Festiwal KONTRAPUNKT - Między nami dobrze jest

Szczecin: Zakup spektaklu pn. Między nami dobrze jest w ramach XLVI Przeglądu Teatru Małych Form KONTRAPUNKT 2011
Numer ogłoszenia: 137927 - 2011; data zamieszczenia: 16.05.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Lalek "Pleciuga", pl. Teatralny 1, 70-405 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 445 51 00, faks 0-91 488 31 71.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup spektaklu pn. Między nami dobrze jest w ramach XLVI Przeglądu Teatru Małych Form KONTRAPUNKT 2011.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup spektaklu pn. Między nami dobrze jest w ramach XLVI Przeglądu Teatru Małych Form KONTRAPUNKT 2011.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.00.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Fundacja Generacja TR Warszawa, Dabrowskiego 7/6, 00-590 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81802,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 81802,00

·         Oferta z najniższą ceną: 81802,00 / Oferta z najwyższą ceną: 81802,00

·         Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

·         1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·         2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

1. Postępowanie prowadzono w trybie: wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1, pkt.1, ppkt. c) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.Powody zastosowania trybu innego niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony (uzasadnienie faktyczne i prawne): Udzielenie zamówienia w zakresie działalności twórczej i artystycznej - widowisko teatralne pn.Między nami dobrze jest w reżyserii Grzegorza Jarzyny


Opublikował: Paweł Studziński
Publikacja dnia: 15.05.2011, 00:00
Dokument oglądany razy: 3 914
Podpisał: Iwona Zys
Dokument z dnia: 15.05.2011