mapa strony   |   kontakt   |

Ogłoszenie o przetargu - ochrona 2017

Wersja archiwalna zmieniona dnia 16.05.2017
12.05.2017
https://bzp.uzp.gov.pl/IN/PodgladZP400.aspx?id=34f743b6-27b8-419e-8544-2cc30047a675
https://bzp.uzp.gov.pl/IN/PodgladZP400.aspx?id=34f743b6-27b8-419e-8544-2cc30047a675
1/8
Teatr Lalek "Pleciuga": Kompleksowa ochrona mienia Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie na placu Teatralnym 1
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
NaleĹźy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób naleĹźących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie
mniejszy niĹź 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
JeĹźeli tak, naleĹźy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz
osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie
krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Lalek "Pleciuga", krajowy numer identyfikacyjny 28046500000, ul. pl. Teatralny 1 , 70405 Szczecin, woj.
zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 0-91 445 51 00, e-mail administracja@pleciuga.pl, faks 0-91 488 31 71.
Adres strony internetowej (URL): www.pleciuga.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym moĹźna uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytucja kultury - teatr
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeĹźeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez kaĹźdego
z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
12.05.2017
https://bzp.uzp.gov.pl/IN/PodgladZP400.aspx?id=34f743b6-27b8-419e-8544-2cc30047a675
https://bzp.uzp.gov.pl/IN/PodgladZP400.aspx?id=34f743b6-27b8-419e-8544-2cc30047a675
2/8
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania moĹźna uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.pleciuga.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji moĹźna uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleĹźy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga złoĹźenia oferty w formie pisemnej.
Adres:
Teatr Lalek Pleciuga, pl. Teatralny 1, 71-405 Szczecin
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi moĹźna uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa ochrona mienia Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie na placu Teatralnym 1
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o moĹźliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu moĹźna składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które moĹźe zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
12.05.2017
https://bzp.uzp.gov.pl/IN/PodgladZP400.aspx?id=34f743b6-27b8-419e-8544-2cc30047a675
https://bzp.uzp.gov.pl/IN/PodgladZP400.aspx?id=34f743b6-27b8-419e-8544-2cc30047a675
3/8
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa ochrona mienia Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie na Placu Teatralnym 1. 2. Zakres zamówienia obejmuje:
kompleksową ochronę mienia Teatru Lalek Pleciuga wraz z terenem i jego wyposaĹźeniem (od południa teren rekreacyjny z fontanną multimedialną – woda-
światło- dźwięk; od strony północnej plac zabaw dla dzieci) znajdującego się na Placu Teatralnym 1 w Szczecinie, kod 71 - 405, zgodnie z ustawą z dnia 22
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1432 ze zmianami).
II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeĹźeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania
umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust.
6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony
dynamiczny system zakupów:
lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2017-06-30 lub zakończenia: 2020-06-30
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna, Ĺźe wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, jeĹźeli
wykonawca wykaĹźe, Ĺźe posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia
1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 ze zmianami). W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej
jeden z wykonawców w całości.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, Ĺźe wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne zapewniające naleĹźyte wykonanie zamówienia, jeĹźeli
wykonawca wykaĹźe, Ĺźe dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 4 kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej. W przypadku składania oferty
12.05.2017
https://bzp.uzp.gov.pl/IN/PodgladZP400.aspx?id=34f743b6-27b8-419e-8544-2cc30047a675
https://bzp.uzp.gov.pl/IN/PodgladZP400.aspx?id=34f743b6-27b8-419e-8544-2cc30047a675
4/8
wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą go spełniać łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące
fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON
WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeĹźeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa kaĹźdy
z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument naleĹźy złoĹźyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 ze zmianami); Ww. koncesję naleĹźy złoĹźyć w oryginale lub
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku składania oferty wspólnej ww. koncesję składa ten z wykonawców składających ofertę
wspólna, który będzie odpowiadał za realizację prac objętych koncesją. 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a takĹźe zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Ww. wykaz naleĹźy złoĹźyć w
oryginale. W przypadku składania oferty wspólnej ww. wykaz składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej naleĹźy złoĹźyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie
naleĹźy złoĹźyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 lit. a siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa
kaĹźdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie naleĹźy złoĹźyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 lit. b
siwz; W przypadku składania oferty wspólnej naleĹźy złoĹźyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie naleĹźy złoĹźyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu
trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 3 siwz, jeĹźeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie naleĹźy złoĹźyć w oryginale lub
kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku