mapa strony   |   kontakt   |

Meble

Szczecin: Wyposażenie biur , warsztatów, magazynów w meble, przedmioty i urządzenia wraz z aranżacją wnętrz i montażem w Teatrze Lalek Pleciuga na Placu Teatralnym w Szczecinie

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 276204-2009 z dnia 2009-08-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Zakres zamówienia obejmuje: wyposażenie biur, warsztatów i magazynów Teatru Lalek Pleciuga w meble, przedmioty i urządzenia wraz z aranżacja wnętrz i montażem. Opis techniczny przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do siwz....
Termin składania ofert: 2009-08-20


Szczecin: Wyposażenie biur , warsztatów, magazynów w meble, przedmioty i urządzenia wraz z aranżacją wnętrz i montażem w Teatrze Lalek Pleciuga na Placu Teatralnym w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 203609 - 2009; data zamieszczenia: 10.11.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 276204 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Lalek "Pleciuga", pl. Teatralny 1, 70-405 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 445 51 00, faks 0-91 488 31 71.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie biur , warsztatów, magazynów w meble, przedmioty i urządzenia wraz z aranżacją wnętrz i montażem w Teatrze Lalek Pleciuga na Placu Teatralnym w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: wyposażenie biur, warsztatów i magazynów Teatru Lalek Pleciuga w meble, przedmioty i urządzenia wraz z aranżacja wnętrz i montażem..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 39.22.11.00-8, 39.16.00.00-3, 39.22.43.40-3, 39.14.11.00-3, 39.15.12.00-7, 39.30.00.00-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 550879.33 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Fabryka Mebli Biurowych MIKOMAX Sp z o.o., ul. Dostawcza 4, 93-231 Łódź, kraj/woj. zachodniopomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

·                  Cena wybranej oferty: 550879.33

·                  Oferta z najniższą ceną: 550879.33 oferta z najwyższą ceną: 550879.33

·                  Waluta: PLN.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

(kliknij, aby rozwinąć...)OGŁOSZENIE:

(kliknij, aby rozwinąć...)
Szczecin: Wyposażenie biur , warsztatów, magazynów w meble, przedmioty i urządzenia wraz z aranżacją wnętrz i montażem w Teatrze Lalek Pleciuga na Placu Teatralnym w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 276204 - 2009; data zamieszczenia: 12.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Lalek "Pleciuga" , ul. Kaszubska 9, 70-403 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 43 41 002 wew. 16, faks 0-91 48 83 171.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie biur , warsztatów, magazynów w meble, przedmioty i urządzenia wraz z aranżacją wnętrz i montażem w Teatrze Lalek Pleciuga na Placu Teatralnym w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: wyposażenie biur, warsztatów i magazynów Teatru Lalek Pleciuga w meble, przedmioty i urządzenia wraz z aranżacja wnętrz i montażem. Opis techniczny przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do siwz. Zestawienie przedmiotu zamówienia z podziałem na pomieszczenia stanowi Załącznik nr 6 do siwz. Zestawienie szczegółowych rysunków przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do siwz. Rzuty pomieszczeń do aranżacji zamieszczono w Załączniku nr 8 do siwz..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 39.22.11.00-8, 39.16.00.00-3, 39.22.43.40-3, 39.14.11.00-3, 39.15.12.00-7, 32.30.00.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 13.000,00 (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 20.08.2009 r. do godziny 11.00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe Teatru Lalek Pleciuga PEKAO S.A. I/O Szczecin, nr17124038131111000043756461 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie wewnętrznej Teatru Lalek Pleciuga przy pl. Teatralnym 1 w Szczecinie, pok. nr 124.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5) spełniają następujące warunki dodatkowe: a) wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna realizację dostawy mebli i wyposażenia wraz z montażem mebli oraz aranżacją wnętrz w zakresie odpowiadającym przedmiotowemu zamówieniu, o łącznej wartości brutto m.in. 400 000,00 zł. b) posiadają dostęp do środków finansowych w wysokości nie niższej niż 700.000,00 . c) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 700.000,00 . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów, złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) Wykaz wykonanych dostaw (prac podobnych) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie, W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. 4) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (jednoznaczny zapis o wysokości środków, jakimi rzeczywiście dysponuje wykonawca w ramach linii kredytowej), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację banku składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 5) Polisa a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1 - Cena - 65
  • 2 - Jakość wykonania i funkcjonalność produktów - 25
  • 3 - Aranżacja - 10

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pleciuga.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr Lalek Pleciuga Pl. Teatralny 1 70-405 Szczecin (pok. nr 129).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2009 godzina 11:00, miejsce: Teatr Lalek Pleciuga Pl. Teatralny 1 70-405 Szczecin (pok. nr 129).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

V. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.08.2009 r.
ZAŁĄCZNIKI:

(kliknij, aby rozwinąć...)
1. Powyższe ogłoszenie w formacie .DOC - POBIERZ

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - POBIERZ

3. Załącznik nr 1 - OFERTA CENOWA - POBIERZ

4. Załącznik nr 1a - FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ - POBIERZ

5. Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE - POBIERZ

6. Załącznik nr 3 - WYKAZ WYKONANYCH PRAC PODOBNYCH - POBIERZ

7. Załącznik nr 4 - UMOWA - POBIERZ

8. Załącznik nr 5 - OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - POBIERZ

9. Załącznik nr 6 - ZESTAWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA POMIESZCZENIA - POBIERZ

10. Załącznik nr 7 - ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWYCH RYSUNKÓW - POBIERZ

11. Załącznik nr 8 - RZUTY POMIESZCZEŃ DO ARANŻACJI (pliki .JPG spakowane w formacie .ZIP) - POBIERZ

11. Pytania i odpowiedzi - POBIERZPokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Iwona Zys
Dokument z dnia: 12.08.2009
Dokument oglądany razy: 10 684
Opublikował: Iwona Zys
Publikacja dnia: 10.11.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl