Przetarg na Ochronę Obiektu

Szczecin: Kompleksowa ochrona mienia Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie na Placu Teatralnym 1
Numer ogłoszenia: 67232 - 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Lalek "Pleciuga" , pl. Teatralny 1, 70-405 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 445 51 00, faks 0-91 488 31 71.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa ochrona mienia Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie na Placu Teatralnym 1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: kompleksową ochronę mienia Teatru Lalek Pleciuga wraz z terenem i jego wyposażeniem (od południa teren rekreacyjny z fontanną multimedialną - woda- światło- dźwięk; od strony północnej plac zabaw dla dzieci) znajdującego się na Placu Teatralnym 1 w Szczecinie, kod 71 - 405, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: 1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej i są dopuszczalne, o ile nie naruszają przepisów o zamówieniach publicznych, pod rygorem nieważności. 2. Zmiany, o których mowa w pkt. 1 nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a potrzeba ich wprowadzenia może wynikać jedynie z następujących okoliczności: 1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, 2) zmian danych teleadresowych określonych w niniejszej umowie, oraz zmian, o których mowa w § 10 ust. 1), 3) zakres rzeczowy zamówienia ulegnie zmniejszeniu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub innych uzasadnionych okoliczności, 4) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia, które nastąpiły z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę. 5) zmiany osób przewidzianych do nadzoru nad prawidłowym wykonaniem umowy,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pleciuga.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie, pl. Teatralny 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie, pl. Teatralny 1, w gabinecie kier. działu adm. - gosp. I piętro pok. nr 129.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: niePodpisał: Iwona Zys
Dokument z dnia: 18.02.2013
Dokument oglądany razy: 3 594
Opublikował: Iwona Zys
Publikacja dnia: 06.05.2013
 
wydruk z dnia: 18.02.2020 // bip.pleciuga.pl