mapa strony   |   kontakt   |

Dostawa Maszyn

Szczecin: Dostawa i montaż maszyn do obróbki drewna i metalu wraz z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym w celu wyposażenia pracowni plastyczno - konstrukcyjnej w Teatrze Lalek Pleciuga na Placu Teatralnym w Szczecinie

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 52305-2009 z dnia 2009-03-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
1. Pilarka formatowa wraz z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym 2. Strugarka - grubościówka wraz z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym 3. Frezarka wraz z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym 4. Wyrzynarka stołowa wraz z wyposażeniem...
Termin składania ofert: 2009-03-30

Szczecin: Dostawa i montaż maszyn do obróbki drewna i metalu wraz z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym w celu wyposażenia pracowni plastyczno - konstrukcyjnej w Teatrze Lalek Pleciuga na Placu Teatralnym w Szczecinie..

Numer ogłoszenia: 65767 - 2009; data zamieszczenia: 23.04.2009


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 52305 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Lalek "Pleciuga", ul. Kaszubska 9, Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 43 41 002 wew. 16, faks 0-91 48 83 171.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż maszyn do obróbki drewna i metalu wraz z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym w celu wyposażenia pracowni plastyczno - konstrukcyjnej w Teatrze Lalek Pleciuga na Placu Teatralnym w Szczecinie...

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Pilarka formatowa wraz z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym 2. Strugarka - grubościówka wraz z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym 3. Frezarka wraz z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym 4. Wyrzynarka stołowa wraz z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym 5. Tokarka do drewna wraz z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym 6. Oscylacyjna szlifierka do krawędzi wraz z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym 7. Tokarka do metali kolorowych wraz z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym 8. Centrum frezująco wiercące wraz z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.00.00.00-6, 42.62.30.00-9, 42.62.10.00-5, 42.61.20.00-9, 42.63.80.00-7, 42.63.70.00-0, 42.64.21.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 157525.94 PLN.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.04.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • P.P.H.U. Bekazet Bąk Keller Spółka Jawna, ul. Maciejowicka 36 BCE, 70-786 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 157525.94
  • Oferta z najniższą ceną: 157525.94 oferta z najwyższą ceną: 157525.94
  • Waluta: PLN.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

(kliknij, aby rozwinąć...)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Teatr Lalek „Pleciuga”

70-403 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

ul. Kaszubska 9


Znak sprawy: 2/P/2009 Szczecin, dnia 15.04.2009

Dotyczy: informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na


„ Dostawę i montaż maszyn do obróbki drewna i metalu wraz z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym w celu wyposażenia pracowni plastyczno – konstrukcyjnej w Teatrze Lalek „Pleciuga” na Placu Teatralnym w Szczecinie”


Na podstawie art.92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:


Nazwa (Firma): BEKAZET Bąk Keller Spółka Jawna

Siedziba i adres: ul. Maciejowicka 36 BCE, 70-786 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty:

    oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt., zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz (cena 100%). Ponadto była to jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu.
OGŁOSZENIE:

(kliknij, aby rozwinąć...)
Szczecin: Dostawa i montaż maszyn do obróbki drewna i metalu wraz z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym w celu wyposażenia pracowni plastyczno - konstrukcyjnej w Teatrze Lalek Pleciuga na Placu Teatralnym w Szczecinie.
Numer ogłoszenia: 52305 - 2009; data zamieszczenia: 19.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Lalek "Pleciuga" , ul. Kaszubska 9, 70-403 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 43 41 002 wew. 16, faks 0-91 48 83 171.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż maszyn do obróbki drewna i metalu wraz z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym w celu wyposażenia pracowni plastyczno - konstrukcyjnej w Teatrze Lalek Pleciuga na Placu Teatralnym w Szczecinie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Pilarka formatowa wraz z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym 2. Strugarka - grubościówka wraz z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym 3. Frezarka wraz z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym 4. Wyrzynarka stołowa wraz z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym 5. Tokarka do drewna wraz z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym 6. Oscylacyjna szlifierka do krawędzi wraz z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym 7. Tokarka do metali kolorowych wraz z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym 8. Centrum frezująco wiercące wraz z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.00.00.00-6, 42.62.30.00-9, 42.62.10.00-5, 42.61.20.00-9, 42.63.80.00-7, 42.63.70.00-0, 42.64.21.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

· Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5) spełniają następujące warunki dodatkowe: a) wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za 1 pracę podobną Zamawiający uzna wykonanie dostawy z montażem maszyn i urządzeń w zakresie odpowiadającym przedmiotowemu zamówieniu, tj. maszyn i urządzeń o takim samym zastosowaniu jak objęte przedmiotem zamówienia, o łącznej wartości brutto m.in. 200 000,00 zł. b) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 100 000,00 PLN. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA..

· Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony w okresie realizacji zamówienia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min 100 000,00 PLN. 4) Wykaz wykonanych dostaw, (prac podobnych) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pleciuga.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr Lalek Pleciuga, siedziba zastępcza: Plac Lotników 7, 70-114 Szczecin, pokój kierownika administracyjno - gospodarczego.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2009 godzina 10:00, miejsce: Teatr Lalek Pleciuga, siedziba zastępcza: Plac Lotników 7, 70-114 Szczecin, pokój kierownika administracyjno - gospodarczego.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

V. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.03.2009 r.
ZAŁĄCZNIKI:

(kliknij, aby rozwinąć...)
1. Powyższe ogłoszenie w formacie .DOC - POBIERZ

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - POBIERZ

3. Załącznik nr 1 - OFERTA CENOWA - POBIERZ

4. Załącznik nr 1a - FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ - POBIERZ

5. Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE - POBIERZ

6. Załącznik nr 3 - WYKAZ WYKONANYCH PRAC PODOBNYCH - POBIERZ

7. Załącznik nr 4 - UMOWA - POBIERZ

8. Pytania i odpowiedzi - POBIERZPokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Iwona Zys
Dokument z dnia: 19.03.2009
Dokument oglądany razy: 6 156
Opublikował: Iwona Zys
Publikacja dnia: 24.04.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl