bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Dostawa Maszyn

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 52305-2009 z dnia 2009-03-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
1. Pilarka formatowa wraz z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym 2. Strugarka - grubościówka wraz z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym 3. Frezarka wraz z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym 4. Wyrzynarka stołowa wraz z wyposażeniem...
Termin składania ofert: 2009-03-30

Szczecin: Dostawa i montaż maszyn do obróbki drewna i metalu wraz z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym w celu wyposażenia pracowni plastyczno - konstrukcyjnej w Teatrze Lalek Pleciuga na Placu Teatralnym w Szczecinie..

Numer ogłoszenia: 65767 - 2009; data zamieszczenia: 23.04.2009


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 52305 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Lalek "Pleciuga", ul. Kaszubska 9, Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 43 41 002 wew. 16, faks 0-91 48 83 171.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż maszyn do obróbki drewna i metalu wraz z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym w celu wyposażenia pracowni plastyczno - konstrukcyjnej w Teatrze Lalek Pleciuga na Placu Teatralnym w Szczecinie...

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Pilarka formatowa wraz z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym 2. Strugarka - grubościówka wraz z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym 3. Frezarka wraz z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym 4. Wyrzynarka stołowa wraz z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym 5. Tokarka do drewna wraz z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym 6. Oscylacyjna szlifierka do krawędzi wraz z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym 7. Tokarka do metali kolorowych wraz z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym 8. Centrum frezująco wiercące wraz z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.00.00.00-6, 42.62.30.00-9, 42.62.10.00-5, 42.61.20.00-9, 42.63.80.00-7, 42.63.70.00-0, 42.64.21.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 157525.94 PLN.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.04.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • P.P.H.U. Bekazet Bąk Keller Spółka Jawna, ul. Maciejowicka 36 BCE, 70-786 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 157525.94
  • Oferta z najniższą ceną: 157525.94 oferta z najwyższą ceną: 157525.94
  • Waluta: PLN.
Opublikował: Iwona Zys
Publikacja dnia: 24.04.2009
Podpisał: Iwona Zys
Dokument z dnia: 19.03.2009
Dokument oglądany razy: 6 756