bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Fontanna

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 132939-2010 z dnia 2010-05-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa basenu przeciwpożarowego na fontannę i podziemny rezerwowy zbiornik wody gaśniczej, wykonanie ogrodzenia zaplecza oraz wyburzenie ściany i montaż bramy stalowej na ścianie tylniej sceny głównej...
Termin składania ofert: 2010-06-08


Szczecin: Przebudowa basenu przeciwpożarowego na fontannę i podziemny rezerwowy zbiornik wody gaśniczej, wykonanie ogrodzenia zaplecza oraz wyburzenie ściany i montaż bramy stalowej na ścianie tylniej sceny głównej Teatru
Numer ogłoszenia: 241845 - 2010; data zamieszczenia: 06.09.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 132939 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Lalek "Pleciuga", pl. Teatralny 1, 70-405 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 445 51 00, faks 0-91 488 31 71.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa basenu przeciwpożarowego na fontannę i podziemny rezerwowy zbiornik wody gaśniczej, wykonanie ogrodzenia zaplecza oraz wyburzenie ściany i montaż bramy stalowej na ścianie tylniej sceny głównej Teatru.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa basenu przeciwpożarowego na fontannę i podziemny rezerwowy zbiornik wody gaśniczej, wykonanie ogrodzenia zaplecza oraz wyburzenie ściany i montaż bramy stalowej na ścianie tylniej sceny głównej Teatru. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą trzy elementy zwane dalej kryteriami: 1) KRYTERIUM I: Przebudowa basenu przeciwpożarowego na fontannę i podziemny rezerwowy zbiornik wody gaśniczej - realizacja w pięciu etapach. 2) KRYTERIUM II: Wykonanie ogrodzenia zaplecza Teatru - realizacja w jednym etapie. 3) KRYTERIUM III: Montaż bramy stalowej na ścianie tylniej sceny głównej Teatru - realizacja w jednym etapie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.22.35.00-1, 45.43.10.00-7, 45.44.19.00-0, 45.11.12.91-4, 45.23.30.00-9, 45.23.11.12-3, 45.30.00.00-0, 45.23.20.00-3, 45.22.12.10-1, 45.31.61.00-6, 45.31.51.00-9, 45.11.13.00-1, 45.21.00.00-2, 45.23.70.00-7, 45.26.25.22-6, 45.41.00.00-4, 45.42.11.31-1, 41.22.12.20-3, 44.22.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  ERBUD S.A. , o/Szczecin 70-672, ul. Mostnika 22, Ul. Puławska 300A, 02-819 WARSZAWA, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3144493,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·           Cena wybranej oferty: 3797648,66

·           Oferta z najniższą ceną: 3083944,21 / Oferta z najwyższą ceną: 3797648,66

·           Waluta: PLN.

 

 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

(kliknij, aby rozwinąć...)
INFORMACJA O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Teatr Lalek PLECIUGA

71 – 405 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Pl. Teatralny 1

www.pleciuga.pl

Znak sprawy: 4/P/2010                                                                   Szczecin, dnia.04.08.2010

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę i podziemny rezerwowy zbiornik wody gaśniczej, wykonanie ogrodzenia zaplecza oraz wyburzenie ściany i montaż bramy stalowej na ścianie tylniej sceny głównej Teatru.

 

Zamawiający informuje, iż w związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13.07.2010 r. (KIO/1349/10) dokonał unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 24.06.2010r., oraz dokonał powtórnej oceny złożonych w niniejszym postępowaniu ofert.

 

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu, na skutek powtórzenia czynności oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający ponownie uznał:

 

Nazwa (firma):            ERBUD S.A.

Siedziba i adres:           ul. Puławska 300A, 02 819 Warszawa

o/Szczecin 70-672, ul. Mostnika 22           

 

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt., zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz (cena 100 %).

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena:

2

ERBUD S.A.

 

ul. Puławska 300A, 02 819 Warszawa

o/Szczecin 70-672, ul. Mostnika 22

 

100 pkt.ZAŁĄCZNIKI:

(kliknij, aby rozwinąć...)
1. Powyższe ogłoszenie w formacie .DOC - POBIERZ

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - POBIERZ

3. Załącznik nr 1 - OFERTA CENOWA - POBIERZ

4. Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA - POBIERZ

5. Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - POBIERZ

6. Załącznik nr 4 - WYKAZ PRAC PODOBNYCH - POBIERZ

7. Załącznik nr 5 - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA - POBIERZ

8. Załącznik nr 6 - OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ - POBIERZ

9. Załącznik nr 7 - UMOWA - POBIERZ

10. Załącznik nr 8 - PRZEDMIAR ROBÓT:

- Kryterium 1 - Fontanna POBIERZ


- Kryterium 2 - Ogrodzenie POBIERZ


- Kryterium 3 - Brama POBIERZ


11. Załącznik nr 9 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

- Kryterium 1 - Fontanna POBIERZ


- Kryterium 2 - Ogrodzenie POBIERZ


- Kryterium 3 - Brama POBIERZ


12. Załącznik nr 10 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

- Kryterium 1 - Fontanna POBIERZ


- Kryterium 2 - Ogrodzenie POBIERZ


- Kryterium 3 - Brama POBIERZ


13. Pytania i odpowiedzi - POBIERZ


Opublikował: Iwona Zys
Publikacja dnia: 06.09.2010
Podpisał: Iwona Zys
Dokument z dnia: 24.05.2010
Dokument oglądany razy: 5 782