bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Kompleksowa Ochrona Mienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 64219-2010 z dnia 2010-03-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
1. Zakres zamówienia obejmuje: kompleksową ochronę mienia Teatru Lalek Pleciuga znajdującego się na Placu Teatralnym 1 w Szczecinie, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221)...
Termin składania ofert: 2010-03-31


Szczecin: KOMPLEKSOWA OCHRONA MIENIA TEATRU LALEK PLECIUGA W SZCZECINIE NA PLACU TEATRALNYM
Numer ogłoszenia: 109371 - 2010; data zamieszczenia: 05.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 64219 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Lalek "Pleciuga", pl. Teatralny 1, 70-405 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 445 51 00, faks 0-91 488 31 71.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWA OCHRONA MIENIA TEATRU LALEK PLECIUGA W SZCZECINIE NA PLACU TEATRALNYM.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zakres zamówienia obejmuje: kompleksową ochronę mienia Teatru Lalek Pleciuga znajdującego się na Placu Teatralnym 1 w Szczecinie, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221) polegającą w szczególności na: 1) ochronie mienia Zamawiającego przed kradzieżą z włamaniem i kradzieżą mienia ruchomego znajdującego się na terenie będącym własnością Zamawiającego oraz w obiektach chronionych tj.: budynku głównym Teatru i budynku gospodarczym, 2) przeciwdziałaniu zakłóceniom ładu i porządku publicznego na terenie wokół obiektów teatralnych oraz wewnątrz głównego obiektu chronionego. a). całodobowe monitorowanie (dozór) obiektu z wykorzystaniem systemu telewizji dozorowej TVD, systemu włamania i napadu SWiN i systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP, b). obsługa centrali telefonicznej w przypadku: - niezgłaszania się abonenta docelowego, - informowanie pracowników o przybyciu i wpuszczeniu interesanta, c). natychmiastowa reakcja pracowników ochrony w razie wysłania alarmu przez pracowników z kasy biletowej biura obsługi widzów z bezpośredniego systemu alarmowego, d). wsparcie - w razie konieczności, grupą interwencyjną chroniony obiekt, wezwaną przez dozorujących, po odebraniu sygnału o zagrożeniu osób lub mienia w obiekcie, w celu wyeliminowania zagrożenia oraz zabezpieczenia obiektu, e). zawiadomienie - w razie konieczności: Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej i Policji, w celu podjęcia właściwych działań, przy użyciu linii telefonicznej na portierni, f). wydawanie i przyjmowanie od pracowników Zamawiającego oraz pracowników firm wynajmujących pomieszczenia - kluczy do pomieszczeń biurowych, pracowni, warsztatów, sal, pomieszczeń hotelowych oraz prowadzenie rejestru wydawanych kluczy, g). prowadzenie książki ochrony obiektów, w której odnotowywane są m.in. wykonane obowiązkowe obchody chronionych obiektów i terenu wokół budynku głównego i gospodarczego, h). wykonywanie opisanych czynności powyżej, przez umundurowanych i oznaczonych identyfikatorami pracowników ochrony. 2. Wykonawca ww. usługi będzie świadczył całodobowo w systemie zmianowym, przy pomocy m.in. jednego pracownika ochrony na zmianie. 3. Zamawiający, w celu realizacji przedmiotu zamówienia udostępni Wykonawcy nieodpłatnie pomieszczenia portierni. 4. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany będzie do użycia w razie potrzeby patrolu samochodowego, który dotrze do chronionego obiektu w czasie nie dłuższym niż 10 minut od wezwania, 5. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania całodobowej łączności z bazą Wykonawcy oraz patrolem samochodowym za pomocą łączności bezprzewodowej. 6. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany będzie do ochrony pracowników Zamawiającego podczas przewożenia gotówki z siedziby do banku (na terenie miasta Szczecin) lub odwrotnie dwa razy w miesiącu. Maksymalna kwota przewożona przez pracowników Zamawiającego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14.10.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań , jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, nie przekroczy jednej jednostki obliczeniowej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.70.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  JANTAR Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 347046,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·           Cena wybranej oferty: 330234,48

·           Oferta z najniższą ceną: 323295,12 / Oferta z najwyższą ceną: 384739,20

·           Waluta: PLN.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

(kliknij, aby rozwinąć...)
INFORMACJA O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Teatr Lalek PLECIUGA

71 – 405 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Pl. Teatralny 1

www.pleciuga.pl

Znak sprawy: 2/P/2010 Szczecin, dnia 14.04.2010

Dotyczy: informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowania prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Kompleksową ochronę mienia Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie na Placu Teatralnym”.

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

Nazwa (firma): Jantar Sp z o.o.

Siedziba i adres: ul. Zygmunta Augusta 71 , 76-200 Słupsk

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt., zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz (cena 100 %).


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:


Nr oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena:

2

Jantar Sp z o.o.

ul. Zygmunta Augusta 71 , 76-200 Słupsk

100 pkt.

3

Gustaw Securitas System

Sp. z o.o.

ul. Tkacka 19-22,

70-556 Szczecin

85,83 pkt.

5

Konsorcjum firm:

Agencja Ochrony Vega Security W.Molenda i wspólnicy Spółka Jawna

i

Bis Izomar Sp. Z o.o.

ul. Augustówka 24, 02-981 Warszawa

ul. Augustówka 24, 02-981 Warszawa

98,07 pkt.

6

Ekotrade Sp. z o.o.

ul. Prosta 2/14,

00-850 Warszawa

95,82pkt.
OGŁOSZENIE:

(kliknij, aby rozwinąć...)
Szczecin: KOMPLEKSOWA OCHRONA MIENIA TEATRU LALEK PLECIUGA W SZCZECINIE NA PLACU TEATRALNYM
Numer ogłoszenia: 64219 - 2010; data zamieszczenia: 23.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Lalek "Pleciuga" , pl. Teatralny 1, 70-405 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 445 51 00, faks 0-91 488 31 71.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWA OCHRONA MIENIA TEATRU LALEK PLECIUGA W SZCZECINIE NA PLACU TEATRALNYM.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres zamówienia obejmuje: kompleksową ochronę mienia Teatru Lalek Pleciuga znajdującego się na Placu Teatralnym 1 w Szczecinie, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221) polegającą w szczególności na: 1) ochronie mienia Zamawiającego przed kradzieżą z włamaniem i kradzieżą mienia ruchomego znajdującego się na terenie będącym własnością Zamawiającego oraz w obiektach chronionych tj.: budynku głównym Teatru i budynku gospodarczym, 2) przeciwdziałaniu zakłóceniom ładu i porządku publicznego na terenie wokół obiektów teatralnych oraz wewnątrz głównego obiektu chronionego. a). całodobowe monitorowanie (dozór) obiektu z wykorzystaniem systemu telewizji dozorowej TVD, systemu włamania i napadu SWiN i systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP, b). obsługa centrali telefonicznej w przypadku: - niezgłaszania się abonenta docelowego, - informowanie pracowników o przybyciu i wpuszczeniu interesanta, c). natychmiastowa reakcja pracowników ochrony w razie wysłania alarmu przez pracowników z kasy biletowej biura obsługi widzów z bezpośredniego systemu alarmowego, d). wsparcie - w razie konieczności, grupą interwencyjną chroniony obiekt, wezwaną przez dozorujących, po odebraniu sygnału o zagrożeniu osób lub mienia w obiekcie, w celu wyeliminowania zagrożenia oraz zabezpieczenia obiektu, e). zawiadomienie - w razie konieczności: Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej i Policji, w celu podjęcia właściwych działań, przy użyciu linii telefonicznej na portierni, f). wydawanie i przyjmowanie od pracowników Zamawiającego oraz pracowników firm wynajmujących pomieszczenia - kluczy do pomieszczeń biurowych, pracowni, warsztatów, sal, pomieszczeń hotelowych oraz prowadzenie rejestru wydawanych kluczy, g). prowadzenie książki ochrony obiektów, w której odnotowywane są m.in. wykonane obowiązkowe obchody chronionych obiektów i terenu wokół budynku głównego i gospodarczego, h). wykonywanie opisanych czynności powyżej, przez umundurowanych i oznaczonych identyfikatorami pracowników ochrony. 2. Wykonawca ww. usługi będzie świadczył całodobowo w systemie zmianowym, przy pomocy m.in. jednego pracownika ochrony na zmianie. 3. Zamawiający, w celu realizacji przedmiotu zamówienia udostępni Wykonawcy nieodpłatnie pomieszczenia portierni. 4. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany będzie do użycia w razie potrzeby patrolu samochodowego, który dotrze do chronionego obiektu w czasie nie dłuższym niż 10 minut od wezwania, 5. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania całodobowej łączności z bazą Wykonawcy oraz patrolem samochodowym za pomocą łączności bezprzewodowej. 6. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany będzie do ochrony pracowników Zamawiającego podczas przewożenia gotówki z siedziby do banku (na terenie miasta Szczecin) lub odwrotnie dwa razy w miesiącu. Maksymalna kwota przewożona przez pracowników Zamawiającego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14.10.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań , jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, nie przekroczy jednej jednostki obliczeniowej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.70.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 9.000,00 (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 31 marca 2010 r. do godziny 10 00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe Teatru Lalek Pleciuga Nr PEKAO S.A. I/O Szczecin nr 17124038131111000043756461 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie wewnętrznej w kasie wewnętrznej Teatru Lalek Pleciuga, pok. nr 124.

III.2) ZALICZKI

· Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, poprzez wykazanie, że posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, poprzez wykazanie, że wykonali należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum trzy prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną pracę podobną Zamawiający uzna wykonanie usługi w zakresie odpowiadającym przedmiotowemu zamówieniu publicznemu (ochrona fizyczna i monitoring obiektu, wsparcie grupą interwencyjną a także ochrona pracowników Zamawiającego podczas przewożenia gotówki), o wartości nie mniejszej niż 140 tysięcy złotych brutto każda, trwająca nie krócej niż 12 miesięcy. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, poprzez wykazanie, że dysponują lub będą dysponować minimum czterema osobami posiadającymi ważną licencję I stopnia uprawniającą do wykonywania niniejszego zamówienia. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, poprzez wykazanie że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę gwarancyjną nie niższą niż 1 000.000,00 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i 500 000,00zł na jedno zdarzenie. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

· koncesję, zezwolenie lub licencję

· wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

· wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

· oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

· opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

· aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

· III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej i są dopuszczalne, o ile nie naruszają przepisów o zamówieniach publicznych, pod rygorem nieważności. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a potrzeba ich wprowadzenia może wynikać jedynie z następujących okoliczności: 1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, 2) zmian danych teleadresowych określonych w umowie, oraz zmian, o których mowa w § 10 ust. 1), 3) zakres rzeczowy zamówienia ulegnie zmniejszeniu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub innych uzasadnionych okoliczności, 4) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia, które nastąpiły z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę. 5) zmiany osób przewidzianych do nadzoru nad prawidłowym wykonaniem umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pleciuga.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: TEATR LALEK PLECIUGA Pl. Teatralny 1, 71-405 Szczecin (pok. nr 129).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Teatr Lalek Pleciuga, gabinet kier. adm. - gos., pok. nr 129.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIKI:

(kliknij, aby rozwinąć...)
1. Powyższe ogłoszenie w formacie .DOC - POBIERZ

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - POBIERZ

3. Załącznik nr 1 - OFERTA CENOWA - POBIERZ

4. Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA - POBIERZ

5. Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - POBIERZ

6. Załącznik nr 4 - WYKAZ PRAC PODOBNYCH - POBIERZ

7. Załącznik nr 5 - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA - POBIERZ

8. Załącznik nr 6 - OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ - POBIERZ

9. Załącznik nr 7 - UMOWA NR 1/P/2010 - POBIERZ

10. Pytania i odpowiedzi - pytanie 1, pytanie 2
Opublikował: Iwona Zys
Publikacja dnia: 06.05.2010
Podpisał: Iwona Zys
Dokument z dnia: 08.02.2010
Dokument oglądany razy: 6 539