bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Meble

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 276204-2009 z dnia 2009-08-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Zakres zamówienia obejmuje: wyposażenie biur, warsztatów i magazynów Teatru Lalek Pleciuga w meble, przedmioty i urządzenia wraz z aranżacja wnętrz i montażem. Opis techniczny przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do siwz....
Termin składania ofert: 2009-08-20


Szczecin: Wyposażenie biur , warsztatów, magazynów w meble, przedmioty i urządzenia wraz z aranżacją wnętrz i montażem w Teatrze Lalek Pleciuga na Placu Teatralnym w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 203609 - 2009; data zamieszczenia: 10.11.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 276204 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Lalek "Pleciuga", pl. Teatralny 1, 70-405 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 445 51 00, faks 0-91 488 31 71.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie biur , warsztatów, magazynów w meble, przedmioty i urządzenia wraz z aranżacją wnętrz i montażem w Teatrze Lalek Pleciuga na Placu Teatralnym w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: wyposażenie biur, warsztatów i magazynów Teatru Lalek Pleciuga w meble, przedmioty i urządzenia wraz z aranżacja wnętrz i montażem..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 39.22.11.00-8, 39.16.00.00-3, 39.22.43.40-3, 39.14.11.00-3, 39.15.12.00-7, 39.30.00.00-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 550879.33 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Fabryka Mebli Biurowych MIKOMAX Sp z o.o., ul. Dostawcza 4, 93-231 Łódź, kraj/woj. zachodniopomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

·                  Cena wybranej oferty: 550879.33

·                  Oferta z najniższą ceną: 550879.33 oferta z najwyższą ceną: 550879.33

·                  Waluta: PLN.

 Opublikował: Iwona Zys
Publikacja dnia: 10.11.2009
Podpisał: Iwona Zys
Dokument z dnia: 12.08.2009
Dokument oglądany razy: 11 347