Technologia Sceny

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 138683-2011 z dnia 2011-05-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie roboty budowlanej branży elektrycznej polegającej na wyposażeniu Sali kameralnej w mobilną instalację oświetlenia technologicznego oraz wykonanie uzupełnienia technologii Sali głównej, ponadto...
Termin składania ofert: 2011-05-31


Szczecin: Wykonanie zgodnie z projektem wykonawczym instalacji elektrycznej i montaż urządzeń oświetlenia technologicznego Sali kameralnej oraz uzupełnień w innych pomieszczeniach Teatru
Numer ogłoszenia: 182329 - 2011; data zamieszczenia: 03.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 138683 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Lalek "Pleciuga", pl. Teatralny 1, 70-405 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 445 51 00, faks 0-91 488 31 71.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zgodnie z projektem wykonawczym instalacji elektrycznej i montaż urządzeń oświetlenia technologicznego Sali kameralnej oraz uzupełnień w innych pomieszczeniach Teatru.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie roboty budowlanej branży elektrycznej polegającej na wyposażeniu Sali kameralnej w mobilną instalację oświetlenia technologicznego oraz wykonanie uzupełnienia technologii Sali głównej, ponadto wykonanie brakujących instalacji elektrycznych w innych pomieszczeniach Teatru Lalek Pleciuga. Założony zakres robót nie przewiduje robót ingerujących w jakimkolwiek stopniu w strukturę budynku. Instalacje mają być prowadzone w korytkach kablowych oraz na konstrukcjach stalowych urządzeń wyposażenia scen. Wyposażenie technologiczne będzie montowane po zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, równocześnie we wszystkich branżach objętych przedmiotowym zadaniem. Wszystkie prace budowlane muszą być skoordynowane z planem pracy zespołu artystycznego i technicznego Teatru, w związku z prowadzoną w tym okresie działalnością artystyczną Teatru (nie ma możliwości odwoływania spektakli teatralnych), zgodnie z załącznikiem nr 11 do siwz Zakres zamówienia obejmuje: 1) Oświetlenie technologiczne Sali kameralnej: a) 48 obwodów regulowanych oświetlenia technologicznego sceny; b) 13 obwodów nieregulowanych oświetlenia technologicznego sceny; c) Urządzenia nastawczo - regulujące; d) Regulatory i rozdzielnie; e) Park oświetleniowy; f) Sterowanie; g) Instalacje; h) Instalacja pętli indukcyjnej w Sali kameralnej; i) Instalacja gniazd siłowych na Sali kameralnej; 2) Dodatkowe instalacje na Sali głównej: a) Instalacja pętli indukcyjnej w Sali głównej; b) Instalacja gniazd siłowych na Sali głównej; c) Instalacja linii sygnałowych video w Sali głównej; d) Instalacja oświetlenia na stropie technicznym widowni; e) Instalacji linii sygnałowych DMX; 3) Dodatkowe wyposażenie obiektu: a) Instalacja gniazd siłowych na Sali prób; b) Instalacja interkomu w Biurze Obsługi Widzów; c) Zasilanie gniazd siłowych w pracowni plastycznej; Zakres zamówienia został szczegółowo określony w dokumentacji projektowej (Załącznik nr 10 do siwz) oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót (Załącznik nr 9 do siwz).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.51.00-9, 45.31.70.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • LTT Sp. Z o.o., Ul. Łopuszańska 20, 02-220 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 182934,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 224823,09

·         Oferta z najniższą ceną: 224823,09 / Oferta z najwyższą ceną: 224823,09

·         Waluta: PLN.


Opublikował: Paweł Studziński
Publikacja dnia: 03.07.2011, 14:15
Dokument oglądany razy: 5 780
Podpisał: Iwona Zys
Dokument z dnia: 16.05.2011