mapa strony   |   kontakt   |

Technologia Sceny

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 138683-2011 z dnia 2011-05-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie roboty budowlanej branży elektrycznej polegającej na wyposażeniu Sali kameralnej w mobilną instalację oświetlenia technologicznego oraz wykonanie uzupełnienia technologii Sali głównej, ponadto...
Termin składania ofert: 2011-05-31


Szczecin: Wykonanie zgodnie z projektem wykonawczym instalacji elektrycznej i montaż urządzeń oświetlenia technologicznego Sali kameralnej oraz uzupełnień w innych pomieszczeniach Teatru
Numer ogłoszenia: 182329 - 2011; data zamieszczenia: 03.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 138683 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Lalek "Pleciuga", pl. Teatralny 1, 70-405 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 445 51 00, faks 0-91 488 31 71.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zgodnie z projektem wykonawczym instalacji elektrycznej i montaż urządzeń oświetlenia technologicznego Sali kameralnej oraz uzupełnień w innych pomieszczeniach Teatru.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie roboty budowlanej branży elektrycznej polegającej na wyposażeniu Sali kameralnej w mobilną instalację oświetlenia technologicznego oraz wykonanie uzupełnienia technologii Sali głównej, ponadto wykonanie brakujących instalacji elektrycznych w innych pomieszczeniach Teatru Lalek Pleciuga. Założony zakres robót nie przewiduje robót ingerujących w jakimkolwiek stopniu w strukturę budynku. Instalacje mają być prowadzone w korytkach kablowych oraz na konstrukcjach stalowych urządzeń wyposażenia scen. Wyposażenie technologiczne będzie montowane po zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, równocześnie we wszystkich branżach objętych przedmiotowym zadaniem. Wszystkie prace budowlane muszą być skoordynowane z planem pracy zespołu artystycznego i technicznego Teatru, w związku z prowadzoną w tym okresie działalnością artystyczną Teatru (nie ma możliwości odwoływania spektakli teatralnych), zgodnie z załącznikiem nr 11 do siwz Zakres zamówienia obejmuje: 1) Oświetlenie technologiczne Sali kameralnej: a) 48 obwodów regulowanych oświetlenia technologicznego sceny; b) 13 obwodów nieregulowanych oświetlenia technologicznego sceny; c) Urządzenia nastawczo - regulujące; d) Regulatory i rozdzielnie; e) Park oświetleniowy; f) Sterowanie; g) Instalacje; h) Instalacja pętli indukcyjnej w Sali kameralnej; i) Instalacja gniazd siłowych na Sali kameralnej; 2) Dodatkowe instalacje na Sali głównej: a) Instalacja pętli indukcyjnej w Sali głównej; b) Instalacja gniazd siłowych na Sali głównej; c) Instalacja linii sygnałowych video w Sali głównej; d) Instalacja oświetlenia na stropie technicznym widowni; e) Instalacji linii sygnałowych DMX; 3) Dodatkowe wyposażenie obiektu: a) Instalacja gniazd siłowych na Sali prób; b) Instalacja interkomu w Biurze Obsługi Widzów; c) Zasilanie gniazd siłowych w pracowni plastycznej; Zakres zamówienia został szczegółowo określony w dokumentacji projektowej (Załącznik nr 10 do siwz) oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót (Załącznik nr 9 do siwz).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.51.00-9, 45.31.70.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LTT Sp. Z o.o., Ul. Łopuszańska 20, 02-220 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 182934,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 224823,09

·         Oferta z najniższą ceną: 224823,09 / Oferta z najwyższą ceną: 224823,09

·         Waluta: PLN.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Teatr Lalek PLECIUGA

71 – 405 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Pl. Teatralny 1

www.pleciuga.pl

Znak sprawy: 1/P/2010                                                                  Szczecin, dnia 7.16.2011

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie zgodnie z projektem wykonawczym instalacji elektrycznej i montaż urządzeń oświetlenia technologicznego Sali kameralnej oraz uzupełnień w innych pomieszczeniach Teatru.

 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę:

 

Nazwa (firma):           LTT Sp. Z o.o.  

Siedziba i adres:         Ul. Łopuszańska 20, 02-220 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt., zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz (cena 100 %).

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena:

1

LTT Sp. Z o.o.  

 

Ul. Łopuszańska 20,

02-220 Warszawa

 

100 pkt.

 

Szczecin: Wykonanie zgodnie z projektem wykonawczym instalacji elektrycznej i montaż urządzeń oświetlenia technologicznego Sal

Szczecin: Wykonanie zgodnie z projektem wykonawczym instalacji elektrycznej i montaż urządzeń oświetlenia technologicznego Sali kameralnej oraz uzupełnień w innych pomieszczeniach Teatru.
Numer ogłoszenia: 138683 - 2011; data zamieszczenia: 16.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Lalek "Pleciuga" , pl. Teatralny 1, 70-405 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 445 51 00, faks 0-91 488 31 71.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pleciuga.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zgodnie z projektem wykonawczym instalacji elektrycznej i montaż urządzeń oświetlenia technologicznego Sali kameralnej oraz uzupełnień w innych pomieszczeniach Teatru..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie roboty budowlanej branży elektrycznej polegającej na wyposażeniu Sali kameralnej w mobilną instalację oświetlenia technologicznego oraz wykonanie uzupełnienia technologii Sali głównej, ponadto wykonanie brakujących instalacji elektrycznych w innych pomieszczeniach Teatru Lalek Pleciuga. Założony zakres robót nie przewiduje robót ingerujących w jakimkolwiek stopniu w strukturę budynku. Instalacje mają być prowadzone w korytkach kablowych oraz na konstrukcjach stalowych urządzeń wyposażenia scen. Wyposażenie technologiczne będzie montowane po zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, równocześnie we wszystkich branżach objętych przedmiotowym zadaniem. Wszystkie prace budowlane muszą być skoordynowane z planem pracy zespołu artystycznego i technicznego Teatru, w związku z prowadzoną w tym okresie działalnością artystyczną Teatru (nie ma możliwości odwoływania spektakli teatralnych), zgodnie z załącznikiem nr 11 do siwz Zakres zamówienia obejmuje: 1) Oświetlenie technologiczne Sali kameralnej: a) 48 obwodów regulowanych oświetlenia technologicznego sceny; b) 13 obwodów nieregulowanych oświetlenia technologicznego sceny; c) Urządzenia nastawczo - regulujące; d) Regulatory i rozdzielnie; e) Park oświetleniowy; f) Sterowanie; g) Instalacje; h) Instalacja pętli indukcyjnej w Sali kameralnej; i) Instalacja gniazd siłowych na Sali kameralnej; 2) Dodatkowe instalacje na Sali głównej: a) Instalacja pętli indukcyjnej w Sali głównej; b) Instalacja gniazd siłowych na Sali głównej; c) Instalacja linii sygnałowych video w Sali głównej; d) Instalacja oświetlenia na stropie technicznym widowni; e) Instalacji linii sygnałowych DMX; 3) Dodatkowe wyposażenie obiektu: a) Instalacja gniazd siłowych na Sali prób; b) Instalacja interkomu w Biurze Obsługi Widzów; c) Zasilanie gniazd siłowych w pracowni plastycznej; Zakres zamówienia został szczegółowo określony w dokumentacji projektowej (Załącznik nr 10 do siwz) oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót (Załącznik nr 9 do siwz)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o wartości nie przekraczającej 15 % zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.51.00-9, 45.31.70.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) w terminie do dnia 31.05.2011 r. do godziny 10 00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe Zamawiającego Teatru Lalek Pleciuga PEKAO S.A. I/O Szczecin, nr: 17124038131111000043756461 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie głównej Teatru Lalek Pleciuga I piętro pokój nr. 124 od poniedziałku do piątku w godz. 900 - 1500 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za robotę budowlaną podobną zamawiający uzna: wykonanie roboty budowlanej w branży elektrycznej, polegającej na montażu instalacji elektrycznych stałych i mobilnych o wartości minimum 200 tysięcy złotych brutto każda. Co najmniej jedna robota budowlana na instalacjach stałych winna być wykonana w ogólnodostępnych obiektach wymienionych w dziale 12 grupa: 126 klasa: 1261 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (np.: domy kultury, teatry , opery) . Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

· III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, dysponuje lub będzie dysponować minimum: a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności elektrycznej bez ograniczeń oraz do pełnienia funkcji kierownika budowy b) jedną osobą posiadającą uprawnienia w branży elektrycznej do kierowania robotami . Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności, jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała więcej niż jedną z wymaganych przez Zamawiającego specjalności. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) posiada dostęp do środków finansowych w wysokości nie niższej niż 100 000,00 zł.; b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i 50 000,00 zł na jedno zdarzenie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

· Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

· III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: 1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) w przypadku składania oferty na produkty równoważne - oświadczenie wykonawcy potwierdzające zgodność oferowanego produktu równoważnego z produktem opisanym przez Zamawiającego, zgodnie z Rozdziałem XV pkt 4; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień umowy może nastąpić w sytuacji, gdy: 1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 - tekst jednolity ze zm.), których realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy; 2) wystąpi konieczność wykonania dokumentacji zamiennej, której wykonanie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy; 3) wystąpi konieczność zmiany kadry przewidzianej do realizacji umowy; 4) wystąpi konieczność zmiany konta bankowego Wykonawcy; 5) ulegnie zmianie urzędowa stawka podatku VAT na roboty budowlane; 6) wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia robót;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pleciuga.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: TEATR LALEK PLECIUGA pl. Teatralny 1, 71-405 Szczecin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.05.2011 godzina 10:00, miejsce: TEATR LALEK PLECIUGA pl. Teatralny 1, 71-405 Szczecin pok. nr 129.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieZAŁĄCZNIKI:

(kliknij, aby rozwinąć...)
1. Załącznik nr 1 - OFERTA CENOWA - POBIERZ

2. Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA - POBIERZ

3. Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - POBIERZ

4. Załącznik nr 4 - WYKAZ PRAC PODOBNYCH - POBIERZ

5. Załącznik nr 5 - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ - POBIERZ

6. Załącznik nr 6 - OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ - POBIERZ

7. Załącznik nr 7 - UMOWA - POBIERZ

8. Załącznik nr 8 - PRZEDMIAR ROBÓT - POBIERZ

9. Załącznik nr 9 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - POBIERZ

10. Załącznik nr 10 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - POBIERZ

11. Załącznik nr 11 - REPERTUAR TEATRU - POBIERZ

12. Załącznik nr 12 - DECYZJA - POBIERZ

12. Załącznik nr 13 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - POBIERZPYTANIA i ODPOWIEDZI:

(kliknij, aby rozwinąć...)
Szczecin 24.05.2010 r.

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

Znak sprawy: 1/P/2010

Dotyczy: pytań do siwz w postępowaniu na „Wykonanie zgodnie z projektem wykonawczym instalacji elektrycznej i montaż urządzeń oświetlenia technologicznego Sali kameralnej oraz uzupełnień w innych pomieszczeniach Teatru

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

Czy jest możliwa jeszcze jedna wizja lokalna i w jakim terminie?

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowej wizji lokalnej pomieszczeń Teatru Lalek Pleciuga w dniu 27 maja 2011 r. w godzinach od 14.00 do 16.00.

Pytanie 2

Jakie jest wzajemne położenie obu sal, tj. kameralnej i dużej (odległość ma znaczenie w przypadku jednoczesnego korzystania z obu pętli).

Odpowiedź 2

Wzajemne położenie sal nie wyklucza szkodliwego wpływu systemów obu sal na siebie – sale przedzielone są tylko korytarzem. Życzeniem Inwestora jest jednak zamontowanie właśnie systemu induktofonicznego. Prawdopodobnie wykluczy to możliwość wykorzystania z systemów w obu salach równocześnie.

Pytanie 3

Jakie szczegółowe wymagania dotyczące montażu przewodu pętli indukcyjnej tzn.

a. Na rysunkach wskazano typ kabla YStY 2x 2,5 natomiast w opisie uwzględniono jedynie kable elektryczne. Czy zatem YStY pozostaje prawidłowy? Czy można założyć, że w przypadku samego przewodu pętli indukcyjnej rezygnuje się z korytek metalowych lub plastikowych tzn. kabel prowadzony jest w wyżłobionych (frezowanych) korytach w cokole.

b. Nie ma pewności odnośnie kosztów listew zaślepiających koryta kablowe przewodu pętli. Czy wymagany jest konkretny rodzaj drewna i sposobu wykonania?

c. Na podstawie rysunków projektowych mamy wątpliwości co do prawidłowego działania pętli indukcyjnej w Sali Dużej o takich wymiarach. W konsekwencji nie może być mowy o spełnieniu jakichkolwiek norm działania. Jakie są możliwości poprowadzenia kabla przez środek Sali Dużej w celu zapewnienia odpowiednio silnego i jednorodnego pola odsłuchu pętli? (chodzi o zastosowanie okablowania w kształcie cyfry „8”).

d. Jaka jest liczba godzin w ciągu dnia przewidziana do prowadzenia prac w salach? Czy są jakieś wymagania odnośnie zabezpieczenia/oznaczenia miejsca prowadzonych prac?

e. Czy w Sali Głównej również prowadzone są kable do mikrofonów?

Odpowiedź 3

Szczegółowe wymagania dotyczące doboru przewodów i innych elementów systemów induktofonicznych musi ustalić Wykonawca stosownie do typu użytego urządzenia. W szczególności:

 1. Przewód pętli – jego rezystancja, ilość zwojów, powinna być zgrana z parametrami urządzenia tak, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.
 2. Sposób naprawy podłogi powinien zapewniać odtworzenie funkcjonalne i estetyczne podłogi po wykonaniu instalacji pętli.
 3. Przewidziano wykonanie pętli o kształcie pojedynczej pętli a nie podwójnej „8”. Działanie tak dużej pętli jest trudniejsze do osiągnięcia lecz możliwe. Należy zaoferować urządzenia które zapewnią możliwość odsłuchu przy użyciu pojedynczej pętli gdyż wykonanie trasy dla przewodów przez środek sali wiąże się z koniecznością poważnego uszkodzenia podłogi sali.
 4. Prace w salach w ciągu dnia mogą być prowadzone zgodnie z przedstawionym repertuarem. Miejsca prowadzonych prac wymagające zabezpieczenia ze względu na bhp i ppoż. powinny być oznakowane i zabezpieczone.
 5. W Sali Dużej nie przewiduje się prowadzenia dodatkowych przewodów mikrofonowych

Z poważaniem

Zbigniew NiecikowskiPokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Iwona Zys
Dokument z dnia: 16.05.2011
Dokument oglądany razy: 4 724
Opublikował: Iwona Zys
Publikacja dnia: 03.07.2011
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl