mapa strony   |   kontakt   |

OCHRONA MIENIA TEATRU

Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Zakres zamówienia obejmuje: Kompleksową ochronę mienia Teatru Lalek Pleciuga , znajdującego się na Placu Teatralnym w Szczecinie, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221).
Termin składania ofert: 16 maj 2016r.


Szczecin: KOMPLEKSOWA OCHRONA MIENIA TEATRU LALEK PLECIUGA W SZCZECINIE NA PLACU TEATRALNYM 1
Numer sprawy 1/RR/2016r.; data zamieszczenia: 24.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe na stronie Teatru Lalek „Pleciuga" www.pleciuga.pl

w zakładce BIP.

Ogłoszenie dotyczy: Rozeznania rynku w formie zapytania ofertowego poniżej 30 000 euro.

I. ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Lalek "Pleciuga", pl. Teatralny 1, Szczecin, woj. zachodniopomorskie,

tel. 0-91 44 55 140; 697 609 914; e-mail: administracja@pleciuga.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWA OCHRONA MIENIA

TEATRU LALEK PLECIUGA W SZCZECINIE NA PLACU TEATRALNYM 1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: kompleksową ochronę

mienia Teatru Lalek Pleciuga znajdującego się na Placu Teatralnym w Szczecinie, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221) polegającą w szczególności na:

1) ochronie mienia Zamawiającego przed kradzieżą z włamaniem i kradzieżą mienia ruchomego znajdującego się na terenie będącym własnością Zamawiającego oraz w obiektach chronionych tj.: budynku głównym Teatru i budynku gospodarczym,

2) przeciwdziałaniu zakłóceniom ładu i porządku publicznego na terenie wokół obiektów teatralnych oraz wewnątrz głównego obiektu chronionego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.70.00.00-1.

II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach - 12.

III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM - Informacja na temat wadium: zamówienie poniżej 30 000,00 euro - wadium nie

dotyczy

III.2) ZALICZKI - Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydana na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997

roku o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 145, poz. 1221 ze zm.) na prowadzenie

działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. Ocena spełniania warunków

udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez

wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum trzy usługi podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną usługę podobną zamawiający uzna: wykonanie usługi polegającej na ochronie fizycznej oraz monitoringu obiektu i terenu, wraz z wsparciem grupą interwencyjną, a także ochroną pracowników zamawiającego podczas przewożenia gotówki, trwającej nie krócej niż 12 miesięcy dla jednego podmiotu zlecającego usługi, o wartości nie mniejszej niż 100 tysięcy zł brutto. W przypadku umów wykonywanych przez Wykonawcę, Zamawiający uzna jedynie prace, których czas realizacji na dzień otwarcia ofert wynosi co najmniej 12 miesięcy, a wartość wykonanych już usług wyniosła co najmniej 100 tysięcy zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum czteroma osobami posiadającymi ważne licencje I stopnia uprawniające do wykonywania zawodu pracownika ochrony. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę nie niższą niż 400.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, należy przedłożyć: - koncesję, zezwolenie lub licencję - - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w rozeznaniu rynku.

III.5) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4)

Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: 1) propozycja cenowa, 2) odpowiednie pełnomocnictwa jeżeli dostarczone dokumenty o tym nie świadczą.

III.6) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

IV. PROCEDURA

IV.1) SPOSÓB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Rozeznanie Rynku w formie zapytania ofertowego

poniżej 30 000,00 euro

IV.2) UZASADNIENIE WYBORU POSTĘPOWANIA:

- usługa powszechnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych,

- spełnienie ustalonych standardów jakościowych - usługa zestandaryzowana,

- wartość zamówienia poniżej 30 000,00 euro,

- możliwość zaproszenia licznej grupy podmiotów w celu zapewnienia konkurencji.

V. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2016r.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH PROPOZYCJI CENOWYCH: 2.

V. 3) LICZBA ODRZUCONYCH PROPOZYCJI CENOWYCH: 0

V.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: „JANTAR 2" Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk, kraj/woj. zachodniopomorskie.

V.5) SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (bez VAT):

- WALUTA PL: 113 821,00 zł

- WALUTA EURO: 27 263,17 euro

V.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ PROPOZYCJI CENOWEJ ORAZ O PROPOZYCJACH CENOWYCH Z NAJNIŻSZĄ CENĄ (bez VAT):

  • Cena wybranej oferty netto: 112 874,40
  • Oferta z najniższą ceną: 112 874,40 oferta z najwyższą ceną: 151 548,00
  • Waluta: PLN.

UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1). Na podstawie: §8 Rodzaje trybów udzielania zamówień publicznych, ust. X postępowanie przetargowe do 30 000 EURO -Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane w Teatrze Lalek „Pleciuga" w Szczecinie, z dnia 29 lutego 2008r. i Aneksu z dnia 28 września 2014r.do w/w Regulaminu oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., art. 19 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr.223/2007, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

2). Udzielono zamówienia najkorzystniejszego dla Teatru Lalek „Pleciuga" w przeprowadzonym Rozeznaniu Rynku w formie zapytania ofertowego, poniżej 30 000,00 euro, biorąc pod uwagę w propozycjach cenowych spełnienie wymaganych warunków oraz przyjęte kryteria oceny (100% cena).

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paweł Studziński
Dokument z dnia: 24.06.2016
Dokument oglądany razy: 1 244
Opublikował: Iwona Zys
Publikacja dnia: 24.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl