bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Informacja o otwarciu ofert

Zamawiający – Teatr Lalek Pleciuga

na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

KOMPLEKSOWA OCHRONA MIENIA TEATRU LALEK PLECIUGA W SZCZECINIE NA PLACU TEATRALNYM 1

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

480 000,00 zł brutto /słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy zł 00/100/

  1. Nazwy (firm) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, wysokości kar umownych zawartych w ofertach:

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz

adres Wykonawcy

Cena brutto /zł/

Czas interwencji/wysokość kary umownej

Termin wykonania

Warunki płatności

1

Polis Ochrona Sp. z o.o.

Ul. Cyfrowa 2; 71-441 Szczecin

-

-

-

-

2.

Sigma Sp. z o.o.

Ul. Św. Marcin 29/8; 61-806 Poznań

383 616,00

7 minut/2000złotych

Zgodnie
z SIWZ

Zgodnie
z SIWZ

3.

Maxus Sp. z o.o.

Ul. 3 Maja 64/66; 93-408 Łódź

615 066,91

7 minut/2000złotych

Zgodnie
z SIWZ

Zgodnie
z SIWZ

4.

Ekotrade Sp. z o.o.

Ul. Mieszka I 82-83; 71-011 Szczecin

609 600,00

7 minut/2000złotych

Zgodnie
z SIWZ

Zgodnie
z SIWZ

5.

Makropol Sp. z o.o.

Ul. Zacisze 8; 60-831 Poznań

552 965,10

7 minut/2000złotych

Zgodnie
z SIWZ

Zgodnie
z SIWZ

6.

Gustaw Gemini Sp. z o.o.

Ul. Łyskowskiego 18; 71-641 Szczecin

591 860,65

7 minut/2000złotych

Zgodnie
z SIWZ

Zgodnie
z SIWZ

7.

Alkon Ochrona Sp. z o.o.

Ul. Domaniewska 37/243;02-672 Warszawa

724 464,40

7 minut/2000złotych

Zgodnie
z SIWZ

Zgodnie
z SIWZ

8.

Polis Ochrona Sp. z o.o.

Ul. Cyfrowa 2; 71-441 Szczecin

599 997,97

7 minut/2000złotych

Zgodnie
z SIWZ

Zgodnie
z SIWZ

9.

Salus Agencja Ochrony Osób i MieniaSp. z o.o.

Ul. Ściegiennego 66/17; 70-352 Szczecin

476 408,52

7 minut/2000złotych

Zgodnie
z SIWZ

Zgodnie
z SIWZ

Zamawiający przypomina o obowiązku przekazania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert
(o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.)) oświadczenia (w oryginale) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.Opublikował: Iwona Zys
Publikacja dnia: 09.03.2021
Podpisał: Paweł Studziński
Dokument z dnia: 09.03.2021
Dokument oglądany razy: 522