bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Kompleksowa ochrona mienia Teatru Lalek \'Pleciuga\'

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 18358-2009 z dnia 2009-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Zakres zamówienia obejmuje: kompleksową ochronę mienia Teatru Lalek Pleciuga znajdującego się na Placu Teatralnym w Szczecinie, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221)...
Termin składania ofert: 2009-02-16

Szczecin: KOMPLEKSOWA OCHRONĘ MIENIA TEATRU LALEK PLECIUGA
W SZCZECINIE NA PLACU TEATRALNYM


Numer ogłoszenia: 50275 - 2009; data zamieszczenia: 13.03.2009


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 18358 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Lalek "Pleciuga", ul. Kaszubska 9, Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 43 41 002 wew. 16, faks 0-91 48 83 171.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWA OCHRONĘ MIENIA TEATRU LALEK PLECIUGA W SZCZECINIE NA PLACU TEATRALNYM.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: kompleksową ochronę mienia Teatru Lalek Pleciuga znajdującego się na Placu Teatralnym w Szczecinie, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221) polegającą w szczególności na: 1) ochronie mienia Zamawiającego przed kradzieżą z włamaniem i kradzieżą mienia ruchomego znajdującego się na terenie będącym własnością Zamawiającego oraz w obiektach chronionych tj.: budynku głównym Teatru i budynku gospodarczym, 2) przeciwdziałaniu zakłóceniom ładu i porządku publicznego na terenie wokół obiektów teatralnych oraz wewnątrz głównego obiektu chronionego...

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.70.00.00-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 115682 PLN.SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieSEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.03.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • GUSTAW SECURITAS SYSTEM Sp. z o.o., ul. Tkacka 19-22, 70-556 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 115682
  • Oferta z najniższą ceną: 115682 oferta z najwyższą ceną: 118260
  • Waluta: PLN.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

NAJKORZYSTNIEJSZEJ:


(kliknij, aby rozwinąć...)
Teatr Lalek PLECIUGA 70 – 403 Szczecin, woj. zachodniopomorskie Ul. Kaszubska 9Znak sprawy: 1/P/2009 Szczecin, dnia 27.02.2009


Dotyczy: informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Kompleksową ochronę mienia Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie na Placu Teatralnym”.


Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę.


Zamawiający uznał:


Nazwa (firma): GUSTAW SECURITAS SYSTEM Sp. z o.o. Siedziba i adres: Tkacka 19/22, 70 – 556 SzczecinUzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt., zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz (cena 100 %).
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Nr oferty Nazwa (firma) Siedziba i adres Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena:
3 GEMINI Sp z o.o. Ul. Tama Pomorzańska 5 70 – 030 Szczecin 97,82 pkt
GUSTAW Tkacka 19/22, 70
5 SECURITAS SYSTEM – 556 Szczecin 100 pkt
Sp. z o.o.


OGŁOSZENIE:

(kliknij, aby rozwinąć...)
Szczecin: KOMPLEKSOWA OCHRONĘ MIENIA TEATRU LALEK PLECIUGA W SZCZECINIE NA PLACU TEATRALNYM
Numer ogłoszenia: 18358 - 2009; data zamieszczenia: 05.02.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Lalek "Pleciuga" , ul. Kaszubska 9, 70-403 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 43 41 002 wew. 16, faks 0-91 48 83 171.

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.pleciuga.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWA OCHRONĘ MIENIA TEATRU LALEK PLECIUGA W SZCZECINIE NA PLACU TEATRALNYM.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: kompleksową ochronę mienia Teatru Lalek Pleciuga znajdującego się na Placu Teatralnym w Szczecinie, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221) polegającą w szczególności na: 1) ochronie mienia Zamawiającego przed kradzieżą z włamaniem i kradzieżą mienia ruchomego znajdującego się na terenie będącym własnością Zamawiającego oraz w obiektach chronionych tj.: budynku głównym Teatru i budynku gospodarczym, 2) przeciwdziałaniu zakłóceniom ładu i porządku publicznego na terenie wokół obiektów teatralnych oraz wewnątrz głównego obiektu chronionego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.70.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

· Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5) spełniają następujące warunki dodatkowe: a) dysponują lub będą dysponować minimum czterema osobami posiadającymi ważną licencję I stopnia uprawniającą do wykonywania niniejszego zamówienia, b) wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych również wykonują) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwóch prac podobnych do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną Zamawiający uzna wykonanie usług w zakresie odpowiadającym przedmiotowemu zamówieniu publicznemu (ochrona fizyczna i monitoring w obiekcie o powierzchni użytkowej co najmniej 2000 m2 ), c) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 200 000,00 PLN. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA..

· Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 200 000,00 PLN. 4) Aktualną koncesje uprawniającą do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, stosownie do przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.). 5) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz, W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób którymi dysponują lub będą dysponować. 6) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w ppkt 5, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 7) Dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w ppkt 2), posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania niniejszego zamówienia (ważną licencję I stopnia pracownika ochrony). 8) Wykaz wykonanych, (a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych) usług (prac podobnych) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej siwz oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie, W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pleciuga.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr Lalek Pleciuga, siedziba zastępcza: Plac Lotników 7 70-114 Szczecin pokój kierownika administracyjno - gospodarczego.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.02.2009 godzina 10:00, miejsce: Teatr Lalek Pleciuga, siedziba zastępcza: Plac Lotników 7 70-114 Szczecin I piętro, pokój kierownika administracyjno - gospodarczego.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

V. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 5.01.2009 r.


ZAŁĄCZNIKI:

(kliknij, aby rozwinąć...)

1. Powyższe ogłoszenie w formacie .DOC - POBIERZ

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - POBIERZ

3. Załącznik nr 1 - POBIERZ

4. Załącznik nr 2 - POBIERZ

5. Załącznik nr 3 - POBIERZ

6. Załącznik nr 4 - POBIERZ

7. Załącznik nr 5 - POBIERZ

8. Pytania i odpowiedzi - POBIERZ

9. Protokół - POBIERZ

10. Kolejne pytania i odpowiedzi - POBIERZ
Opublikował: Iwona Zys
Publikacja dnia: 13.03.2009
Podpisał: Iwona Zys
Dokument z dnia: 05.02.2009
Dokument oglądany razy: 7 619