bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Doposażenie technologiczne obiektu

Szczecin: Doposażenie technologiczne obiektu Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie w sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy i urządzenia do efektów scenicznych.
Numer ogłoszenia: 233069 - 2009; data zamieszczenia: 04.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 203547 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Lalek "Pleciuga", pl. Teatralny 1, 70-405 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 445 51 00, faks 0-91 488 31 71.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie technologiczne obiektu Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie w sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy i urządzenia do efektów scenicznych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest doposażenie technologiczne obiektu Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie w sprzęt: 1) nagłaśniający 2) oświetleniowy 3) urządzenia do efektów scenicznych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w siwz..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.34.24.00-6, 32.34.23.00-5, 32.34.21.00-3, 32.34.20.00-2, 32.34.10.00-5, 32.34.00.00-8, 32.34.30.00-9, 31.50.00.00-1, 31.55.70.00-6, 38.65.21.00-1, 31.60.00.00-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 703420.48 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Marek Gumiński, Przedsiębiorstwo Specjalistyczne TEATR Marek Gumiński, ul. Grabowa 8, 05-501 Piaseczno, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 703420.48
  • Oferta z najniższą ceną: 703420.48 oferta z najwyższą ceną: 703420.48
  • Waluta: PLN.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

(kliknij, aby rozwinąć...)


OGŁOSZENIE:

(kliknij, aby rozwinąć...)

Szczecin: Doposażenie technologiczne obiektu Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie w sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy i urządzenia do efektów scenicznych
Numer ogłoszenia: 203547 - 2009; data zamieszczenia: 10.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Lalek "Pleciuga" , pl. Teatralny 1, 70-405 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 445 51 00, faks 0-91 488 31 71.

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.pleciuga.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie technologiczne obiektu Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie w sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy i urządzenia do efektów scenicznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest doposażenie technologiczne obiektu Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie w sprzęt: 1) nagłaśniający 2) oświetleniowy 3) urządzenia do efektów scenicznych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w siwz..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.34.24.00-6, 32.34.23.00-5, 32.34.21.00-3, 32.34.20.00-2, 32.34.10.00-5, 32.34.00.00-8, 32.34.30.00-9, 31.50.00.00-1, 31.55.70.00-6, 38.65.21.00-1, 31.60.00.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 18 700,00 (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset złotych 00/100) w terminie do dnia 18.11.2009 r. do godziny 10.00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe Teatru Lalek Pleciuga Nr 17124038131111000043756461 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie wewnętrznej Teatru Lalek Pleciuga, pok. nr 124.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

· Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5) spełniają następujące warunki dodatkowe: a) wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum trzy prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia, w tym co najmniej jedną dostawę sprzętu i urządzeń dla potrzeb instalacji stałych do ogólnodostępnych obiektów wymienionych w dziale: 12 grupie: 126 klasa: 1261 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (np. domy kultury, teatry, opery). Za pracę podobną zamawiający uzna realizację dostawy sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego oraz urządzeń do efektów scenicznych w zakresie odpowiadającym przedmiotowemu zamówieniu. Przez pracę podobną należy rozumieć jedną pracę o wartości minimum 400 tysięcy złotych brutto zawierającą w sobie minimum dwa asortymenty przedmiotów dostawy w dowolnym stosunku. b) posiadają dostęp do środków finansowych w wysokości nie niższej niż 750.000,00 zł. c) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 900.000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA..

· Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) Wykaz wykonanych dostaw (prac podobnych) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie, W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. 4) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (jednoznaczny zapis o wysokości środków, jakimi rzeczywiście dysponuje wykonawca w ramach linii kredytowej), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację banku składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 5) Polisa a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pleciuga.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatrze Lalek Pleciuga Pl. Teatralny 1 , 71-405 Szczecin sekretariat..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie; placu Teatralnym 1,kod: 71 -405 na , I piętro pok. kierownika działu administracyjno-gospodarczego nr 129.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

V. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.11.2009 r.ZAŁĄCZNIKI:

(kliknij, aby rozwinąć...)
1. Powyższe ogłoszenie w formacie .DOC - POBIERZ

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - POBIERZ

3. Załącznik nr 1 - OFERTA CENOWA - POBIERZ

4. Załącznik nr 1a - FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ - POBIERZ

5. Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE - POBIERZ

6. Załącznik nr 3 - WYKAZ WYKONANYCH PRAC PODOBNYCH - POBIERZ

7. Załącznik nr 4 - UMOWA - POBIERZ
Opublikował: Iwona Zys
Publikacja dnia: 06.12.2009
Podpisał: Iwona Zys
Dokument z dnia: 10.11.2009
Dokument oglądany razy: 8 817