DOSTAWA OŚWIETLENIA SCENICZNEGO W TEATRZE LALEK PLECIUGA W SZCZECINIE

1

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Teatr Lalek PLECIUGA, Plac Teatralny 1, 71-405 Szczecin

e-mail: administracja@pleciuga.pl

tel. 91 44 55 140; 697 609 914, NIP 851-020-73-36, REGON 000280465

Strona internetowa Zamawiającego: www.pleciuga.pl

e-mail: administracja@pleciuga.pl

Strona internetowa prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710),

DOSTAWA OŚWIETLENIA SCENICZNEGO W TEATRZE LALEK PLECIUGA W SZCZECINIE

Główny: 32000000-3 – sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

Dodatkowy:

31000000-6 – maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

31500000- 1 - urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

Nr postępowania: 06/P/2023

2

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję, że:

1) Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Teatr LALEK PLECIUGA w Szczecinie, Plac Teatralny 1, 71-405 Szczecin

2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Katarzyna Jaroszewska, tel. 91 44 55 121, e-mail: k.jaroszewska@pleciuga.pl

3) Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art.6 ust.1 lit. c) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j.), zwanej dalej ustawą PZP.

4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym postępowaniem.

o udzielenie zamówienia publicznego i jego późniejszą realizacją (w tym zawarciem umowy lub udzieleniem zlecenia/zamówienia).

5) Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów,

w których są przetwarzane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6) Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności: osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP, podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, bankom, a w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS), podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na jego zlecenie, w szczególności radcom prawnym, podmiotom świadczącym usługi ochrony oraz dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.

7) Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1) na podstawie art. 15 RODO żądania od administratora dostępu do danych osobowych;

2) na podstawie art. 16 RODO żądania od administratora sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;

3) na podstawie art. 18 RODO żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Administrator informuje, że przepisy ustawy PZP ograniczają prawo do skorzystania:

- ze sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO), jeżeli zrealizowanie tego prawa mogłoby skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia lub zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą PZP;

- z ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), które nie może zostać zrealizowane do czasu zakończenia tego postępowania, z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 18 ust. 2 RODO.

9) Osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo:

1) usunięcia danych osobowych – art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;

2) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10) W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 7 ppkt 1-3 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

11) Podanie danych jest dobrowolne, niemniej ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt. 4.

12) Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

3

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Państwie obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

I. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), zwaną dalej ustawą PZP.

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

3. Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy pn. Dostawa oświetlenia scenicznego w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie, Plac Teatralny 1, 71-405 Szczecin, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, to należy rozumieć, że określeniom tym towarzyszą słowa „lub równoważny”, zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP.

3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia odniesiono się do norm, ocen technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP, to należy rozumieć, że zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniom takim towarzyszą słowa „lub równoważne”.

III. Informacja o przewidywanych zamówieniach polegających na powtórzeniu podobnych usług:

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

IIIA. Wizja lokalna

Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej. Zamawiający dopuszcza odbycie wizji lokalnej na wniosek wykonawcy, po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym środkami komunikacji określonymi w rozdziale X SWZ. Wykonawca w czasie wizji lokalnej będzie wyposażony środki ochrony osobistej oraz będzie przestrzegał przepisów porządkowych zamawiającego. Wizja lokalna może odbyć się w dni powszednie (poniedziałek-piątek) w godz. 9-14. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić drogą komunikacji elektronicznej

IV. Informacja o możliwości powierzenia zamówienia podwykonawcom:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom, żądając przy tym wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

2. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej lub wariantowej:

4

1. Zamówienie na wykonanie dostawy pn. Dostawa oświetlenia scenicznego w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie udzielane jest w całości.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.

VA. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach o których mowa w art. 95 PZP.

1. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwyko-nawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w spo-sób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) – nie dotyczy w niniejszym postępowaniu.

2. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnieniem osób, o których mowa z art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.

VI. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia udzielenia zamówienia.

VII. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

a) Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2. uprawnień do prowadzenia określonych działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów. tj.:

b) Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

3. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. tj.:

c) Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

4. zdolności technicznej lub zawodowej i wykażą, że:

d) Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

VIII. Podstawy wykluczenia Wykonawców

1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zacho-dzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp.

2) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zacho-dzi którakolwiek okoliczność wskazana w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szcze-gólnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

3) Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 Pzp.

4) Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5) Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.

IX. Informacja o podmiotowych i przedmiotowych środkach dowodowych

1. Zamawiający nie będzie żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku pod-staw wykluczenia z postępowania.

2. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

5

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, składa każdy z wykonawców.

4. Zamawiające żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego sporządzonego na zał. nr 4 do SWZ (opis oferowanych dostaw).

5. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, albo niepozwalające ocenić zgodność oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w SWZ, zamawiający będzie wzywał do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

6. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

X. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę

1. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę:

1) formularz oferty, w zakresie zgodnym ze wzorem udostępnionego przez Zamawiającego (załącznik nr 3 do SWZ)

2) pełnomocnictwo lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych;

3) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania — zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców

4) opis oferowanych dostaw – stanowiący załącznik nr 4 do SWZ

Wszystkie składane oświadczenia oraz inne dokumenty muszą być aktualne na dzień ich złożenia.

2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57) , o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

3. W sprawach nieuregulowanych ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej „r.p.ś.d.”) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej „r.d.e”).

XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub

6

oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej systemem.

3. System dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

4. Komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków odbywa się za pośrednictwem posiadanego w systemie konta Użytkownika Zewnętrznego, tj. użytkownika Wykonawcy.

Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „ Formularza do komunikacji „jako załączniki. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”

5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

6. Do pełnego i prawidłowego korzystania z systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego użytkownika:

a. kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, o której mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub

b. podpisu (profilu) zaufanego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub

c. podpisu osobistego (e – dowodu), o którym mowa w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

7. Korzystanie z systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:

1) posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:

a. w zakresie podstawowych funkcjonalności - przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:

i. przeglądarka Internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver. 18 i późniejsze, Internet Explorer 11;

ii. lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek;

iii. system operacyjny Windows 10 i późniejsze;

b. w zakresie składania podpisu kwalifikowanego:

i. zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre);

ii. w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i FireFox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web;

iii. oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.

8. W sytuacji awarii systemu lub niedostępności systemu uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez system, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocy poczty elektronicznej na adres: ksiegowosc.rpszc@prokuratura.gov.pl (nie dotyczy składania ofert).

7

9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.

10. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MBw formatach. png, Jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg.

11. Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń i innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze systemu. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu systemu.

12. Oferta złożona przez Wykonawcę w systemie nie jest widoczna dla Zamawiającego, ponieważ widnieje w systemie jako zaszyfrowana. Możliwość otwarcia oferty dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.

13. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: png, Jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg. Ofertę, a także oświadczenia, o jakich mowa w SWZ, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dariusz Rychlik – kierownik działu Administracyjno - Gospodarczego, Teatr Lalek „Pleciuga”, Plac Teatralny 1, 71-405 Szczecin tel. 91 44 55 140, e-mail: administracja@pleciuga.pl,

XIII. Termin związania ofertą:

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu zawiązania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

3. Ofertę składa się na Formularzu ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.

4. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

a) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX (Załącznik nr 2 do SWZ);

b) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania ofert, odpowiednie pełnomocnictwa (jeśli dotyczy).

c) Opis ofertowanych dostaw – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ

Uwaga dotycząca systemu elektronizacji: Ofertę stanowi wypełniony przez Wykonawcę Formularz ofertowy zgodny z Załącznikiem nr 3 do SWZ, udostępniony Wykonawcy w systemie elektronizacji w zakładce „Dokumentacja postępowania”.

Cechą Systemu elektronizacji jest automatyczne generowanie elektronicznego, ustandaryzowanego formularza oferty (zwanego w systemie elektronizacji „Oferta podstawowa”),

8

który jest udostępniany Wykonawcy do wypełnienia w zakładce „Szczegóły oferty”. Formularz ten nie stanowi oferty w rozumieniu SWZ.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią zamieszczoną w tym formularzu, a treścią Formularza ofertowego sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik do SWZ, za obowiązującą przyjmuje się treść Formularza ofertowego sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik do SWZ.

Samo przekazanie elektronicznego ustandaryzowanego formularza oferty wypełnianego przez Wykonawcę w Systemie elektronizacji, bez dołączenia wymaganych w SWZ dokumentów, nie stanowi złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SWZ.

5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym.

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

9. W celu złożenia oferty przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest założyć w Systemie konto użytkownika, jednocześnie wprowadzając do systemu swój podmiot. Użytkownik ten będzie pełnić rolę administratora podmiotu Wykonawcy. Rejestracja w systemie dostępna jest po kliknięciu przycisku „Załóż konto”. Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia konta Wykonawcy oraz złożenia oferty dostępna jest w systemie w zakładce E-learning pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

10. Konto Wykonawcy tworzone jest tylko raz, w kolejnych postępowaniach wykorzystuje się już istniejące konto.

11. Po zalogowaniu się i przejściu do konkretnego postępowania Wykonawca składa ofertę w zakładce „Oferty”, gdzie po kliknięciu przycisku „Złóż ofertę” można wypełnić szczegóły oferty, oraz załączyć załączniki opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegółowa instrukcja składania oferty znajduje się w systemie w zakładce E-learning. System weryfikuje załączane pliki pod względem antywirusowym i w razie wykrycia złośliwego oprogramowania uniemożliwi wprowadzenie do systemu takiego pliku jednocześnie informując o tym Wykonawcę.

12. Wykonawca załączając plik oznacza, czy jest on jawny oraz czy zawiera dane osobowe.

13. W przypadku oznaczenia pliku jako niejawny Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument z uzasadnieniem objęcia pliku tajemnicą przedsiębiorstwa.

14. W celu zminimalizowania ryzyka wycieku danych osobowych w przypadku załączenia przez Wykonawcę pliku zawierającego dane osobowe zaleca się dołączenie drugiego pliku zanonimizowanego (z zakrytymi danymi osobowymi).

15. Zakończenie składania oferty następuje poprzez użycie przycisku „Podpisz”. W oknie podsumowania Wykonawca otrzyma plik podsumowanie wprowadzonych danych, który może zapisać lub wydrukować (zalecane), a następnie wyśle ofertę zatwierdzając czynność złożeniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego przez uprawnioną osobę. Po zakończeniu czynności wysłania oferty, zalogowany Wykonawca będzie miał możliwość pobrania potwierdzenia wysłania oferty zawierającego numer oferty (przyznawany losowo). Potwierdzenie nie zawiera danych wrażliwych, które Wykonawca wprowadza w zakładce „Szczegóły oferty”.

9

16. Zgodnie z art. 64 ustawy PZP system jest kompatybilny ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego w celu potwierdzenia czynności złożenia oferty.

17. Ważne zalecenie! W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do Systemu uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):

18. Dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać formatem PAdES.

19. Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.

20. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie kliknąć przycisk „Wycofaj ofertę”. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu.

21. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „ Zgłoś problem”.

XV. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć poprzez system dostępny pod adresem: http://ezamowienia.ms.gov.pl do dnia 10 listopada 2023 r

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji w systemie.

3. Otwarcie ofert zostanie dokonane poprzez rozszyfrowanie ofert złożonych za pośrednictwem systemu w dniu 13 listopada 2023 r

4. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XVI. Sposób obliczenia ceny oferty:

1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

2. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

3. Przed obliczeniem ceny ofertowej Wykonawca powinien szczegółowo zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia.

4. Podana w formularzu oferty cena musi być zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku.

5. Cena oferowana musi zawierać podatek VAT naliczony wg obowiązujących przepisów.

6. Cena jest stała i nie ulega zmianie przez cały okres realizacji umowy.

XVII. Kryteria oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposób oceny ofert:

Oferty będą oceniane według kryteriów:

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe

kryterium

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane

10

kryterium

1.

Oferowana cena (C)

70%

70

2.

Funkcjonalność techniczna, spełnienie parametrów(P)

20%

20

3.

Długość okresu gwarancji na

urządzenia (G)

10%

10

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

1. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

C N

C = ------------ x 70 pkt

C B

Gdzie:

C - ilość punktów za kryterium cena,

C N - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,

C B – cena oferty badanej.

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 70 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

2. Kryterium funkcjonalność techniczna oceniana będzie na podstawie formularza ofertowego i weryfikowana na podstawie dołączonych do oferty kart katalogowych. Kryteria te zostały wyznaczone na podstawie określonych wymagań, jakich Zamawiający oczekuje od urządzeń oświetlenia scenicznego, które wynikają ze specyfiki i charakteru wprowadzanych innowacji technologicznych (Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ). Maksymalną ilość punktów (20 pkt.) uzyska oferta, która otrzyma najwięcej punktów za wymienione funkcjonalności, a każda następna zgodnie ze wzorem:

P 0

P = ------------- x 20 pkt

P MAX

Gdzie:

P - liczba punktów w kryterium funkcjonalność techniczna,

P MAX - liczba podpunktów oferty z najwyższą ich ilością,

P 0 - liczba podpunktów oferty ocenianej.

Maksymalna całkowita liczba punktów za poszczególne funkcjonalności, przedstawione w tabeli parametrów urządzenia podlegającej ocenie stanowiącym o funkcjonalności technicznej, wynosi 20 punktów. Przyznanie podpunktów dla poszczególnych funkcjonalności odbywa się w oparciu o jego spełnienie lub niespełnienie.

3. Kryterium „Długość okresu gwarancji na sprzęt ”liczona w okresach miesięcznych:

W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 24 miesięcy, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów. W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 48 miesięcy, Wykonawca otrzyma 10 punktów. W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 24 a 48 miesięcy Wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:

11

G O

G = ------------- x 10 pkt

G MAX

Gdzie:

G - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,

G MAX. - najdłuższy oferowany okres gwarancji

GO - okres gwarancji podany w badanej ofercie

Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 24 miesięcy do 48 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 24 m-ce, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 48 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 48 miesięcy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji na urządzenia”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 24 do 48 miesięcy).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru:

O = C + P + G

Gdzie:

O – łączna ilość punktów oferty ocenianej,

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”

P – liczba punktów w kryterium „Funkcjonalność techniczna”

G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji na urządzenia”.

Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji danych przedstawionych przez Wykonawcę, w tym celu Zamawiający może wykorzystać strony internetowe producentów urządzeń oświetlenia sceny, literaturę fachową, opinię niezależnych ekspertów oraz może wezwać Wykonawcę do prezentacji urządzenia z jednoczesną demonstracją funkcjonalności co do których istnienia Zamawiający będzie miał wątpliwości. Prezentacja urządzenia będzie miała miejsce w siedzibie Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień.

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

12

XIX. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

XX. Pouczenie o ośrodkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść́ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

a. niezgodną z przepisami ustawy czynność́ Zamawiającego, podjętą w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b. zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” PZP.

XXI. Znajomość przedmiotu zamówienia - zalecenia:

1. Zaleca się Wykonawcom szczegółowe zapoznanie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

2. Wykonawca powinien:

a) zdobyć wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty,

b) ewentualnie dokonać wizji lokalnej

XXI. Wykaz załączników wchodzących w skład SWZ:

1. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia;

2. Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

3. Załącznik nr 3 - formularz ofertowy

4. Załącznik nr 4 – opis oferowanych dostaw

5. Załącznik nr 5 - wzór umowy

6. Załącznik nr 6 – klauzula informacyjna RODO

Szczecin, dnia 3 listopada 2023 r.

13


Załączniki:
  1. s212s1699040582.pdf (03.11.2023, 20:43) - pobrań: 59
  2. s212s1699040575.pdf (03.11.2023, 20:42) - pobrań: 56
  3. s212s1699040567.docx (03.11.2023, 20:42) - pobrań: 58
  4. s212s1699040559.docx (03.11.2023, 20:42) - pobrań: 57
  5. s212s1699040554.docx (03.11.2023, 20:42) - pobrań: 55
  6. s212s1699040543.pdf (03.11.2023, 20:42) - pobrań: 57
Opublikował: Paweł Studziński
Publikacja dnia: 03.11.2023, 20:41
Dokument oglądany razy: 488
Podpisał: Paweł Studziński
Dokument z dnia: 03.11.2023