Uzupełniający zakup mebli

Szczecin: Uzupełniający zakup mebli i elementów wystroju estetycznego wnętrz wraz z ich dostawą i montażem w celu doposażenia pomieszczeń Teatru Lalek Pleciuga na placu Teatralnym 1 w Szczecinie o wartości nie przekraczającej 20% zamówienia podstawowego zrealizowanego przez Zamawiającego w wyniku przetargu nieograniczonego (sprawa nr 3/P/2009 , umowa nr 4/P/2009 z dn.03.11.2009r.).
Numer ogłoszenia: 92153 - 2011; data zamieszczenia: 22.03.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Lalek "Pleciuga", pl. Teatralny 1, 70-405 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 445 51 00, faks 0-91 488 31 71.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uzupełniający zakup mebli i elementów wystroju estetycznego wnętrz wraz z ich dostawą i montażem w celu doposażenia pomieszczeń Teatru Lalek Pleciuga na placu Teatralnym 1 w Szczecinie o wartości nie przekraczającej 20% zamówienia podstawowego zrealizowanego przez Zamawiającego w wyniku przetargu nieograniczonego (sprawa nr 3/P/2009 , umowa nr 4/P/2009 z dn.03.11.2009r.)..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Uzupełniający zakup mebli i elementów wystroju estetycznego wnętrz wraz z ich dostawą i montażem w celu doposażenia pomieszczeń Teatru Lalek Pleciuga na placu Teatralnym 1 w Szczecinie..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 98361,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy dostawy nie minął okres 3 lat. Zamówienie stanowi nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polega na rozszerzeniu dotychczasowej dostawy mebli i wyposażenia. Zmiana Wykonawcy nie jest możliwa ze względu na uzupełnianie asortymentu, konieczność nabywania rzeczy o takich samych parametrach technicznych. Dopuszczenie innego Dostawcy spowodowałoby niekompatybilność techniczną, estetyczną i kolorystyczną całego zamówienia - meble i elementy wystroju muszą mieć takie same parametry techniczne jak wcześniej zakupione. Ponadto zamówienie podstawowe Wykonawcy zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisał: Iwona Zys
Dokument z dnia: 22.03.2011
Dokument oglądany razy: 2 473
Opublikował: Iwona Zys
Publikacja dnia: 22.03.2011
 
wydruk z dnia: 18.02.2020 // bip.pleciuga.pl