Zamówienie sprzęt elektroakustyczny

Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Zakres zamówienia obejmuje: „Zakup sprzętu elektroakustycznego”

Termin składania ofert: 7 listopada 2016r.

Szczecin: „ZAKUP SPRZĘTU ELEKTROAKUSTYCZNEGO” Numer sprawy 5/RR/2016r.; data zamieszczenia: 12.12.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe na stronie Teatru Lalek „Pleciuga” www.pleciuga.pl

w zakładce BIP.

Ogłoszenie dotyczy: Rozeznania rynku w formie zapytania ofertowego poniżej 30 000 euro.

I. ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Lalek "Pleciuga", pl. Teatralny 1, Szczecin, woj. zachodniopomorskie,

tel. 0-91 44 55 140; 697 609 914; e-mail: administracja@pleciuga.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zakup sprzętu elektroakustycznego”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje:

Lp

Producent

Symbol

Opis sprzętu elektroakustycznego

Ilość szt.

1.

Soundcraft

Si Impact

cyfrowy stół mikserski + lampka

1

2.

Soundcraft

MSB 32/16

cyfrowy stage box+ case

1


Soundcraft

DT2

skrętka CAT 5 na - 70m+ puszka instalacyjna + złączka

1

4.

AKG

DHT 800/D5

nadajnik doręczny systemu cyfrowego

2

5.

AKG

DSR 800

podwójny odbiornik

1

6.

AKG

DHT 800

nadajnik do ręki

2

7.

AKG

DPT 800

nadajnik do paska

2

8.

AKG

C5 WL1

główka pojemnościowa do DHT 800

2

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: do 29 listopada 2016r.

III. PROCEDURA

III.1) SPOSÓB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Rozeznanie Rynku w formie zapytania ofertowego

poniżej 30 000,00 euro

III.2) UZASADNIENIE WYBORU POSTĘPOWANIA:

- usługa powszechnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych,

- spełnienie ustalonych standardów jakościowych – usługa zestandaryzowana,

- wartość zamówienia poniżej 30 000,00 euro,

- możliwość zaproszenia licznej grupy podmiotów w celu zapewnienia konkurencji.

IV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.11.2016r.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH PROPOZYCJI CENOWYCH: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH PROPOZYCJI CENOWYCH: 0

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: ESS Audio Sp. z o. o.; 05-092 Łomianki - Dąbrowa; ul. Graniczna 17;, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (bez VAT):

- WALUTA PL: 39 471,54 zł

- WALUTA EURO: 9 454,00 euro

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ PROPOZYCJI CENOWEJ ORAZ O PROPOZYCJACH CENOWYCH Z NAJNIŻSZĄ CENĄ (bez VAT):

  • Cena wybranej oferty netto: 39 000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 39 000,00 oferta z najwyższą ceną: 45 130,00

  • Waluta: PLN.

UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1). Na podstawie: § 8 Rodzaje trybów udzielania zamówień publicznych, ust. X postępowanie przetargowe do 30 000 EURO –Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane w Teatrze Lalek „Pleciuga” w Szczecinie, z dnia 29 lutego 2008r. i Aneksu z dnia 28 września 2014r.do w/w Regulaminu oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., art. 19 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr.223/2007, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

2). Udzielono zamówienia najkorzystniejszego dla Teatru Lalek „Pleciuga” w przeprowadzonym Rozeznaniu Rynku w formie zapytania ofertowego, poniżej 30 000,00 euro, biorąc pod uwagę w propozycjach cenowych spełnienie wymaganych warunków oraz przyjęte kryteria oceny (100% cena).


Opublikował: Paweł Studziński
Publikacja dnia: 09.03.2016, 14:44
Dokument oglądany razy: 850
Podpisał: Paweł Studziński
Dokument z dnia: 09.03.2016