Festiwal KONTRAPUNKT - Odyseja

Szczecin: Zakup spektaklu w ramach festiwalu XLV PTMF KONTRAPUNKT 2010 pt. Odyseja
Numer ogłoszenia: 242251 - 2010; data zamieszczenia: 06.09.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Lalek "Pleciuga", pl. Teatralny 1, 70-405 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 445 51 00, faks 0-91 488 31 71.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup spektaklu w ramach festiwalu XLV PTMF KONTRAPUNKT 2010 pt. Odyseja.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup spektaklu w ramach festiwalu XLV PTMF KONTRAPUNKT 2010 pt. Odyseja.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.00.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.03.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  THEATER TITANICK, Hoppengarten 28, Munster, kraj/woj. Niemcy.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 82538,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·           Cena wybranej oferty: 21500,00

·           Oferta z najniższą ceną: 21500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 21500,00

·           Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

·           1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·           2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Przedmiotem zamówienia jest zakup spektaklu teatralnego na potrzeby festiwalu teatralnego PTMF KONTRAPUNKT 2010. Co za tym idzie zachodzi przesłanka określona w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z którą zamawiajacy może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej.

 
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 242251-2010 z dnia 2010-09-06 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Szczecin
Zakup spektaklu w ramach festiwalu XLV PTMF KONTRAPUNKT 2010 pt. Odyseja


Numer ogłoszenia: 242285 - 2010; data zamieszczenia: 06.09.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 242251 - 2010 data 06.09.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Teatr Lalek "Pleciuga", pl. Teatralny 1, 70-405 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 445 51 00, fax. 0-91 488 31 71.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·                  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.6).

·                  W ogłoszeniu jest: INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 21500,00 Oferta z najniższą ceną: 21500,00 Oferta z najwyższą ceną: 21500,00 Waluta: PLN..

·                  W ogłoszeniu powinno być: INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 21500,00 Oferta z najniższą ceną: 21500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 21500,00 Waluta: EURO..


Opublikował: Paweł Studziński
Publikacja dnia: 06.05.2010, 14:03
Dokument oglądany razy: 6 729
Podpisał: Iwona Zys
Dokument z dnia: 08.02.2010