy edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;

2)  promocję lokalnego środowiska teatralnego;

3)  współpracę i wymianę kulturalną w kraju i za granicą;

4)  współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej;

5)  organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym;

6)  działalność promocyjną i wydawniczą.

§ 5. 1. Działalność kulturalna Teatru Lalek organizowana jest w oparciu o sezony artystyczne, na które ustala się plany repertuarowe.

2. Sezon artystyczny rozpoczyna się w dniu 1 września, a kończy w dniu 31 sierpnia następnego roku.

3. Teatr Lalek może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację działalności statutowej.

Rozdział 3 Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

§ 6. 1. Teatrem Lalek kieruje dyrektor naczelny, który organizuje jego działalność i reprezentuje go na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji.

2.      Dyrektor może powołać i odwołać dyrektora artystycznego lub zastępcę dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta.

3.      Prezydent Miasta może powierzyć dyrektorowi naczelnemu również funkcję dyrektora artystycznego.

4.      Dyrektora naczelnego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 19 października 2004 r. w sprawie ustalenia listy samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu oraz w których odwołanie dyrektora następuje po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 242, poz. 2422[1])).

§ 7. 1. Dyrektor naczelny może powołać zespół konsultacyjny jako własny organ doradczy i opiniodawczy.

2.                Zespół konsultacyjny jest powoływany i odwoływany przez dyrektora naczelnego.

3.                Zasady i tryb pracy zespołu konsultacyjnego określa regulamin organizacyjny Teatru Lalek.

4.                Organizację wewnętrzną Teatru Lalek określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora naczelnego, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w Teatrze Lalek organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Rozdział 4 Źródła finansowania

§ 8. 1. Teatr Lalek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2.      Teatr Lalek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

3.      Plan finansowy Teatru Lalek oraz sprawozdania finansowe podlegają przedstawieniu organizatorowi.

4.      Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu instytucji jest Prezydent Miasta Szczecin.

5.      Roczne sprawozdanie finansowe podlega obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta przed jego zatwierdzeniem.

§ 9. 1. Teatr Lalek może uzyskiwać środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących źródeł: 1) działalności statutowej;

2)  sprzedaży składników majątku ruchomego;

3)  najmu i dzierżawy składników majątkowych;

4)  dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Miasto Szczecin;

5)  dotacji celowej na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

6)  środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;

7)  innych źródeł;

8)  działalności gospodarczej.

2. Wysokość rocznej dotacji na działalność Teatru Lalek ustala organizator i przekazuje środki finansowe w formie:

1)  dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;

2)  dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji; 3) dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

Rozdział 5 Zasady dokonywania zmian statutowych

§ 10. Zmian w Statucie Teatru Lalek dokonuje Rada Miasta Szczecin w trybie właściwym do jego nadania.

§ 11. Likwidacja Teatru Lalek może nastąpić na mocy uchwały Rady Miasta.

 [1] ) Rozporządzenie uchylone przez Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu (Dz.U.2012.889).
Podpisał: Paweł Studziński
Dokument z dnia: 23.04.2023
Dokument oglądany razy: 712
Opublikował: Paweł Studziński
Publikacja dnia: 19.10.2023, 16:02
Wydruk ze strony: bip.pleciuga.pl z dnia: 20.05.2024 01:32:59