Spektakl Kontrapunkt: "Jackson Pollesch"

Szczecin: Zakup spektaklu pn. Jackson Pollesch w ramach XLVII Przeglądu Teatru Małych Form KONTRAPUNKT 2012
Numer ogłoszenia: 185756 - 2012; data zamieszczenia: 04.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Lalek "Pleciuga", pl. Teatralny 1, 70-405 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 445 51 00, faks 0-91 488 31 71.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup spektaklu pn. Jackson Pollesch w ramach XLVII Przeglądu Teatru Małych Form KONTRAPUNKT 2012.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup spektaklu pn. Jackson Pollesch w ramach XLVII Przeglądu Teatru Małych Form KONTRAPUNKT 2012.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.00.00.00-1, 92.00.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FUNDACJA GENERACJA TR WARSZAWA, PLAC DĄBROWSKIEGO 7/6, 00-057 WARSZAWA, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 59400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 59400,00

 • Oferta z najniższą ceną: 59400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 59400,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Udzielenie zamówienia w zakresie działalności twórczej i artystycznej - spektakl teatralny pn. Jackson Pollesch w reżyserii Rene Pollescha


Opublikował: Paweł Studziński
Publikacja dnia: 04.06.2012, 14:20
Dokument oglądany razy: 3 826
Podpisał: Iwona Zys
Dokument z dnia: 04.06.2012