Spektakl Kontrapunkt 2013: "Danuta W"

Szczecin: Zakup spektaklu teatralnego pn.: Danuta W, w ramach XLVIII Przeglądu Teatru Małych Form KONTRAPUNKT 2013
Numer ogłoszenia: 175576 - 2013; data zamieszczenia: 02.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Lalek "Pleciuga", pl. Teatralny 1, 70-405 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 445 51 00, faks 0-91 488 31 71.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup spektaklu teatralnego pn.: Danuta W, w ramach XLVIII Przeglądu Teatru Małych Form KONTRAPUNKT 2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup spektaklu teatralnego pn.: Danuta W, w ramach XLVIII Przeglądu Teatru Małych Form KONTRAPUNKT 2013.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.00.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 84000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

Podpisał: Iwona Zys
Dokument z dnia: 02.05.2013
Dokument oglądany razy: 1 731
Opublikował: Iwona Zys
Publikacja dnia: 02.05.2013
 
wydruk z dnia: 18.02.2020 // bip.pleciuga.pl