Zakup Energii

Szczecin: Zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Teatru Lalek Pleciuga
Numer ogłoszenia: 66346 - 2014; data zamieszczenia: 26.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Lalek "Pleciuga", pl. Teatralny 1, 70-405 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 445 51 00, faks 0-91 488 31 71.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja artystyczna - Teatr.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Teatru Lalek Pleciuga.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zasilanie podstawowe dystrybucja energii licznik nr 95688890, B-22, moc zamówienia 150 kWh. 2. Zasilanie rezerwowe dystrybucja energii licznik nr 96777975, C-21, moc zamówieniowa 120kWh. 3.Zasilanie magazynu dekoracji dystrybucja energii licznik nr 8629375, TC760, moc zamówieniowa 27 kWh..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.00.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 283200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

Podpisał: Iwona Zys
Dokument z dnia: 26.02.2014
Dokument oglądany razy: 1 442
Opublikował: Iwona Zys
Publikacja dnia: 26.02.2014
 
wydruk z dnia: 18.02.2020 // bip.pleciuga.pl