bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Festiwal KONTRAPUNKT - Trylogia

Szczecin: Zakup spektaklu w ramach festiwalu XLV PTMF KONTRAPUNKT 2010 pt. Trylogia w reżyserii Jana Klaty
Numer ogłoszenia: 241951 - 2010; data zamieszczenia: 06.09.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Lalek "Pleciuga", pl. Teatralny 1, 70-405 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 445 51 00, faks 0-91 488 31 71.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup spektaklu w ramach festiwalu XLV PTMF KONTRAPUNKT 2010 pt. Trylogia w reżyserii Jana Klaty.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup spektaklu w ramach festiwalu XLV PTMF KONTRAPUNKT 2010 pt. Trylogia w reżyserii Jana Klaty..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.00.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.03.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej, ul. Jagiellońska 5, 31-010 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 84672,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·           Cena wybranej oferty: 90600,00

·           Oferta z najniższą ceną: 90600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 90600,00

·           Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

·           1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·           2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Przedmiotem zamówienia jest zakup spektaklu teatralnego na potrzeby festiwalu teatralnego PTMF KONTRAPUNKT 2010. Co za tym idzie zachodzi przesłanka określona w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z którą zamawiajacy może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej.

 Opublikował: Iwona Zys
Publikacja dnia: 06.09.2010
Podpisał: Paweł Studziński
Dokument z dnia: 06.09.2010
Dokument oglądany razy: 4 101