bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja1

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok

2

0

2

 

2

 

 

 

Wersja nr

 

 

 

 

1

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.05.2022 nr 2022/BZP 00183703/01/P

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu […] nr […])1

Zamawiający:

Nazwa: TEATR LALEK "PLECIUGA"

 

Krajowy numer identyfikacyjny:2 8510207336

Adres: pl. Teatralny 1

 

Miejscowość: Szczecin

Kod pocztowy: 71-405

 

Kraj: Polska

Adres strony internetowej: www.pleciuga.pl

 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pleciuga.pl

Numer telefonu kontaktowego: +48914455101

Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny | inny zamawiający | Teatr

 

1  Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.

2  Numer NIP lub REGON.

3  Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:

1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych; 2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej; 3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2; 4) inny zamawiający (proszę określić).

1.  Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Pozycja

Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość zamówienia5

Przewidywany termin wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe7

Informacja na temat aktualizacji8

1

2

3

4

5

6

7

 

 

2    .    D    O    S    T    A    W    Y

 

 

 

1.2.1

Dostawa i odbiór energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii dla obiektu Teatru Lalek PLECIUGA, do którego jest podłączona mikroinstalacja fotowoltaiczna

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

148 000,00 PLN

czerwiec

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

NIE

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

4 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

1) tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);

2) tryb podstawowy ˗ negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);

3) tryb podstawowy ˗ negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);

4) partnerstwo innowacyjne;

5) negocjacje bez ogłoszenia;

6) zamówienie z wolnej ręki;

7) konkurs;

8) umowa ramowa.

5  Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

6  Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

7  Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).

8  Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

2.  Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia9

Orientacyjna wartość zamówienia10

Przewidywany termin wszczęcia postępowania11

Informacje dodatkowe12

Informacja na temat aktualizacji13

1

2

3

4

5

6

7

9 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

1)   przetarg nieograniczony;

2)   przetarg ograniczony;

3)   negocjacje z ogłoszeniem;

4)   dialog konkurencyjny;

5)   partnerstwo innowacyjne;

6)   negocjacje bez ogłoszenia;

7)   zamówienie z wolnej ręki;

8)   konkurs;

9)   umowa ramowa;

10) dynamiczny system zakupów.

10  Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

11  Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

12  Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).

13  Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.Opublikował: Iwona Zys
Publikacja dnia: 22.11.2022
Podpisał: Paweł Studziński
Dokument z dnia: 30.05.2022
Dokument oglądany razy: 264