Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

TEATR LALEK „PLECIUGA”

pl. Teatralny 1, 71-405 Szczecin

(pok. nr 129)

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

 

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

 

Wykonanie zgodnie z projektem wykonawczym instalacji elektrycznej i montaż urządzeń oświetlenia technologicznego Sali kameralnej

oraz uzupełnień w innych pomieszczeniach Teatru

 

SPIS TREŚCI :

 

Rozdział I            Forma oferty;

Rozdział II          Zmiana, wycofanie i zwrot oferty;

Rozdział III         Oferty wspólne;

Rozdział IV         Jawność postępowania;

Rozdział V           Wykluczenie wykonawcy z postępowania. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty;

Rozdział VI         Wykonawcy zagraniczni;

Rozdział VII        Termin wykonania zamówienia i rękojmia;

Rozdział VIII      Wadium

Rozdział IX         Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców
z zamawiającym;

Rozdział X          Sposób obliczenia ceny oferty;

Rozdział XI         Składanie i otwarcie ofert;

Rozdział XII       Wybór oferty najkorzystniejszej;

Rozdział XIII     Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

Rozdział XIV      Pouczenie o środkach ochrony prawnej;

Rozdział XV       Opis przedmiotu zamówienia.

 

Załączniki:

                               Załącznik nr 1 – oferta cenowa;

                               Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

                               Załącznik nr 3 –                oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

                               Załącznik nr 4 – wykaz prac podobnych;

                               Załącznik nr 5 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;

                               Załącznik nr 6 – oświadczenie o posiadaniu uprawnień;

                               Załącznik nr 7 – wzór umowy

                               Załącznik nr 8 – książka przedmiaru robót

                               Załącznik nr 9 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

                               Załącznik nr 10 – dokumentacja projektowa

                               Załącznik nr 11 – repertuar Teatru.

                               Załącznik nr 12 – Decyzja  - pozwolenie na budowę.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwana dalej ustawą.

ROZDZIAŁ I Forma oferty

 

1.      Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).

2.      Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz.

3.      Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz.

4.      Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

5.      Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

6.      W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”), z zastrzeżeniem pkt 5 niniejszego Rozdziału,  pkt 2 Rozdziału III oraz pkt 5 Rozdziału V niniejszej siwz.

7.      Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.

8.      Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

9.      Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.

10.  Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

11.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12.  Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

13.  Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o wartości nie przekraczającej 15 % zamówienia podstawowego.

14.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

15.  Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

      zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

1)      Teatr Lalek „Pleciuga” pl. Teatralny 1, 71-405 Szczecin, pok. nr 129, przetarg nieograniczony, oferta na: Wykonanie zgodnie z projektem wykonawczym instalacji elektrycznej i montaż urządzeń oświetlenia technologicznego Sali kameralnej oraz uzupełnień w innych pomieszczeniach Teatruoraz „nie otwierać przed  31 maja 2011 r. godzina 1100 ” - bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

2)      koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

16.  Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 14, zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju wskazanego w pkt 14 ppkt 1).

ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

 

1.      Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert.

1)       w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt 14 ppkt 1)
z dopiskiem „wycofanie”.

2)        w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga
za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć .

 Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej
i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt 14 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna  powinna mieć dopisek „zmiany”.

2.      Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.

3.      Zamawiający niezwłocznie zwraca wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie.

 

ROZDZIAŁ III Oferty wspólne

 

1.      Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

2.      Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza
.

3.      Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp..

4.      Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:

1)      oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;

2)      sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

a)      dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia itp. składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

b)      dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz prac podobnych, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,

c)      kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców.

5.      Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału.

6.      Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:

1)     zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

2)     określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

3)     czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

 

ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania

 

1.      Zamawiający prowadzi protokół postępowania.

2.      Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

3.      Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.

4.      Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.

5.      Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

6.      Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca.

7.      Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

8.      W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503
z późniejszymi zmianami)”.

9.      W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

 

ROZDZIAŁ V Wykluczenie wykonawcy z postępowania. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty.

 

1.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:

1)      Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

2.      Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:

1)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 

2)      posiadania wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

            Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum dwie roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia.

           

            Za robotę budowlaną podobną zamawiający uzna: wykonanie roboty budowlanej w branży elektrycznej, polegającej na montażu instalacji elektrycznych stałych i mobilnych o wartości minimum 200 tysięcy złotych brutto każda.

 

Co najmniej jedna robota budowlana na instalacjach stałych winna być wykonana w ogólnodostępnych obiektach wymienionych w dziale 12 grupa: 126 klasa: 1261 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (np.: domy kultury, teatry , opery) .

 

3)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, dysponuje lub będzie dysponować minimum:

a)      jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności elektrycznej bez ograniczeń oraz do pełnienia funkcji kierownika budowy

b)      jedną osobą posiadającą uprawnienia w branży elektrycznej do kierowania robotami .

Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności, jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała więcej niż jedną z wymaganych przez Zamawiającego specjalności.

 

4)      sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a)      posiada dostęp do środków finansowych w wysokości nie niższej niż  100 000,00  zł.;

b)      jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i 50 000,00 zł na jedno zdarzenie.

 

      Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 

3.   Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1)    Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

2)    Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (prace podobne), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

3)    Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz, 

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób którymi dysponują lub będą dysponować.

4)    Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w ww. wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do siwz.

5)    Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w której wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie tego warunku.

6) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument  potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie tego warunku.

4.      Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

5.      W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 4, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

6.      Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:

1)      oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;

w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

2)      odpowiednie pełnomocnictwa;

tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2  siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz)

3)      oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

4) w przypadku składania oferty na produkty równoważne – oświadczenie wykonawcy potwierdzające zgodność oferowanego produktu równoważnego z produktem opisanym przez Zamawiającego, zgodnie z Rozdziałem XV pkt 4;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

7.      Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń
lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

8.      W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie
przez zamawiającego.

 

ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni

 

1.   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2) niniejszej siwz składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2.      Dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.      Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio.

4.      W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu..

 

ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia i rękojmia

 

1. Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

2.   Wymagany przez zamawiającego minimalny okres rękojmi – 48 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

 

ROZDZIAŁ VIII Wadium

 

1.      Wadium należy wnieść w wysokości 4.000,00  zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) w terminie do dnia 31.05.2011 r. do godziny 10 00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.

2.      Wadium może być wnoszone:

1)     w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego
Teatru Lalek „Pleciuga” PEKAO S.A. I/O Szczecin, nr: 17124038131111000043756461

2)     poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie głównej Teatru Lalek „Pleciuga” I piętro pokój nr. 124 od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1500

3.      Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.

4.      W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

1)     zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności,

2)     termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą,

3)     miejsce i termin zwrotu gwarancji.

5.      Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.

6.      Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie
przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona.

7.      Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy:

1)      wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)      odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b)      nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c)      spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie,

2)   wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w Rozdziale V pkt 7 niniejszej siwz, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw.  Zamawiający zwróci wadium jeśli wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

8.      Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 ppkt 2).

9.      Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

10.  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11.  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

12.  Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13.  Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

14.  W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium
lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.

 

ROZDZIAŁ IX Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym

 

 1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600
 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3.
 3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą:

1)        faksu, przy przekazywaniu następujących dokumentów:

a)        pytania i wyjaśnienia dotyczące treści siwz,

b)        modyfikacje treści siwz,

c)        wniosek wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ustawy oraz odpowiedź zamawiającego,

d)       wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty,

e)        wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,

f)         wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,

g)        wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy,

h)        informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych,

i)          informacje o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,

j)          oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,

k)        wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,

l)          oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą, 

m)      zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy,

n)        zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,

o)        informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185 ustawy.

2)        e-maila, przy przekazywaniu następujących dokumentów:

a)        zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy,

b)        zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

 1. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy.
 2. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
 3. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.
 4. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.
 5. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest
  p. Iwona Zys tel. (91) 44 55 140 w godz.900- 1500 fax (91) 48 83 171 (czynny całą dobę).
 6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.
 9. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.
 10. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeżeli siwz jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
 11. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano siwz, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli siwz udostępniana jest na tej stronie.

 

ROZDZIAŁ X Sposób obliczenia ceny oferty

 

1.      Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.

2.      Podstawą wyliczenia ceny powinna być dla Wykonawcy jego własna, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

3.      Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

4.      Cena ofertowa ma obejmować wszystkie prace i koszty jakie są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego przedstawić szczegółowe kalkulacje ceny, w czasie trwania przetargu jak i po wyborze oferty, po podpisaniu umowy oraz w trakcie realizacji i po zakończeniu zamówienia.

5.      Wykonawca skalkuluje cenę oferty w oparciu o dokumenty znajdujące się w załącznikach nr 8 - 10  do SIWZ, z uwzględnieniem wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia i niezbędnych do jego wykonania, chociażby nie były w nich jednoznacznie wyartykułowane.

6.      Cena ofertowa musi zawierać również:

a)      koszt wykonania i ustawienia tablic informacyjnych;

b)      koszt związany z zagospodarowaniem placu budowy oraz wszelkie prace porządkowe związane z zakończeniem inwestycji;

c)      koszty zorganizowania i likwidacji zaplecza wykonawcy łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody, dozorowaniem oraz uporządkowanie terenu po likwidacji zaplecza;

1)      koszty rusztowań i wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy,

d)     koszt ochrony mienia, zapewnienia warunków bezpieczeństwa na placu budowy i ochrony p.poż.;

e)      koszty związane z gospodarowaniem odpadami;

f)       koszt wykonania odkrywek elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia jakości ich  wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;

g)      koszt przeprowadzenia prób, pomiarów i sprawdzeń zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robót, obowiązującymi normami i przepisami;

h)      koszty odbiorów dokonanych przez użytkowników;

i)        koszty ubezpieczenia i zabezpieczenia należytego wykonania umowy

j)        koszt wykonania pełnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

k)      inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia;

l)        podatek VAT

7.      Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

8.      Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

9.      Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2  Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty.

 

ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert

 

1.      Ofertę należy złożyć w siedzibie  Teatru Lalek „Pleciuga” na placu Teatralnym 1 w 71-405 Szczecinie  , pok. nr 129 w terminie do dnia 31.05.2011r. , do godz. 1000.

2.      Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.

3.      Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.

4.      Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową
oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

5.      Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 31.05.2011 r., o godz. 11 00 w Teatrze Lalek „Pleciuga” w Sali konferencyjnej  pok. nr 125.

6.      Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną Zarządzeniem Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Zbigniewa Niecikowskiego Nr 18/2010 z dnia 29 wrzesień 2010 r.

7.      Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną.

8.      Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji – zawartych w ofercie.

9.      Informacje, o których mowa w pkt 8 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

 

ROZDZIAŁ XII Wybór oferty najkorzystniejszej

 

1.      Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

2.      Sposób przyznania punktów w kryterium cena:

 

                        cena najniższa

                   ------------------------------------------------           x 100 pkt x znaczenie  kryterium 100 %

                                    cena oferty ocenianej

 

3.      Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

4.      Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5.      W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.      Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7.      Zamawiający poprawi w tekście oferty inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

8.      Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

9.      Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy.

10.  Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.

11.  Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

12.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1)   wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)   wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3)   wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

4)   terminie, określonym zgodnie z art. 94, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

13.  W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie.

14.  O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1)      ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert,

2)      złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

15.  Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.

 

ROZDZIAŁ XIII Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 

1.      Umowa.

1)      Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do siwz.

2)      Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy),

2.      Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1)     Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do momentu podpisania umowy, w wysokości 10 %.

2)     Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3)     Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4)     Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.

5)     Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

6)     Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.

7)     W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej
lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

a)    zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,

b)   termin obowiązywania gwarancji,

c)    miejsce i termin zwrotu gwarancji.

8)     Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia
i nie zmniejszenia jego wysokości.

 

ROZDZIAŁ XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej

 

1.      Wykonawcom, którzy mają lub mięli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2.      Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)   opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2)   wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3)   odrzucenia oferty odwołującego.

3.      Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.

4.      Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5.      Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

 

ROZDZIAŁ XV Opis przedmiotu zamówienia

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest:  wykonanie roboty budowlanej branży elektrycznej polegającej na wyposażeniu Sali kameralnej w mobilną instalację oświetlenia technologicznego oraz wykonanie uzupełnienia technologii Sali głównej, ponadto wykonanie brakujących  instalacji elektrycznych w innych pomieszczeniach Teatru Lalek Pleciuga.

 

Założony zakres robót nie przewiduje robót ingerujących w jakimkolwiek stopniu w strukturę budynku. Instalacje mają być prowadzone w korytkach kablowych oraz na konstrukcjach stalowych urządzeń wyposażenia scen. Wyposażenie technologiczne będzie montowane po zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, równocześnie we wszystkich branżach objętych przedmiotowym zadaniem.

 

Wszystkie prace budowlane muszą być skoordynowane z planem pracy zespołu artystycznego i technicznego Teatru, w związku z prowadzoną w tym okresie działalnością artystyczną Teatru (nie ma możliwości odwoływania spektakli teatralnych), zgodnie z załącznikiem nr 11 do siwz

 

2.      Kod CPV:

 

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315100-9  Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45317000-2  Inne instalacje elektryczne

 

 

3.         Zakres zamówienia obejmuje:

1)      Oświetlenie technologiczne Sali kameralnej:

a)      48 obwodów regulowanych oświetlenia technologicznego sceny;

b)      13 obwodów nieregulowanych oświetlenia technologicznego sceny;

c)      Urządzenia nastawczo – regulujące;

d)     Regulatory i rozdzielnie;

e)      Park oświetleniowy;

f)       Sterowanie;

g)      Instalacje;

h)       Instalacja pętli indukcyjnej w Sali kameralnej;

i)        Instalacja gniazd siłowych na Sali kameralnej;

 

 2)  Dodatkowe instalacje na Sali głównej:

                  a)  Instalacja pętli indukcyjnej w Sali głównej;

                  b) Instalacja gniazd siłowych na Sali głównej;

                  c) Instalacja linii sygnałowych video w Sali głównej;

                  d) Instalacja oświetlenia na stropie technicznym widowni;

                  e) Instalacji linii sygnałowych DMX;

 

  3)   Dodatkowe wyposażenie obiektu:

                  a)  Instalacja gniazd siłowych na Sali prób;

                  b)  Instalacja interkomu w Biurze Obsługi Widzów;

                  c)  Zasilanie gniazd siłowych w pracowni plastycznej;

 

Zakres zamówienia został szczegółowo określony w dokumentacji projektowej (Załącznik nr 10 do siwz) oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót (Załącznik nr 9 do siwz).

 

4.     Dokumentacja dostarczona przez  zamawiającego:

 

1)      Dokumentacja projektowa wykonawcza opracowana przez mgr inż. Tomasz Zaborowskiego upr. bud. St – 15/88 – MEDIAKON Roma Pawełkiewicz, 03-134 Warszawa , ul. Książkowej 9F/901, pod nazwą.:

 

„Projekt wykonawczy instalacji i urządzeń oświetlenia technologicznego Sali Kameralnej oraz uzupełnień w innych pomieszczeniach Teatru”. (zał. nr 10 do siwz).

 

2)      Decyzja Nr  1291/10,  z dnia 13.09.2010r. pozwolenie na budowę.

 

3)      Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do projektu wykonawczego instalacji i urządzeń oświetlenia technologicznego Sali Kameralnej oraz uzupełnień w innych pomieszczeniach Teatru.(  Zał. nr 9 do siwz).

 

4)      Książka przedmiaru  robót (kosztorys ślepy) do projektu wykonawczego instalacji i urządzeń oświetlenia technologicznego Sali Kameralnej oraz uzupełnień w innych pomieszczeniach Teatru.(  Zał. nr 8 do siwz).

 

Podane w dokumentacji projektowej nazwy własne są przykładowe. Dopuszcza się materiały, urządzenia i technologie równoważne w stosunku do przywołanych w projekcie. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane przykładowo w dokumentacji projektowej. Wykonawca może zaproponować wyłącznie taki produkt, który będzie spełniał wszystkie wymagane parametry, normy i standardy  jakościowe, co produkt określony w dokumentacji projektowej, podając producenta i nazwę oferowanego produktu oraz jego parametry, w formie odrębnego oświadczenia które należy załączyć do oferty.”

 

5.   Podstawa prawno – techniczna wykonania zadania:

 

1)      Dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego.

2)      Obowiązujące przepisy, normy i warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

3)      Plan pracy zespołu artystycznego i technicznego Teatru Lalek „Pleciuga” na miesiąc maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień 2011r.

 

Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej obiektu Teatru Lalek Pleciuga w dniu 19 maja 2011 r.  w godzinach od 1300 do 1600.

 

6.      Projekty i opracowania objęte przedmiotem zamówienia:

 

W ramach Umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące opracowania wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień:

1)      Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robót określający kolejność wykonywania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót oraz planowane nakłady finansowe dla każdej pozycji, w każdym z kolejnych tygodni opracowane na podstawie przedmiaru robót oraz planu pracy zespołu artystycznego TL „Pleciuga” Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram rzeczowo- finansowy najpóźniej w dniu podpisania umowy.

2)      Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – BIOZ i Program Zapewnienia Jakości - PZJ przy przekazaniu placu budowy.

3)      Dokumentację Powykonawczą sporządzoną w 2 egzemplarzach z załączonymi m.in:

a)      protokołami z prób, sprawdzeń i pomiarów,

b)     stosownymi atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności lub innymi dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie zastosowanych materiałów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,

c)      protokołami odbioru technicznego,

d)      oryginał dziennika budowy i ksiąg obmiarów,

e)      oświadczenie kierownika budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

f)      formą elektroniczną dokumentacji powykonawczej na nośnikach CD lub DVD. Dane powinny być zapisane w formatach obsługiwanych przez programy Microsoft Office, Acrobat Reader, Autocad przy zachowaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach jak przy wykonaniu projektu wykonawczego tj.:

- pliki tekstowe – doc, rtf, txt,

- rysunki techniczne – dwg, dxf,

- obrazy – bmp, JPG (w rozdzielczości 400-600 dpi).

Pliki nie powinny mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem.

 

7. Warunki finansowania:

1)      Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie, której wzór stanowi załącznik nr 7 do siwz.

2)      Nie przewiduje się zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

 

 

8. Warunki wykonawstwa:

1)        Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, postanowieniami umowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz wymogami poczynionych uzgodnień.

2)        Wszystkie materiały  użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności bądź inne dokumenty potwierdzające ich dopuszczalność do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadać akceptację Zamawiającego. Wykonawca realizując przedmiot umowy musi stosować materiały posiadające świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie ITB i PZH lub równoważne.

3)        Wykonawca musi zapewnić  kierownictwo budowy, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach kontraktowych lub może być logicznie wywnioskowane.

4)        Kierowanie i nadzór nad robotami sprawowany będzie przez pracowników wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcje nadzoru technicznego na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie , a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego.     

5)        Dopuszcza się zlecanie robót podwykonawcom. Zakres robót podzlecanych należy określić w ofercie. Podzlecanie robót w trakcie realizacji będzie wymagało zgody Zamawiającego.

6)        Zamawiający zastrzega sobie możliwość częściowego przekazywania frontu robót oraz możliwość narzucenia kolejności prowadzenia robót w zależności od bieżących potrzeb związanych z realizacją inwestycji a także z realizacją planu pracy zespołu artystycznego w związku z prowadzoną bieżącą działalnością artystyczną zgodną z załączonym repertuarem teatralnym 2011 r.   

7)        Zamawiający może zażądać wykonania dodatkowych pomiarów sprawdzających. Wykonawca poniesie koszty takich pomiarów, jeśli wykażą one, że pomiary zasadnicze były nieprawidłowe.

8)        Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu oraz dopełnienia wszelkich obowiązków zgodnie z przepisami.

 

10.  Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne. Okres rękojmi za wady fizyczne rozpoczyna się z dniem podpisania bezusterkowego  protokołu końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji  robót i trwa 48 miesięcy.

 

11.  Ubezpieczenia.

Warunki ubezpieczenia zgodnie z zapisami w Umowie, której wzór stanowi załącznik nr 7 do siwz.

 

12.  Odbiór końcowy.

1)      Przedmiotem  odbioru końcowego będzie zakres robót określony w siwz i Dokumentacji projektowej.

2)      Podstawą rozpisania odbioru końcowego, będzie potwierdzony przez Inspektorów Nadzoru, wpis do dziennika budowy o zakończeniu inwestycji i gotowości do odbioru końcowego.

3)      Odbiór końcowy  przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokółu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji.

 

13.  Zamawiający na czas wykonywania przedmiotowego zadania zatrudni:

·        Inżyniera kontraktu;,

·        Inspektora nadzoru branży elektrycznej.

 

 

 

 

 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny

Teatru Lalek „Pleciuga”

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

(kliknij, aby rozwinąć...)
1. Załącznik nr 1 - OFERTA CENOWA - POBIERZ

2. Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA - POBIERZ

3. Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - POBIERZ

4. Załącznik nr 4 - WYKAZ PRAC PODOBNYCH - POBIERZ

5. Załącznik nr 5 - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ - POBIERZ

6. Załącznik nr 6 - OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ - POBIERZ

7. Załącznik nr 7 - UMOWA - POBIERZ

8. Załącznik nr 8 - PRZEDMIAR ROBÓT - POBIERZ

9. Załącznik nr 9 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - POBIERZ

10. Załącznik nr 10 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - POBIERZ

11. Załącznik nr 11 - REPERTUAR TEATRU - POBIERZ

12. Załącznik nr 12 - DECYZJA - POBIERZ