bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Spektakl Kontrapunkt 2013: \"Danuta W\"

Szczecin: Zakup spektaklu teatralnego pn.: Danuta W, w ramach XLVIII Przeglądu Teatru Małych Form KONTRAPUNKT 2013
Numer ogłoszenia: 175576 - 2013; data zamieszczenia: 02.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Lalek "Pleciuga", pl. Teatralny 1, 70-405 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 445 51 00, faks 0-91 488 31 71.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup spektaklu teatralnego pn.: Danuta W, w ramach XLVIII Przeglądu Teatru Małych Form KONTRAPUNKT 2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup spektaklu teatralnego pn.: Danuta W, w ramach XLVIII Przeglądu Teatru Małych Form KONTRAPUNKT 2013.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.00.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury, ul. Marszałkowska 56, 00-545 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 84000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 103320,00

 • Oferta z najniższą ceną: 103320,00 / Oferta z najwyższą ceną: 103320,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Udzielono zamówienia w zakresie działalności twórczej i artystycznej - spektakl teatralny pn.: Danuta W w adaptacji i wykonaniu Krystyny Jandy na podstawie książki Danuty Wałęsy pt.: Marzenia i tajemnice, w reżyserii: Janusza ZaorskiegoOpublikował: Iwona Zys
Publikacja dnia: 02.05.2013
Podpisał: Iwona Zys
Dokument z dnia: 02.05.2013
Dokument oglądany razy: 2 562