bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Zamówienie sprzęt oświetleniowy

Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Zakres zamówienia obejmuje: „Zakup sprzętu oświetleniowego”

Termin składania ofert: 15 listopada 2016r.

Szczecin: „ZAKUP SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO” Numer sprawy 6/RR/2016r.; data zamieszczenia: 12.12.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe na stronie Teatru Lalek „Pleciuga” www.pleciuga.pl

w zakładce BIP.

Ogłoszenie dotyczy: Rozeznania rynku w formie zapytania ofertowego poniżej 30 000 euro.

I. ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Lalek "Pleciuga", pl. Teatralny 1, Szczecin, woj. zachodniopomorskie,

tel. 0-91 44 55 140; 697 609 914; e-mail: administracja@pleciuga.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zakup sprzętu oświetleniowego”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje:

Lp

Producent

Symbol

Opis sprzętu oświetleniowego

Ilość szt.

1.

DTS

NRG 501 FPR

Urządzenie oświetleniowe + komplet akcesoriów niezbędnych do pracy i zamontowania urządzenia

6

2.

NA COMPANY

Splitter 8

Rozdzielacz sygnału DMX

1

3.

Okablowanie DMX w tym:

1

NEUTRIK

- komplet 5 PIN DMX wtyczki i gniazda– 6 szt.

KLOTZ

- kabel DMX – 100 m .

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: do 08 grudnia 2016r.

III. PROCEDURA

III.1) SPOSÓB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Rozeznanie Rynku w formie zapytania ofertowego

poniżej 30 000,00 euro

III.2) UZASADNIENIE WYBORU POSTĘPOWANIA:

- usługa powszechnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych,

- spełnienie ustalonych standardów jakościowych – usługa zestandaryzowana,

- wartość zamówienia poniżej 30 000,00 euro,

- możliwość zaproszenia licznej grupy podmiotów w celu zapewnienia konkurencji.

IV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.11.2016r.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH PROPOZYCJI CENOWYCH: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH PROPOZYCJI CENOWYCH: 0

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Technika Sceny TEES, Krzysztof Kłak; 62-028 Koziegłowy; ul. Piłsudskiego 13/16;, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (bez VAT):

- WALUTA PL: 38 764,23 zł

- WALUTA EURO: 9 285,00 euro

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ PROPOZYCJI CENOWEJ ORAZ O PROPOZYCJACH CENOWYCH Z NAJNIŻSZĄ CENĄ (bez VAT):

  • Cena wybranej oferty netto: 37 200,00

  • Oferta z najniższą ceną: 37 200,00 oferta z najwyższą ceną: 39 042,00

  • Waluta: PLN.

UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1). Na podstawie: § 8 Rodzaje trybów udzielania zamówień publicznych, ust. X postępowanie przetargowe do 30 000 EURO –Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane w Teatrze Lalek „Pleciuga” w Szczecinie, z dnia 29 lutego 2008r. i Aneksu z dnia 28 września 2014r.do w/w Regulaminu oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., art. 19 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr.223/2007, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

2). Udzielono zamówienia najkorzystniejszego dla Teatru Lalek „Pleciuga” w przeprowadzonym Rozeznaniu Rynku w formie zapytania ofertowego, poniżej 30 000,00 euro, biorąc pod uwagę w propozycjach cenowych spełnienie wymaganych warunków oraz przyjęte kryteria oceny (100% cena).

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Iwona Zys
Dokument z dnia: 12.12.2016
Dokument oglądany razy: 1 146
Opublikował: Iwona Zys
Publikacja dnia: 12.12.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj Opublikował: Iwona Zys
Publikacja dnia: 09.03.2021
Podpisał: Paweł Studziński
Dokument z dnia: 09.03.2021
Dokument oglądany razy: 510