Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wentylację

Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Zakres zamówienia obejmuje: „Modernizacja systemu wentylacyjnego w obiekcie Teatru Lalek Pleciuga” Termin składania ofert: 23 września 2016r.


Szczecin: „Modernizacja  systemu wentylacyjnego w obiekcie Teatru Lalek Pleciuga”
Numer sprawy 3/RR/2016r.; data zamieszczenia: 12.10.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – robota budowlana

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe na stronie Teatru Lalek „Pleciuga” www.pleciuga.pl      

   w zakładce BIP.

Ogłoszenie dotyczy: Rozeznania rynku w formie zapytania ofertowego poniżej 30 000 euro.

I.           ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Lalek "Pleciuga", pl. Teatralny 1, Szczecin, woj. zachodniopomorskie,    

       tel. 0-91 44 55 140; 697 609 914;  e-mail: administracja@pleciuga.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

 II.        PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Modernizacja systemu wentylacyjnego w obiekcie Teatru Lalek Pleciuga”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: robota budowlana

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

    II.1.3).1. Przedmiotem niniejszego zamówienia pn.: „Modernizacja instalacji wentylacyjnej w obiekcie Teatru Lalek  Pleciuga” jest wykonanie robót budowlanych  - branży wentylacyjnej polegających na wykonaniu modernizacji systemu wentylacji oraz wykonaniu klimatyzacji niwelującej zyski ciepła pochodzące od nasłonecznienia, zainstalowanych urządzeń oraz użytkowników obiektu w wyznaczonych pomieszczeniach budynku Teatru .

    II.1.3).2. Zakres przedmiotu zamówienia:

a).Wykonanie modernizacji systemu wentylacji: ogrzewanie kieszeni scenicznej, oddzielenie   

                     systemów wentylacji pomieszczeń 116 i 023, regulacja systemu  wentylacji w

                    pomieszczeniach 108,109,115;

b).Wykonanie montażu urządzeń klimatyzacji w pomieszczeniach 114, 118, 119, 124, 126,   

                     127, 128, 129, 132, 133, 135, 137, 202 Teatr Lalek Pleciuga, pl. Teatralny 1 w Szczecinie.

              c). Wykonanie termoizolacji ściany oddzielającej pomieszczenie 203 SEC od pomieszczenia  

                   202 w którym jest usytuowany UPS,

              d).  Wykonanie robót montażowych, budowlanych i elektrycznych dotyczących wykonania

                     montażu urządzeń klimatyzacji zatwierdzonych przez Zamawiającego.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: do 3 grudnia 2016r.

III.        PROCEDURA

III.1) SPOSÓB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Rozeznanie Rynku w formie zapytania ofertowego

         poniżej 30 000,00 euro

III.2) UZASADNIENIE WYBORU POSTĘPOWANIA:

-       robota budowlana powszechnie dostępna,

-       spełnienie ustalonych standardów jakościowych – roboty budowlane zestandaryzowane,

-       wartość zamówienia poniżej 30 000,00 euro,

-       możliwość zaproszenia paru podmiotów w celu zapewnienia konkurencji.

 IV.      UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.10.2016r.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH PROPOZYCJI CENOWYCH: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH PROPOZYCJI CENOWYCH: 0

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:                           CLIMA - PARTNERS APART, Wentylacja –Klimatyzacja –Chłodnictwo Sp. z o.o.        ul. Mieszka I nr 63/64, 71-011 Szczecin;, kraj/woj. zachodniopomorskie.

 

IV.5) SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (bez VAT):

- WALUTA PL:          123 820,96 zł

- WALUTA EURO:        29 658,4254 euro

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ PROPOZYCJI CENOWEJ ORAZ                                 O PROPOZYCJACH CENOWYCH Z NAJNIŻSZĄ CENĄ (bez VAT):

·                  Cena wybranej oferty netto: 123 219,94

·                  Oferta z najniższą ceną: 123 219,94 oferta z najwyższą ceną: 146 702,34

·                  Waluta: PLN.

UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

1).        Na podstawie: §8 Rodzaje trybów udzielania zamówień publicznych, ust. X  postępowanie przetargowe do 30 000 EURO –Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane    w Teatrze Lalek „Pleciuga” w Szczecinie, z dnia 29 lutego 2008r. i Aneksu z dnia 28 września 2014r.do w/w Regulaminu oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., art. 19 pkt.2 ustaw          z dnia 29 stycznia 2004r.,  prawo zamówień publicznych (Dz. U.  Nr.223/2007, poz. 1655z późniejszymi zmianami).

 

2).        Udzielono zamówienia najkorzystniejszego dla Teatru Lalek „Pleciuga” w przeprowadzonym Rozeznaniu Rynku w formie zapytania ofertowego, poniżej 30 000,00 euro, biorąc pod  uwagę              w propozycjach cenowych spełnienie wymaganych warunków oraz przyjęte kryteria oceny (100% cena).


Opublikował: Paweł Studziński
Publikacja dnia: 09.03.2016, 14:43
Dokument oglądany razy: 832
Podpisał: Paweł Studziński
Dokument z dnia: 09.03.2016